Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o naborze wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr nabór RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o naboru nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Zmiana polega na:
1. wydłużeniu terminu złożenia projektu wskazanego w ogłoszeniu i Regulaminie naboru do dnia 20 września 2018 r.,
2. wydłużeniu planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru wskazanego w ogłoszeniu i Regulaminie naboru do grudnia 2018 r.
Zmiana jest wynikiem niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w wyznaczonym pierwotnie terminie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku z uwagi na konieczność dostosowania wniosku do nowych warunków realizacji projektu.

 

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 28 sierpnia 2018 r.

link do ogłoszenia