25 maja 2022 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Obrady po raz pierwszy po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID -19 odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Przed rozpoczęciem zasadniczej części posiedzenia, Pan Marszałek serdecznie podziękował za kilka lat dobrej współpracy Pani Julii Majewskiej, Przedstawicielce Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, która przez 4 lata odpowiedzialna była za koordynację RPO WP 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze strony Komisji Europejskiej. Swoją funkcję w KM RPO WP pełniła przez nieco ponad 4 lata.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021. Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej XII Pomoc techniczna REACT-EU.

W trakcie obrad zaprezentowano także raporty końcowe następujących badań ewaluacyjnych:

  • Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020,
  • Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego otrzymali również informacje na temat planowanych zmian RPO WP 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem II transzy instrumentu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) oraz informację nt. stanu prac i procesu negocjacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski, Pan Marszałek Władysław Ortyl oraz Pani Julia Majewska z Komisji Europejskiej podczas obrad XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.