Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

typ projektu Inkubatory przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 września 2018 r., od godziny 8:00

(dzień rozpoczęcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2019 r., do godziny 15:30

(dzień zakończenia naboru).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku skrócenia terminu IOK zamieści w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia naboru.

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną poza terminem będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca w ramach konkursu może przedłożyć wyłącznie jeden wniosek
o dofinansowanie realizacji jednego projektu (jednego przedsięwzięcia). W przypadku większej liczby wniosków o dofinansowanie złożonych przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone. Również, wniosek o dofinansowanie, który będzie dotyczył realizacji kilku projektów (kilku przedsięwzięć) zostanie odrzucony.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 30 wrzesień 2019 r.

IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Inkubatory przedsiębiorczości wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

O dofinasowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

          a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia,

          b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

          c) instytucje otoczenia biznesu (IOB),

          d) szkoły wyższe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Ustalany jest zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER. Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, przy czym nie może wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 PLN

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 30 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 525 KB).

Forma Konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

       1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 24, 17 747 61 37, 17 747 61 53

                                  17 747 61 69, 17 747 61 72, 17 747 61 85

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

          1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

          1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          2) telefoniczny: 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 823 61 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu plik do pobrania (PDF 525 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 172 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1.21 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 757 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie.(PDF 368 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 212 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 419 KB)
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.(ZIP 3.22 MB)
 8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 110 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS