Czy wydatki związane z zakupem urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji oraz urządzenia do inspekcji rur mogą być kwalifikowane w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, wydatkami niekwalifikowanymi w ramach ogłoszonego konkursu dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa są wydatki związane z bieżącą eksploatację i utrzymaniem infrastruktury, co oznacza, że wydatki poniesione na zakup ww. urządzeń nie mogą być wydatkami kwalifikowanymi w projekcie.

Czy wydatki związane z zakupem i montażem wodomierzy opartych na modułach radiowych mogą być kwalifikowane w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa?

W konkursie dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa zakup i montaż wodomierzy nie może być uznany za wydatek kwalifikowany.

Czy wydatki związane z zakupem samochodów ascenizacyjnych mogą być kwalifikowane w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów, przedmiotem dofinansowania w poddziałaniu 4.3.1 Gospodarka ściekowa nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych laboratoriów, które występują w 3. typie projektów, tj. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.

Czy możliwe jest zawarcie umowy partnerskiej z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach aplikowania w konkursie dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa?

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie może być stroną umowy partnerskiej. W takim przypadku stroną umowy partnerstwa może zostać jedynie Województwo Podkarpackie, w imieniu którego czynności dokonuje Zarząd Województwa.

Czy możliwe jest kwalifikowanie kosztu powołania zespołu nadzorującego prawidłowe wykonanie projektu w ramach konkursu dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa?

Zgodnie z zapisem pkt 6.14 Koszty pośrednie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), koszty zarządzania projektem stanowią koszty pośrednie projektu, które nie mogą być uznane za wydatek kwalifikowany w ww. konkursie.

Czy w ramach ogłoszonych naborów dla działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa możliwa jest realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”?

Dopuszcza się realizację projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa jedynie w przypadku, gdy projekty są na takim etapie zaawansowania, że możliwe jest dla nich złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie wykazu i wyciągu z dokumentacji technicznej. Wskazane załączniki do wniosku o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z zasadami przygotowania załącznika nr 7 opisanymi w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku(…).

Czy projekt może dotyczyć obszaru aglomeracji, który jest wyłączony z aglomeracji ujętej w IV aktualizacji KPOŚK i Master Planie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu § 3 pkt 2 ust. 4 przedmiot projektu nie może być zlokalizowany na obszarze, który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest wyłączony z aglomeracji, o której mowa w IV aktualizacji KPOŚK i Master Planie.

Czy instalacja w ramach projektu pompy ciepła pozyskującej energię z oczyszczonych ścieków wystarczy aby spełnić kryterium i uzyskać punkty w ramach kryterium nr 4 merytoryczno-jakościowego – zastosowanie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z wyjaśnieniami do kryteriów merytorycznych dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa ww. kryterium promuje projekty, w których w wyniku realizacji projektu nastąpi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym zastosowanie pompy ciepła pozyskującej energię z oczyszczonych ścieków jest działaniem wystarczającym, aby projekt przewidujący zastosowanie takiej instalacji mógł uzyskać punkty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ocena punktowa przeprowadzana jest przez Komisję Oceny Projektów w zakresie oceny merytorycznej i to komisja decyduje o przyznaniu punktów w ramach danego kryterium na podstawie pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości X, która to miejscowość w chwili obecnej jest włączana do istniejącej aglomeracji. Aglomeracja ta jest ujęta w IV aktualizacji KPOŚK. Z informacji, które posiadamy miejscowość X zostanie wpisana do obecnej aglomeracji do czasu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie, tzn. na dzień złożenia wniosku uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego miejscowość ta będzie w aglomeracji.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, przedmiot projektu musi być zlokalizowany na obszarze aglomeracji, która została ujęta w IV aktualizacji KPOŚK oraz Master Planie. Jeśli miejscowość X nie jest wpisana do IV AKPOŚK, budowa sieci kanalizacyjnej na terenie tej miejscowości nie może zostać dofinansowana w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu.

Czy w ramach weryfikacji kryterium formalnego dopuszczającego specyficznego nr 1 weryfikacji podlegać będzie tylko ujęcie inwestycji w KPOŚK i Master Planie, czy również wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

W ramach ww. kryterium weryfikowane będzie czy planowana inwestycja realizowana będzie na terenie aglomeracji z przedziału 2-10 tyś. RLM ujętej w IV AKPOŚK i Master Planie. Weryfikacji podlegać będzie także wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, przy czym zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, niektóre parametry techniczne jak np. wartość projektu czy długość sieci kanalizacyjnej mogą ulec nieznacznej zmianie.

Czy dopuszczalne jest, aby kserokopia dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie, wniosek o wydanie decyzji, karta informacyjna przedsięwzięcia, dokumenty potwierdzające prawidłowe podanie do publicznej wiadomości stosownych informacji w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) stanowiła jeden dokument, tzn. aby była trwale spięta, ponumerowana oraz potwierdzona za zgodność kserokopii z oryginałem tylko na pierwszej stronie?

Załącznik nr 3.1 do wniosku o dofinansowanie - Część środowiskowa wniosku
o dofinansowanie jako oryginał należy podpisać zgodnie z §12 pkt.18., natomiast dokumenty:

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • opinie
  • wniosek o wydanie decyzji, karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • dokumenty potwierdzające prawidłowe podanie do publicznej wiadomości stosownych informacji w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

są elementami uzupełniającymi załącznik 3.1. do wniosku. W związku z powyższym dopuszczalna jest forma potwierdzenia za zgodność ww. dokumentów trwale zszytych, tylko na pierwszej stronie zgodnie z §12 pkt.20 Regulaminu konkursu oraz dołączenie ich do oryginału załącznika 3.1 np. pod numerem 3.1.1.