Informacja z 4 października 2019 r.

W związku z oczywistą omyłką pisarską Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o skorygowaniu ogólnej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu. Prawidłowa kwota środków to 7 505 000,00 PLN.

Pozostałe zapisy dotyczące naboru RPPK.08.04.00-IP.01-18-042/19 pozostają bez zmian.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr  RPPK.08.04.00-IP.01-18-042/19 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Nr naboru zgodnie z Ramowym Planem Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.4: RPPK.08.04.00-IP.01-18-042/19

Termin, od którego można składać wnioski

06.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) do sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa. tj. został:

  • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
  • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez: wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów i pracowników/pracownic placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez:

  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • doradztwo indywidualne i grupowe,
  • superwizję.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w wezwaniu do złożenia wniosku o  dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 505 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w wezwaniu do złożenia wniosku o  dofinansowanie.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel., 17 743 28 21, 17 743 28 22, 17 850 92 55

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 74 32 805, 17 85 09 235.

Do pobrania:

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (pdf, 283.31 KB)

Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie (pdf, 966.36 KB)

Załączniki: