Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o konkursie

w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

- wymiana źródeł ciepła

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

konkurs nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o konkursie w zakresie wymiany źródeł ciepła (tzw. projekty parasolowe). Zmiana polega na:

  1. zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 37,3 na 60 mln zł, 
  2. podwyższeniu limitów maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie gmin – zgodnie z zał. 8 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP przyjętym przez Zarząd Województwa 24 lipca br.

Zmiana jest wynikiem negocjacji w sprawie zmian Programu Operacyjnego z Komisją Europejską, w wyniku których uzyskano zgodę na zwiększenie środków udostępnionych w konkursie na wymianę najmniej ekologicznych źródeł ciepła, co zmniejszy niską emisję zanieczyszczeń i poprawi jakość powietrza w regionie.

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 31 lipca 2018 r.

Aktualny zał. 8 do SZOOP Limity dofinansowania dla projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła w Działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza dostępny jest tutaj: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/SZOOP/24.07.2018/ZAŁĄCZNIK_8_Limity_dofinansowania_dla_projektów_w_zakresie_wymiany_źródeł_ciepła_w_Działaniu_3.3v2.pdf

 

Link do ogłoszenia