Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki naboru

Informacja z 22 maja 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonał zmiany regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-015/17 w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie poziomu wydatków poniesionych na zakup środków trwałych (w tym cross-financingu) oraz uzupełnienie wyjaśnień dotyczących wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej.

Powyższe zmiany mają zastosowanie od dnia 22.05.2017 r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Informacja z 17 maja 2017 r.

W związku ze zmianą siedziby Wydziału Integracji Społecznej informujemy, że zmianie uległy numery kontaktowe.

Siedziba Wydziału:

Rzeszów, ul. Naruszewicza 11
telefon do kontaktu: 17 743 28 24

Adresy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie zgodnie z Regulaminem konkursu, tj.:

 • do dnia 31.05.2017 r. na adres Lisa Kuli 20, Rzeszów,
 • od 01.06.2017 r. na adres Naruszewicza 11, Rzeszów

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-015/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin, od którego można składać wnioski

02.05.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również Oddziały Zamiejscowe WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

- nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;

- dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),
 4. podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
 5. podmioty ekonomii społecznej (podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020),
 6. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON - m.in. usługi trenera pracy, usługi asystenckie, realizacja praktyk lub staży dla uczestników WTZ) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne - Działania w postaci usług aktywnej integracji muszą być obowiązkowo ukierunkowane na przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w ZAZ, na otwartym bądź chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej), stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
 2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej (poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów, z zastrzeżeniem, iż nie są tworzone nowe ZAZ), w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 22.05.2017 r. (DOC, 930.5 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 895.5 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 437.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 190.4 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (DOCX, 217.34 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
tel., 17 850 92 27, 17 850 92 29, 17 850 92 15, 17 850 92 48
(w związku ze zmianą siedziby Wydziału numery kontaktowe dla konkursu będą aktualizowane na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Do pobrania:

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 22.05.2017 r. (DOC, 930.5 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 895.5 KB)

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS