20 grudnia 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działań 7.2, 7.3, 7.4 osi priorytetowej VII – Regionalny Rynek Pracy,
  • kryteriów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT, w tym dla działania 7.7, 8.7, 8.8, 8.9,
  • działań 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 osi priorytetowej VIII – Integracja Społeczna,
  • działań 9.3, 9.4 oraz poddziałań 9.6.1 i 9.6.2 osi priorytetowej IX – Jakość edukacji
    i kompetencji w regionie.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje nt. postępu realizacji RPO WP
2014-2020. Przedmiotem posiedzenia była również aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano także wyniki ekspertyzy pn.  „Analiza zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody”.

 IMG 3044

 IMG 3047