INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020
OGŁASZA:

nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu oraz wzory formularzy znajdują się w zakładkach dla poszczególnych dziedzin.