Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE.

Termin, od którego można składać wnioski

16.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

24.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020 r. (Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów)

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35 – 055 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).
  • Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF, 2.39 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18.300.000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 2.39 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 773.9 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 926.58 KB)

Wzór umowy o dofianasowanie - uproszczone metody rozliczania (zip, 969.49 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, pokój nr 303, tel. 17 74 32 867, 017 850 92 24

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 85 09 200.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (doc, 74.5 KB).

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, które odbyło się 28 sierpnia 2019 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 2.39 MB)

Załączniki: