W związku z pojawiającymi się przypadkami zamieszczania przez Beneficjentów w systemie SL2014 danych wykraczających poza zakres zdefiniowany w załączniku do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 tj.: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (w tym również danych szczególnie wrażliwych) Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 ponownie zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas przygotowywania dokumentacji zamieszczanej w systemie. We wnioskach o płatność oraz załącznikach powinny zostać umieszczone jedynie niezbędne informacje, umożliwiające prawidłową weryfikację kwalifikowalności przedstawionych przez Beneficjentów wydatków, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Programie oraz obowiązującymi przepisami prawnymi m.in. RODO tj. "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.