Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-036/21 na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Adama Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria formalne oraz merytoryczne określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Specyficzne kryteria dostępu określone zostały w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 738 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17/ 850 92 63, 17/ 743 28 31, 17/ 743 28 28

Do pobrania: