Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Informacja z 19 września 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, iż
z dniem 1 września 2017 r. weszło  w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informujemy, iż wszelkie działania zaplanowane w ramach projektów dofinansowanych z konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 mają być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym, od dnia 1 września 2017 roku z ww. Rozporządzeniem. Dotyczy to również projektów planowanych do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17.

Zmiana przedmiotowego Rozporządzenia nie powoduje zmian zapisów regulaminów ww. konkursów.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Termin, od którego można składać wnioski

16.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.08.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 • w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1.  Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 2. kursy umiejętności zawodowych,
 3. inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wyjaśnienia IP WUP w zakresie oczekiwań wobec składanych projektów:

 1. Konkurs skierowany jest do wnioskodawców, którzy posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie umożliwiające samodzielną realizację przewidzianych w projektach kursów przy wykorzystaniu własnej kadry oraz posiadanej bazy dydaktycznej. Ewentualne zlecanie zadań merytorycznych na zewnątrz musi być mocno uzasadnione a wartość tych zadań zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków nie może przekroczyć 30% wartości ogółem projektu.
 2. Realizacja każdego kursu powinna być uzasadniona poprzez wskazanie na realne zapotrzebowanie rynku pracy na konkretną kwalifikację zawodową. Uzasadnienie powinno być poparte konkretnymi danymi, w tym informacjami pozyskanymi od przedsiębiorców.
 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być realizowane zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, zgodnie z podstawą programową oraz w minimalnym wynikającym z podstawy programowej wymiarze godzinowym wraz z zapewnieniem praktycznej nauki zawodu. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać właściwe oznaczenie i nazwę kwalifikacji oraz wskazać planowaną do realizacji liczbę godzin wymaganą zgodnie z przepisami. Wniosek musi również zakładać przystąpienie uczestników do egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. IP WUP zaleca zapoznanie się z publikacją „Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku” dostępną na stronie www.koweziu.edu.pl.
 4. W przypadku realizacji kursów umiejętności zawodowych we wniosku o dofinansowanie należy podać jakiej kwalifikacji dotyczy kurs (oznaczenie i nazwa) oraz określić szczegółowy program nauczania dokładnie wskazując zakres podstawy programowej objęty kursem, a także określić właściwe efekty kształcenia oraz zaplanować i opisać obiektywny i rzetelny sposób walidacji nabytych umiejętności.
 5. W przypadku realizacji innych kursów niż kkz i kuz wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania jakie kwalifikacje zawodowe opisane efektami kształcenia osiągnie uczestnik danego kursu, a także w jaki sposób przeprowadzona zostanie walidacja zdobytych umiejętności zawodowych i jaki certyfikat otrzyma uczestnik. Jednocześnie wydany certyfikat musi być rozpoznawalny w danej branży co należy udowodnić we wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w punkcie 4.2.8 Regulaminu w definicji/wyjaśnieniu specyficznego kryterium dostępu nr 1.  
 6. W ramach konkursu nie będą dofinansowane kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji ogólnych w tym kursy prawa jazdy kat. B. Niekwalifikowane są również kursy z kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ są one realizowane w ramach Działania 9.3
 7. Niezależnie od tego jaki rodzaj kursu przewiduje projekt, działania w ramach projektu muszą być realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami uczestników kursu. Zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny jasno i wyraźnie wskazywać, że projekt będzie realizowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami uczestników projektu tj. należy wskazywać konkretne firmy/organizacje przedsiębiorców wraz z krótkim opisem umożliwiającym weryfikację czy dany podmiot/organizacja prowadzi lub zrzesza firmy prowadzące działalność zbieżną z obszarem kształcenia. Zapisy wniosku powinny również precyzyjnie określać charakter i zakres współpracy przy realizacji projektu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w punkcie 4.2.8 Regulaminu w definicji/wyjaśnieniu specyficznego kryterium dostępu nr 5.
 8. W budżecie projektu wnioskodawca może wykazać jedynie wydatki bezpośrednio związane z realizacją kursów np. wynagrodzenia osób prowadzących, koszt zakupu materiałów szkoleniowych, koszty eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie kursu, itp. W odróżnieniu od Działania 9.4 w typach wsparcia możliwych do realizacji w ramach Działania 9.5 nie ma doposażenia szkół/placówek kształcenia ustawicznego dlatego w budżecie projektów nie można wykazywać wydatków związanych z zakupem środków trwałych lub cross-financingiem za wyjątkiem tych związanych z zapewnieniem dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1,19 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 0,99 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 10
tel. 17/ 850 92 64, 17/ 850 92 94, 17/ 850 92 92

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17/ 850 92 00

Zobacz również

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1,19 MB)

Załączniki

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS