Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 27 września 2017 r.

Komunikat dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Informacja z 22 września 2017 r.

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, ze względu na obszerną objętość dokumentów stanowiących następujące załączniki do wniosku o dofinansowanie:

 1. Lokalny plan Działania lub inny dokument strategiczny zawierający spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazujący powiązane ze sobą projekty lub typy projektów (typ 1 i 2 projektów).
 2. Operat uzdrowiskowy (dotyczy 1 typ projektów).
 3. Operat uzdrowiskowy lub dokument potwierdzający nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej (dotyczy 2 typ projektów)

dopuszczalne jest złożenie w wersji papierowej wyciągu z ww. dokumentów (wraz z uchwałą przyjmującą dokument), potwierdzonego za zgodność zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, zawierającego niezbędne do oceny informacje. Jednocześnie należy załączyć w wersji elektronicznej skan całego dokumentu.

 

Nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 29 września 2017 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia pocztą na adres: 35 – 010 Rzeszów, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w regionie oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia. Projekty stanowić będą część lokalnych planów działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu działania.[1]
Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.


[1] W dokumencie tym konieczne jest uwzględnienie diagnozy, celów rozwojowych, projektów służących realizacji tych celów (tytuł i zakres wniosku o dofinansowanie musi odpowiadać jednemu z tych projektów).

 

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe [2] ,
 4. partnerzy społeczni i gospodarczy [3] .

[2] Kompleksowa usługa sanatoryjno/uzdrowiskowa –to udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składające się z kilku czynności, co najmniej pobytu leczniczego tj. zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów paramedycznych, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

[3] Podmioty w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), która mówi, iż: partnerzy społeczni i gospodarczy to organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.2001.100.1080 z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

84 432 000,00  PLN  w tym:

 • dla 1 typu projektu (infrastruktura uzdrowiskowa i turystyczno – rekreacyjna w gminach uzdrowiskowych) – 78 099 600,00 PLN.
 • dla 2 typu projektu (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej) 6 332 400,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, pkt. 24.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • dla 1 typu projektu (infrastruktura uzdrowiskowa i turystyczno – rekreacyjna w gminach uzdrowiskowych) - 200 000 PLN.
 • dla 2 typu projektu (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej) - 200 000 PLN.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu w ramach 1 typu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną: 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowanych – 8 443 200,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w ramach 2 typu projektu to 2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 419.22 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 194.65 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. (PDF, 1.98 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2). (ZIP, 800.99 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP, 1.95 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – rozwój potencjału endogenicznego regionu. (PDF, 4.85 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji technicznej, (DOCX, 86.62 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój Potencjału Endogenicznego Regionu, (DOCX, 88.48 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (DOCX, 99.8 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu  (DOCX, 84.94 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej. (DOCX, 124.17 KB)
 9. Wzór Umowy/Porozumienia/Decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie,
  9.3 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 11.04 MB)

Inne ważne informacje

 • Zgłoszone w ramach konkursu projekty powinny zostać zakończone (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie. Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

 1. Pani Ewa Irzyk, tel. 17 747 65 47,
 2. Pan Mariusz Pilch, tel. 17 747 66 49,
 3. Pani Monika Małysz – Medaj - tel. 17 747 66 49.

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 3. Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31,
 4. Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS