Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16

Wyniki naboru

Informacje o naborze


Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 8 września 2016 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie  projektu uznaje się termin dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia operatorem pocztowym na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 1. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
 2. Regulaminem konkursu.
  Regulamin konkursu udostępniony został na stronie  www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub  wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 6. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 7. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 8. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 9. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 10. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,
 11. modernizacja lub wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku (zamontowanego w/na budynku na stałe).

 

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA: W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów dotyczących:

 1. wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów) oraz miast subregionalnych (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w programie krajowym),
 2. modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

198 000 000,00 zł

Minimalna wartość projeku

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. 
W przypadku inwestycji, których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, poziom dofinansowania określają przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy oraz § 10 Regulaminu Konkursu.
W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:
Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (załącznik 3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (załącznik 3.2) .
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR.
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – energetyka i efektywność energetyczna, maj 2016 wraz z załącznikami.
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków:
  1. Wzór listy sprawdzającej weryfikację techniczną,
  2. Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 3.2 Modernizacja  energetyczna budynków,
  3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku.
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków:
  1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla p oddziałania 3.2 Modernizacja   energetyczna budynków,
  2. Wzór karty oceny merytorycznej dla p oddziałania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: - obowiązujący do 30 sierpnia 2016 r.
  1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  2. Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu,
  3. Wzór decyzji o realizacji projektu własnego

 10. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: - obowiązujący od 30 sierpnia 2016 r.
  9.1 Wzór umowy, (ZIP, 10,7 MB)
  9.2 Wzór porozumienia,(ZIP, 10,7 MB)
  9.3 Wzór decyzji. (ZIP, 10,7 MB)

Inne ważne informacje

 1. Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca września 2018 r.
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 1. Pani Agnieszka Gawrońska, tel. 17 747 67 36,
 2. Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43,
 3. Pani Magdalena Jaźwa, tel. 17 747 65 06,
 4. Pan Kazimierz Mielniczek, tel.  17 773 60 43.

Informacji w zakresie kwestii  środowiskowych udzielają:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 1. Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 4. Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 5. Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce:

Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia

 

Zobacz również:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS