Uprzejmie przypominamy, że nabory wniosków o dofinansowanie nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18 oraz nr RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18 w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza kończą się 27 września br. (czwartek).

Przed godz. 15:30 w tym dniu należy:

  • wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020

oraz

  • złożyć fizycznie 1 egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz
    w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych,
    w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 110 lub 108 (I piętro).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego.

Uwaga!

  • W systemie informatycznym nie ma możliwości złożenia/ zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.
  • Nie należy zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

Planując czas przejazdu do Rzeszowa z południowej części województwa należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia związane z robotami drogowymi przy ulicy Sikorskiego w Rzeszowie oraz na trasie Boguchwała-Rzeszów i Strzyżów – Rzeszów.