Nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu ogólnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 29 września 2017 r. do dnia 14 listopada 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez kuriera traktowane jest jak doręczenie osobiste.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2 - 10 tys. RLM.
 3. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. organy administracji rządowej,
 5. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

  W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja projektów poza terenem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poza terenem gmin wchodzących w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, tj.: MOF Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Sanok-Lesko, Dębica-Ropczyce, Jarosław-Przeworsk.

  Ponadto możliwe jest w niniejszym konkursie ubieganie się o dofinansowanie projektu zlokalizowanego na terenie MOF przez podmioty wskazane powyżej, jedynie w przypadku, gdy żaden podmiot z terenu danego MOF nie ubiega się o dofinansowanie w konkursie dedykowanym dla MOF.

  ROF: Miasto Rzeszów, Miasto Łańcut, Gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

  MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

  MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;

  MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;

  MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy; MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;

  MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;

  MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;

  MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85%

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

15 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 472.86 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 1.66 MB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.66 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (zał. 3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (zał. 3.2). (PDF, 533.09 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 1.03 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Gospodarka ściekowa. (PDF, 1.39 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 464.05 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji technicznej (DOCX, 79.02 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania  4.3.1 Gospodarka ściekowa   4.3.1 Gospodarka ściekowa  (DOCX, 67.84 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku. (DOCX, 88.93 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, (DOCX, 77.52 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. (DOCX, 54.99 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji (ZIP, 32.23 MB)

Inne ważne informacje

 • IZ RPO WP 2014-2020 zastrzega sobie prawo do zawieszenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie do czasu zatwierdzenia Master Planu dla wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 • IZ RPO WP 2014-2020 zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu w przypadku nieprzyjęcia przez Komisję Europejską Master Planu dla wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych lub wniesienia istotnych dla zasad konkursu uwag lub warunków.
 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Paulina Surmacz, tel. 17 747 65 61
 • Pani Joanna Masłowska, tel. 17 747 63 27

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu, ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.:16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku, Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego