Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Nr naboru RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 28 grudnia 2015 r. do dnia 23 marca 2016 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia pocztą na adres: 35 – 010 Rzeszów, Aleja Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014  https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 1. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, (PDF, 4.2 MB)
 2. Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?
Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 2. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej.
 3. Budowa*, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych.
 4. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont istniejących budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, m.in.:

  a) dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni, itp.,

  b) modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,

  c) zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe dla dzieci),

  d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  e) wyposażenie placu zabaw.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

* Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że:
- zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób,
- budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb
oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

W niniejszym konkursie nie przewiduje się składania wniosków przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 3. podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 4. inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 5. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy
  i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego
  i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

128 270 605 PLN w tym:

 • dla 1 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej) - 63 000 064PLN,
 • dla 2 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej) - 31 500 032 PLN,
 • dla 3 typu projektu (infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych) - 7 478 425 PLN,
 • dla 4 typu projektu (infrastruktura w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat) - 26 292 084

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych
 2. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, Osi VISpójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, pkt. 24.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

 • dla 1 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej) - 500 000 PLN.
 • dla 2 typu projektu (infrastruktura dla podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej) - 300 000 PLN.
 • dla 3 typu projektu (infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych) - 200 000 PLN.
 • dla 4 typu projektu (infrastruktura w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat) - 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 389 KB)
Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 666 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. (PDF, 1.5 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2).(ZIP, 1.0MB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP, 1.4 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura ochrony zdrowia, uzdrowiskowa i pomocy społecznej. (PDF, 1.7 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 738 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej: (ZIP, 141 KB)
  7.1 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  7.2 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku.
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej: (ZIP, 157 KB)
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej.
 9. Wzór Umowy/Porozumienia/Decyzji: (ZIP, 23.2 MB)
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie,
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego.

Regulamin konkursu (PDF, 389 KB)
Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 666 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. (PDF, 1.5 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2).(ZIP, 1.0MB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP, 1.4 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura ochrony zdrowia, uzdrowiskowa i pomocy społecznej. (PDF, 1.7 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 738 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej: (ZIP, 141 KB)
  7.1 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  7.2 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku.
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej: (ZIP, 157 KB)
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomoc społecznej, poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej.
 9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. (ZIP, 638 KB)
 10. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – (tzw. Taryfikator). (PDF, 694 KB)
 11. Wzór Umowy/Porozumienia/Decyzji: (ZIP, 23.2 MB)
  11.1 Wzór umowy o dofinansowanie,
  11.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  11.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). (PDF, 1.1 MB)

Inne ważne informacje

 • Zgłoszone w ramach konkursu projekty powinny zostać zakończone (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie. Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 1. Pani Ewa Irzyk, tel. 17 747 66 57,
 2. Pani Joanna Simko-Rak, tel. 17 747 65 32,
 3. Pani Marta Wagner, tel. 17 747 65 46.

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 3. Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31,
 4. Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 2. Lokalny Punkt Informacyjny w MielcuTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Lokalny Punkt Informacyjny w KrośnieTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel. 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS