30 września 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl - Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Podczas obrad Komitetu przedstawiono informację nt. stanu wdrażania RPO WP 2014-2020, jak również dokonano prezentacji Strategii ZIT.

Przedmiotem obrad Komitetu było również omówienie zgłoszonych uwag i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS i EFRR w ramach RPO WP 2014-2020, w następującym zakresie:

 • dla projektów realizowanych w formule ZIT pod względem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 • dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna
  i innowacyjna gospodarka,
 • dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (projekty parasolowe) oraz poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji (projekty parasolowe) – w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Czysta energia,
 • dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa (projekty z zakresu dróg lokalnych) – w ramach V osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Infrastruktura komunikacyjna,
 • dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna,
 • kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
 • dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy,
 • dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w regionie w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja społeczna,
 • dla działania 9.4 w ramach IX osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

prezydiumobradysala