Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej: IP WUP) informuje, że  w pierwszym kwartale 2019 roku planuje zmianę w zasadach ustanawiania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. Wnioskodawcom, którzy  podpisali z IP WUP kilka umów o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanych równocześnie, a łączna wartość udzielonego im dofinansowania  wynikająca z realizowanych umów przekracza 10 mln złotych, zabezpieczenie ustanawiane będzie w wysokości równej co najmniej wartości dofinansowania projektu.