Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.3 Promocja przedsiębiorczości

typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 września 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2018, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem kuriera / operatora pocztowego:

       1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

     Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

     Departament Wspierania Przedsiębiorczości

     35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

        2) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

          Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

          Kancelaria Ogólna

          35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Wnioski dostarczone na adresy inne niż wyżej wymienione, nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest odpowiednio: stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu(DOC 399,50 KB)

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 30 września 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu z Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości są:

a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia,

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

c) instytucje otoczenia biznesu (IOB),

d) szkoły wyższe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 (DOC 220,50 KB) do Regulaminu konkursu.(DOC 399,50 KB)

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER. Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, przy czym nie może wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu –1 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 30 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 56 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu: do 31 grudnia 2020 r.

Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w paragrafie 26 Regulaminu konkursu „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 24, 17 747 61 53 17 747 61 37, 17 747 61 06 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W kwestiach związanych z ochroną środowiska informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu plik do pobrania

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 183,3 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, Typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości.” (DOC 2,06 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, Typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości.” (ZIP 802 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, Typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości.” (DOC 227 KB)
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. (DOC 159 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych. (DOC 220,5 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 278 KB)
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 124 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.(ZIP 12,15 MB)
 10. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (DOC 90 KB)
 11. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 846 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX 59,3 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS