Jeśli miasto tworzy MOF i nie zamierza starać się o dofinansowanie w ramach konkursów dedykowanych dla MOF dla działania 4.5, to czy może wystartować w konkursie samodzielnie w tym roku? 

W przypadku ogłoszonego 21.10 br. naboru w zakresie działania 4.5 Różnorodność biologiczna wyłączeniu podlegają jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład ZIT ROF/MOF oraz pozostałe podmioty zlokalizowane na terenie ZIT ROF/MOF. W zakresie ZIT ROF przewiduje się realizację projektów zintegrowanych wynikających ze Strategii ZIT ROF wyłanianych w trybie pozakonkursowym, natomiast w zakresie obszarów objętych MOF zakłada się, zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP, przeprowadzenie konkursu dedykowanego w terminie późniejszym. W związku z powyższym nie ma możliwości ubiegania się o środki w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna w przypadku gdy miasto tworzy MOF.

Czy w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna można realizować projekty związane z utworzeniem nowych Centrów Edukacji Ekologicznej? 

W działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna nie ma możliwości tworzenia nowych Centrów Edukacji Ekologicznej. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 wsparcie mogą uzyskać jedynie istniejące ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

W jakim działaniu poza działaniem w osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie można kupować komputery?

Dla poszczególnych działań/poddziałań ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 obowiązuje generalna zasada, iż do dofinansowania w ramach projektu kwalifikują się wydatki służące wyłącznie realizacji celów działania / poddziałania. Wydatki powinny być zaplanowane w sposób planowy i racjonalny.

Komputery mogą być dofinansowane w ramach Programu w tych działaniach, gdzie tematycznie wpisują się w cele działania/ poddziałania, a dla ich realizacji przewidziano zakup wyposażenia. Zakup komputerów musi wynikać z przemyślanych działań, a ich ilość i parametry mają służyć w sposób optymalny do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie. Nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których celem jest wyłącznie „dosprzętowienie” wnioskodawcy/podmiotu/jednostki w sprzęt komputerowy.

Od kiedy obowiązuje umieszczanie zapytań ofertowych poniżej 30 tyś euro na stronie RPO?

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Jaka będzie obowiązywać procedura dla zamówień publicznych do kwoty 30 tys euro?

Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.
Ww. Wytyczne zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz/442-wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-sprawie-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych-ze-srodkow-efrr-w-stosunku-do-ktorych-nie-stosuje-sie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z:

 1. zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych w przypadku:

-        beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

-        beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

-        beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b. uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

c. zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Jeśli budynek przeznaczony na centrum edukacji ekologicznej dotychczas funkcjonował jako świetlica (ale np. uchwałą rady zostanie ustanowiony jako centrum Edukacji Ekologicznej) czy dokumentacja budowlana składana z wnioskiem może być sporządzona na świetlicę?

W działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna nie ma możliwości tworzenia nowych centrów edukacji ekologicznej. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 wsparcie uzyskają jedynie istniejące ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Ponadto, jeśli dokumentacja techniczna została opracowana dla budynku funkcjonującego jako świetlica, nie ma możliwości przedłożenia takiej dokumentacji jako załącznik wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury istniejącego ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Obiekt na potrzeby centrum edukacji ekologicznej ma do spełnienia całkiem inne funkcje, wynikające z celów istnienia i prowadzonej działalności w centrum, niż obiekt jakiejkolwiek świetlicy.

Czy w ramach jednego wniosku możemy łączyć różne działania np. w ramach typu projektów nr 6 przebudować Centrum Edukacji Ekologicznej ale w ramach typu projektów nr 3 przebudować parking (ochrona przed ruchem turystycznym)?

Co do zasady nie należy łączyć poszczególnych typów projektu w jednym wniosku.
Wyjątek stanowi trzeci typ projektów - „Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony różnorodności biologicznej” (SZOOP str. 147). Oznacza to, że przykładowy parking (jako ochrona przed ruchem turystycznym) można wybudować/przebudować przy jednoczesnej realizacji działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej odpowiednio w ramach typu projektów: nr 1 – „Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrony siedlisk i gatunków w parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu” lub typu nr 2 „Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)" (SZOOP str. 147).  Natomiast nie ma możliwości łączenia w projekcie przebudowy parkingu (jako ochrona przed ruchem turystycznym) z przebudową ośrodka edukacji ekologicznej (typ projektów nr 6 – „Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych”) w jednym wniosku.

 

Udzielanie zamówień:

Jak wytyczne IZ w sprawie udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy pzp mają się do wewnętrznych regulaminów tego dotyczących w każdej z gmin?

