29 czerwca 2022 r. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Obrady odbyły się w trybie zdalnym, a ich głównym celem było zatwierdzenie zmian RPO WP uwzględniających II transzę instrumentu REACT-EU oraz kryteriów wyboru projektów dla projektu nadzwyczajnego w zakresie mieszkań chronionych.