11 grudnia 2017 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła Pani Wicemarszałek Maria Kurowska.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020, założenia Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 oraz uwarunkowania w zakresie udostępniania zakupionego przez Województwo Podkarpackie w ramach RPO WP 2014-2020 taboru kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Omówiono również zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie osi priorytetowych I-IX RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:

 • działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia,
 • działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości,
 • działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków,
 • poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych,
 • poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji,
 • poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe,
 • działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP,
 • działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
 • działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
 • działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
 • poddziałania 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne,
 • poddziałania 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. posiedzenie KM sala posiedzenie sala 2 posiedzenie KM głosowanie posiedzenie KM głosowanie 2