Mając na uwadze zapisy Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjent może udzielić zamówienia w oparciu o wewnętrzne regulacje tylko w ramach zasady rozeznania rynku, która ma zastosowanie do zamówień o wartości szacunkowej poniżej 10 tys. zł netto, jeżeli odpowiadają one zasadom ogólnym, o których mowa w Rozdziale I oraz wymaganiom opisanym w Rozdziale IV (patrz pkt 47 Wytycznych). W szczególności wewnętrzne regulacje Beneficjenta muszą zapewnić poniesienie wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

 1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 3. w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Beneficjent zobowiązany jest zatem w zamówieniach o wartości poniżej 10 tys. zł netto:

 1.  wysłać zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, lub
 2. dokonać rozeznania rynku poprzez porównanie co najmniej trzech cenników, katalogów, ofert ze stron internetowych, które wraz z „Protokołem postępowania” powinny być przechowywane przez Beneficjenta

Czy należy je zmienić?

IZ nie wymaga dostosowywania zapisów regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień publicznych równolegle z przyjęciem i późniejszymi zmianami zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zmiany zapisów w wewnętrznych aktach prawnych Beneficjentów podmiotów zależą wyłącznie od ich decyzji.

 A co z zamówieniami, które już zostały wykonane, przed pojawieniem się wytycznych?

Jeżeli Beneficjent rozpoczął realizację projektu przed dniem wejścia w życie ww. Wytycznych (tj. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych, zamówienia urządzeń lub podjęcia innego zobowiązania przed 14.10.2015 r.), Instytucja Zarządzająca RPO WP uzna, że zasady, o których mowa w pkt. 5 i 6 ww. Wytycznych zostały spełnione jeżeli wyśle on zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz opublikuje ogłoszenie co najmniej na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (Instytucja Zarządzająca RPO WP zaleca, aby ogłoszenie o zamówieniu było publikowane również na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl).

Jednocześnie w pkt 51 Wytycznych przewidziano, że „Każdy Beneficjent przystępując do określania zakresu wydatków kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP powinien dokonać uprzedniej analizy, czy procedura udzielenia zamówienia, które zamierza włączyć w zakres projektu, została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszych Wytycznych”. Powyższy zapis ma za zadanie zwrócenie Wnioskodawcom uwagi na to, że zasady dot. udzielania zamówień określone w Wytycznych, będą wymagane również w odniesieniu do zamówień udzielonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Jakie załączniki powinien przedłożyć wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego?

W ramach ogłoszonego konkursu składane mogą być m.in. projekty realizowane w celu przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), a w związku z tym dot. również ograniczenia i eliminacji gatunków inwazyjnych (np. barszczu Sosnowskiego) w tym obszarze.

Uprawniony wnioskodawca powinien złożyć dokumenty wymagane Regulaminem konkursu, zamieszczone na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/, będące integralną częścią dokumentacji konkursowej dla naboru wniosków dla Działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Jednocześnie informuję, że do aplikowania o środki w konkursie uprawnieni są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • organy administracji rządowej,
 • jednostki naukowe,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera,

z wyłączeniem:

 • jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ZIT ROF/MOF oraz pozostałych podmiotów zlokalizowanych na terenie ZIT ROF/MOF. W zakresie ZIT ROF przewiduje się realizację projektów zintegrowanych wynikających ze Strategii ZIT ROF wyłanianych w trybie pozakonkursowym, natomiast w zakresie obszarów objętych MOF zakłada się, zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP, przeprowadzenie konkursu dedykowanego w terminie późniejszym.
Czy w ramach działania możliwe jest dofinansowanie jako kosztu kwalifikowanego w projekcie wśród innych działań związanych z ochroną przyrody i wydzieleniem miejsc dla turystów: remontu istniejącej drewnianej, zabytkowej kapliczki – obiektu dziedzictwa kulturowego (położonej na terenie rezerwatu przyrody). Plan ochrony rezerwatu przyrody zakłada ochronę ekosystemów leśnych reprezentujących m.in. żyzną buczynę karpacką, zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich oraz obiektów kulturowych i historycznych, w tym kapliczki, a także walorów krajobrazowych tego miejsca.

Remont istniejącej w rezerwacie przyrody zabytkowej kapliczki nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działania 4.5Różnorodność biologiczna. Celem działania 4.5 jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej, nie zaś ochrona zabytków.

Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych będą mogły być dofinansowane w ramach działania 4.4. Kultura RPO WP na lata 2014 – 2020.

Jednocześnie informujemy, że nabór w ramach działania 4.4 Kultura planowany jest w 2016 roku.

Czy fundacja, której celem jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska może wykonać działanie dla lecznicy dla zwierząt, polegające na budowie woliery dla wilka? Czy fundacja musi/może podpisać z lecznicą umowę partnerską? (czy działania można przeprowadzić na terenie miasta należącego do MOF, czy partner może być z terenu MOF, a jeśli nie to czy fundacja może sama zrealizować ten projekt na mocy wewnętrznego porozumienia/przyzwolenia na działanie z lecznicą?)

