Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zobacz wyniki naboru

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na ryku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

16.01.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Adama Stanisława Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Szczegóły dotyczące sposobu i terminu składania wniosku zostały zamieszczone w dokumentacji naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu woj. podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji naboru.(PDF, 954.7 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% - środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 33 718 507,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady naboru wniosków zostały określone w Dokumentacji naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony w Dokumentacji naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,

tel. 17 743 28 71, 17 743 28 95, 

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. (17) 85 09 200, (17) 85 09 235, (17) 74 32 805.

Do pobrania:

Dokumentacja naboru.(PDF, 954.7 KB)

Załączniki:

Załącznik 6.1.1 Ramowy Plan Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 7.2 na rok 2018. (PDF, 458.26 KB)

Załącznik 6.1.2 Kryteria wyboru projektów zatwierdzone Uchwałą nr 99/XII/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. (PDF, 319.87 KB)

Załącznik 6.1.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. (PDF, 689.81 KB)

Załącznik 6.1.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 434.25 KB)

Załącznik 6.1.5 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. (doc,164 KB)

Załącznik 6.1.6 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. Załącznik 6.1.6 Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. (doc, 81.06 KB)

Załącznik 6.1.7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku.

Załącznik 6.1.8 Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP w 2018 roku w województwie podkarpackim. (PDF, 121.38 KB)

Załącznik 6.1.9 Wzór oświadczenia uczestnika projektu. (doc, 65.14 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS