Zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na specyfikę projektu podmiot może rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W takim przypadku, w celu spełnienia zasady konkurencyjności podmiot zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego tzn. do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje co najmniej 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz upublicznienia go co najmniej na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę lub innej stronie wskazanej przez właściwą instytucję).

W związku z informacją Instytucji Koordynującej UP, wskazującą, że dość powszechną praktyką jest wszczynanie postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, które służyć ma faktycznemu ograniczeniu konkurencji i zawieraniu umów z podmiotami powiązanymi biznesowo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę IP we wdrażaniu Osi Priorytetowych VII-IX RPO WP, informuje, co następuje:

Opisane powyżej postępowanie zamawiających w świetle sekcji 6.5.2 pkt. 11) Wytycznych jest dopuszczalne, jednak podkreślić należy, że stanowi ono wyjątek od reguły wskazanej w pkt. 10) sekcji 6.5.2, zgodnie z którym podstawowym miejscem publikacji zapytań ofertowych jest Baza Konkurencyjności, czyli strona internetowa przeznaczona do umieszczania tych zapytań, natomiast sytuacja wyboru wykonawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (bez upublicznienia na bazie konkurencyjności) powinna mieć charakter wyjątkowy i uzasadniony.

Decyzja o wszczęciu postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie powinna być w każdym przypadku uzasadniona specyfiką danego projektu (m.in. zaplanowanym w projekcie harmonogramem realizacji poszczególnych zadań czy terminem rozpoczęcia realizacji projektu itp.).