 Zgodnie z art. 75 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) aby móc utworzyć i prowadzić ośrodek rehabilitacji zwierząt dzikich, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt, odpowiadających potrzebom biologicznym danego gatunku. W związku z tym, jeśli fundacja nie prowadzi i nie będzie prowadziła takiej działalności, złożenie przez fundację projektu na budowę woliery dla wilka, byłoby niezasadne. Jednakże należy zauważyć, że lecznica dla zwierząt jako lecznica/ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wpisuje się w katalog wnioskodawców działania 4.5 Różnorodność biologiczna, ale ze względu na swoje położenie na terenie MOF została wyłączona z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym 21 października br. i w związku z tym nie może występować również jako partner w projekcie. Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu przez fundację na mocy wewnętrznego porozumienia (przyzwolenia na działanie) z lecznicą.

Możliwości ubiegania się o środki unijne na budowę woliery dla wilka przez lecznicę wystąpią w konkursie dedykowanym dla MOF.

Czy projekt polegający na założeniu ogrodzeń elektrycznych lokalnym farmerom w celu ochrony wilka in situ (zapobieganie konfliktom) wpisuje się w działanie 4.5.

Zakres rzeczowy projektu polegający na wykonaniu ogrodzeń elektrycznych lokalnym rolnikom nie wpisuje się w katalog wydatków kwalifikowanych w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zgodnie z art. Art. 5. pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ochrona in situ - to ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania. Tak więc inwestycje służące ochronie gatunków i siedlisk powinny być realizowane w miejscach ich naturalnego występowania. Użytki rolne, na terenie których planowane jest wykonanie ogrodzeń elektrycznych, nie są obszarem naturalnego występowania wilków. Ponadto należy dodać, iż projekty dot. zabezpieczenia użytków rolnych i gospodarstw przed dzikimi zwierzętami (np. wilkami) nie realizują celów działania i nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

W ramach działań ochronnych in-situ planujemy budowę 3 wież obserwacyjnych na punktach widokowych - wieże jako infrastruktura techniczna, a nie rekreacyjna do wczesnego alarmowania o wystąpieniu pożaru poprzez montaż na tych wieżach kamer i systemu wczesnego ostrzegania. Monitoring prowadzić ma stanowisko kierowania przy PSP, Urząd Gminy w godzinach pracy oraz lokalne OSP - odczyt z kamer ma być ogólnie dostępny np. do celów obserwacji przyrody. Jako część infrastruktury ochronnej chcemy zakupić 2 samochody gaśnicze, które będą wykorzystywane przez OSP do szybkiej i skutecznej reakcji na pożary i klęski żywiołowe wywołujące nieodwracalne i negatywne skutki dla przyrody. Planujemy również budowę zbiorników ppoż na oddalonych od rzeki terenach chronionych. W ramach wniosku zamierzamy podjąć działania w zakresie zabiegów agrotechnicznych i leśnych (nasadzenia itp.). Planuje się również działania związane z infrastrukturą turystyczną - parkingi i wytyczenie szlaków przyrodniczych - 30 % wartości projektu. Proszę o informację czy takie działania będą uznane za działania zgodne z działaniem 4.5 Różnorodność biologiczna, a zatem czy powyższe koszty będą kwalifikowane. 

Informujemy, że budowa wież obserwacyjnych w celu wczesnego ostrzegania przed pożarem (poprzez montaż kamer i systemu wczesnego ostrzegania), zakup samochodów gaśniczych dla OSP i budowa zbiorników PPOŻ jest zakresem, który nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działania 4.5 - Różnorodność biologiczna.

Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów przed zagrożeniem wystąpienia pożarów zgodnie z zapisami SZOOP będą mogły być realizowane w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, jako następujące typy projektów:

 • Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
 • Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów w zakresie:
 1. sieci stałej obserwacji naziemnej (systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów: maszty, detektory, urządzenia przesyłu i obróbki danych, urządzenia alarmowe, systemy i wyposażenie monitoringowe),
 2. zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej, przenośnych środków i sprzętu gaśniczego dla służb Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych,
 3. wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,
 4. oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów (bez budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg),
 5. zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),
 6. budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasów.

Zabiegi agrotechniczne i/lub leśne (koszenie, karczowanie, wycinanie, dosiewanie, dosadzanie, pielęgnacja itp.) kwalifikują się do dofinansowania tylko i wyłącznie, jeśli są niezbędne do realizacji celów ochrony przyrody oraz celu działania 4.5 Różnorodność biologiczna – „Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie”, jak również zapewnienia trwałości projektu.

„Infrastruktura turystyczna” (parkingi i wytyczenia szlaków przyrodniczych) kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, tylko wówczas, gdy realizowana jest w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo, wyłącznie jako część projektu dotyczącego w podstawowym zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Infrastruktura ta ma za zadanie „skanalizować” ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo, aby wyeliminować lub ograniczyć negatywny wpływ na gatunki i siedliska tam występujące. Wydatki na ww. „infrastrukturę turystyczną” nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych projektu.