Poniżej przedstawiamy interpretację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w kontekście zawierania umów o pracę w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE