Z uwagi na pojawiające się wątpliwości w zakresie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej i z komponentem ponadnarodowym, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja rozwój przekazuje stanowisko dotyczące realizacji projektów w powyższym zakresie.

Interpretacja ta ma znaczenie w przypadku projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 , w których przewidziany jest komponent ponadnarodowy.