Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu Podkarpackie Centrum Innowacji


Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór rozpoczyna się 13 grudnia 2017 r. od godz. 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).

Nabór kończy się 15 grudnia 2017 r. o godz.15:30 (dzień zakończenia naboru).


Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują złożenie wniosku:

 1. bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

      b. w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Datą wpływu wniosku jest dzień jego dostarczenia bezpośrednio do PPW albo Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – nie później niż 29 grudnia 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt wskazany w załączniku nr 5 do SZOOP, pn. „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego”, pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”.

Kto może składać wniosek o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie jest podmiot wskazany
w Wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

Kryteria wyboru projektu

Ocena (formalna i merytoryczna) projektu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO 2014-2020.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na nabór

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 100 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Forma konkursu/naboru

Nabór nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

 • Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2022 r. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze projektu do dofinansowania).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku uzyskania przez projekt pozakonkursowy oceny negatywnej wnioskodawcy nie przysługuje możliwość wniesienia środka odwoławczego (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 53 lub faksem  17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja naboru

Regulamin naboru plik do pobrania (DOC 275,5 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF 177,55 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (DOCX 1,80 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 238,32 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. (DOC 113,50 KB)
 5. Lista wskaźników. (DOC 86,50 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (DOC 134,50 KB)
 7. Lista sprawdzająca weryfikacji warunków formalnych. (DOCX 92,80 KB)
 8. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. (DOC 230 KB)
 9. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014 – 2020. (DOC 91,50 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu. (ZIP 11,99 MB)
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (DOC 209 KB)
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 856 KB)