Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W związku z pytaniami potencjalnych wnioskodawców, dotyczącymi możliwości zawarcia partnerstwa pomiędzy SP ZOZ a jego organem założycielskim (zgodnie z punktem 2.7.10 Regulaminu Konkursu: Niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych jednostek podległych administracji, które na podstawie odrębnych przepisów mają osobowość prawną).”), prosimy o zwrócenie uwagi również na punkt 2.7.9 Regulaminu, w brzmieniu:

Nie może zostać zawiązane partnerstwo przez podmioty, które mają którąkolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich:

  1. jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;
  2. jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;
  3. jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
  4. jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;
  5. jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa).

Wyżej wymieniony zakaz zawierania partnerstw przez podmioty powiązane ze sobą wypływa wprost z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 art. 33 ust. 6.: „Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).”

Należy pamiętać, iż w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (definicja na podst. art. 2 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 j.t.) dalej zwaną u.d.l.) odpowiedzialność za jego zarządzanie ponosi kierownik, z którym to podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 49 ust. 2 u.d.l. w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (vide SP ZOZ) przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika, a konkurs ten ogłasza podmiot tworzący. Sposób przeprowadzenia konkursu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 182). W związku z tym zauważyć trzeba, że zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem SP ZOZ stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. Zatem należy założyć, iż w związku z tym faktem, podmiot tworzący, który jest jednostką samorządu terytorialnego, de facto ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu zarządzającego (t.j. kierownika SP ZOZ). „Ten sam podmiot, który jest właściwy do rozpoczęcia współpracy z kierownikiem takiego podmiotu leczniczego, jest również właściwy do jej zakończenia” (por. Dercz Maciej, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz).

Mając to na uwadze, zasadniczo można stwierdzić, że jednostka samorządu terytorialnego i SP ZOZ, dla którego ta jednostka jest podmiotem tworzącym, są podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) i z tej przyczyny nie mogą zawrzeć porozumienia lub umowy o partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w punktach 2.7.9 i 2.7.10 Regulaminu Konkursu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS