Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, beneficjent jest zobowiązany w szczególności do złożenia poprawnego, kompletnego wniosku o płatność, za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o płatność. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje m.in. przesyłanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, w tym m.in. faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu, wykonania prac/usługi, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność sporządzone według wymogów w nim określonych.

 

Do pobrania:

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 z 13 sierpnia 2019 r. wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 8.93 MB)

Wersja obowiązująca od 13.08.2019 r. 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

Wersje archiwalne:

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 06.02.2019 r. do 25.06.2019 r.

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

Wersja obowiązująca od 02.01.2019 r. do 05.02.2019 r.

 

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

Wersja obowiązująca od 10.10.2018 r. do 01.01.2019 r.

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf, 421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od  12.09.2018 r. do 09.10.2018 r. 

 

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta (DOC, 100.5 KB)

Załącznik nr 2  do wniosku o płatność - Ewidencja czasu pracy personelu projektu (DOC; 58.13 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność - Oświadczenie w zakresie odpisów amortyzacyjnych (DOC, 66.5 KB)

Wersja obowiązująca od 13.06.2018 r. do 11.09.2018 r.

 

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta (DOC, 100.5 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - Ewidencja czasu pracy personelu projektu (DOC; 58.13 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność - Oświadczenie w zakresie odpisów amortyzacyjnych (DOC, 66.5 KB)

Wersja obowiązująca od  09.02.2018 r. do 13.06.2018 r.

 

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta (PDF 239.57 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - Ewidencja czasu pracy (PDF 205.19 KB)

Wersja obowiązująca od 12 maja 2017 r. do 08.02.2018 r.

 

Wersja obowiązująca od 31.03.2017 r. do 11.05.2017 r.

 

Wersja obowiązująca od 05.07.2016 r. do 30.03.2017 r.

 

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność - Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta (PDF 239.57 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - Ewidencja czasu pracy (PDF 205.19 KB)