Przedstawiamy  Instrukcję realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 , która określa zasady korzystania ze środków PT RPO WP 2014-2020, wskazuje podmioty uprawnione do wnioskowania o środki PT, określa sposób przygotowania, oceny, realizacji  i rozliczania projektów, stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów.

 

Do pobrania:

 

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX, 142.56 KB)

Wersja obowiązująca od 08.11.2018 r.

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT (docx, 19.85 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (docx, 39.15 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT z instrukcją wypełniania (pdf, 130.08 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT RPO WP 2014 – 2020 (docx, 19.68 KB)
 5. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PT ramach X osi priorytetowej PT (docx,61.67 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu (docx, 105.44 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (docx, 20.14 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie PT (docx, 77 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (docx, 72 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (docx, 20.62 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (docx, 72 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT (docx, 67.99 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (docx, 178.34 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (docx, 69 KB)
 15. Zawiadomienia o kontroli (docx, 68.5 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu w ramach X osi priorytetowej PT (docx, 64.34 KB)
 17. Informacja pokontrolna (egzemplarz dla beneficjenta) (docx, 86 KB)
  1. Informacja pokontrolna (egzemplarz dla IZ RPO WP) (docx, 88.5 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (docx, 73.5 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (docx, 74 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (docx, 65.5 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (docx, 65.28 KB)

 

 

Wersje archiwalne:

 

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX, 142.5 KB)

Wersja obowiązująca od 11.09.2018 r. do 07.11.2018 r.

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT (docx, 19.85 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (docx, 39.15 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT z instrukcją wypełniania (pdf, 130.08 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT RPO WP 2014 – 2020 (docx, 19.68 KB)
 5. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PTramach X osi priorytetowej PT (docx,61.67 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu (docx, 89.88 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (docx, 20.14 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie PT (docx, 77 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (docx, 72 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (docx, 20.62 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (docx, 72 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PTmerytoryczno - finansowej wniosku opłatność wramach X osi priorytetowej PT (docx, 67.99 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (docx, 178.34 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (docx, 69 KB)
 15. Zawiadomienia o kontroli (docx, 68.5 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu w ramach X osi priorytetowej PT (docx, 64.34 KB)
 17. Informacja pokontrolna (egzemplarz dla beneficjenta) (docx, 86 KB)
  1. Informacja pokontrolna (egzemplarz dla IZ RPO WP) (docx, 88.5 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (docx, 73.5 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (docx, 74 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (docx, 65.5 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (docx, 65.28 KB)

 

 

 

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX, 145.14 KB)

Wersja obowiązująca od 28.11.2017 r. do 10.09.2018 r.

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT (DOCX 19.85 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (DOCX 44.95 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT (PDF 130.08 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 19.68 KB)
 5. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PT (DOC 61.67 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu (DOCX 89.88 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 20.14 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie PT (DOC 77 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (DOC 72 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (DOCX 20.62 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 72 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 178.34 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 178.34 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (DOC 69 KB)
 15. Zawiadomienie o kontroli (DOC 68 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 64.34 KB)
 17. Informacja pokontrolna (DOC 85.5 KB)
  1. Informacja pokontrolna (DOC 88 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (DOC 73 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (DOC 74 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (DOC, 65.5 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (DOCX 65.28 KB)

 

 

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX 172 KB)

Wersja obowiązująca od 2.11.2016 r. do 27.11.2017 r.

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT (DOCX 19.85 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (DOCX 52.86 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT (PDF 125,54 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 21.73 KB)
 5. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PT (DOC 159 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu (DOCX 111.67 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 20.14 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie PT (DOC 91.5 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (DOC 56.5 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (DOCX 21.46 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 100 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 86.14 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 153.13 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (DOC 83.5 KB)
 15. Zawiadomienie o kontroli (DOC 82 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 82.35 KB)
 17. Informacja pokontrolna (DOC 102 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (DOC 87 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (DOC 65.5 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (DOC, 57 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (DOCX 84.1 KB)

 

 

 

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX 173.5 KB)

Wersja obowiązująca: od 10.11.2015 r. do 1.11.2016 r.

Załączniki: