Zobacz wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

 

Termin, od którego można składać wnioski

20.07.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.07.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

 

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie papierowej i elektronicznej można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu woj. podkarpackiego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji naboru

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% - środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 817 000,00 zł

 

Regulamin konkursu

Zasady naboru wniosków zostały określone w Dokumentacji naboru

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Dokumentacji naboru

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowania

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 58, 17 747 06 57, 17 747 06 63 lub 17 747 06 62,
oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00.

 

Do pobrania:

Dokumentacja naboru

(plik docx 385 KB)

Załączniki

(zip 6,2 MB) - otwierane za pomocą dowolnego programu do archiwizacji np: