Jakie koszty należy brać pod uwagę w kryterium merytoryczno - jakościowym nr 1 Znaczenie projektu dla ochrony dziedzictwa kulturowego, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium?

Zgodnie z opisem sposobu oceny niniejszego kryterium w załączniku nr 8.1 do Regulaminu konkursu Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.4 Kultura stwierdzić należy, iż kryterium to oceniane będzie na podstawie zakresu rzeczowego i finansowego projektu przedstawionego w studium wykonalności. Punkty w ramach przedmiotowego kryterium przyznawane są za prace stanowiące wydatek kwalifikowany w projekcie dotyczące zabytków ruchomych i nieruchomych umieszczonych w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wartość tych prac powinna przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Zaznaczyć należy, że do kosztów tych nie można zaliczyć wydatków nie służących zachowaniu zabytków, tj. na przykład kosztów związanych z pracami w otoczeniu obiektu, czy kosztów zakupu wyposażenia nie służącego wskazanemu celowi.

Jakiego typu działania zostaną uznane za partnerstwo w świetle załącznika nr 8.1 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.4 Kultura – Kryterium nr 12 Liczba partnerów dla konkursu dedykowanego dla MOF?

W ramach konkursu dedykowanego dla MOF udział partnerów w realizacji zadań projektu jest premiowany na podstawie liczby partnerów zaangażowanych w jego realizację. Zasady dotyczące projektów partnerskich zostały uregulowane w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustęp 1 ww. ustawy partnerstwo może zostać utworzone w celu wspólnej realizacji projektu poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych przez podmioty, które realizować będą projekt na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Partnerzy projektu znając jego specyfikę określają zakres swoich praw i obowiązków w ww. umowie. W związku z tym zaznaczyć należy, że partnerstwo powinno dotyczyć etapu realizacji projektu, przede wszystkim uzyskania konkretnych produktów w projekcie jak również osiągnięcia i utrzymywania rezultatów projektu. Należy przy tym wziąć pod uwagę możliwe do realizacji w ramach działania 4.4 Kultura typy projektów określone w SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 oraz wydatki kwalifikowane wskazane w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Czy w ramach konkursu dedykowanego dla MOF może zostać wybrany Partner Projektu (zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), który będzie tylko przygotowywał program kulturalny do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i będzie mógł do realizacji tego programu wykorzystywać sprzęt multimedialny zakupiony w ramach projektu w konkursie ogólnym dla działania 4.4. Kultura przez Lidera Projektu, nie będzie partycypował finansowo w koszty?

Zgodnie z zapisami art. 33 ustęp 1 ww. ustawy partnerstwo może zostać utworzone w celu wspólnej realizacji projektu poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych przez podmioty, które realizować będą projekt na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Partnerzy projektu znając jego specyfikę określają zakres swoich praw i obowiązków w ww. umowie. Zaznaczyć należy, że partnerstwo powinno dotyczyć etapu realizacji projektu, przede wszystkim uzyskania konkretnych produktów w projekcie jak również osiągnięcia i utrzymywania rezultatów projektu.

Opisana sytuacja dotyczy już etapu eksploatacji projektu i wyboru operatora zewnętrznego, który będzie zarządzał powstałą infrastrukturą. W związku z powyższym stwierdzić należy, że wskazany przypadek nie dotyczy partnerstwa na etapie realizacji projektu.

Czy jest możliwe dofinansowanie przygotowania prezentacji multimedialnych, np. w technologii 3D mappingu, które będą prezentowane na sprzęcie multimedialnym zakupionym w ramach projektu (zgodnie z Kryteriami merytorycznymi Nowoczesne formy uczestnictwa w kulturze są punktowane)?

W projekcie realizowanym w ramach działania 4.4 Kultura nie jest możliwe dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych przygotowanie prezentacji multimedialnych w technologii 3D. Tego typu działania nie zostały przewidziane w obecnej perspektywie jako możliwe do zrealizowania w ramach wydatków kwalifikowanych dla działania 4.4 Kultura. Jednakże zaznaczyć należy, iż punkty w niniejszym kryterium przyznawane będą w przypadku, gdy projekt obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia służącego udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego, prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacyjnej, np. urządzenia multimedialne, urządzenia interaktywne i inne.

Czy istnieje możliwość, aby gmina (gminy) z terenu MOF była uprawnionym wnioskodawcą w ramach konkursu ogólnego samodzielnego projektu obejmującego zakresem rzeczowym część inwestycji strategicznej dla MOF, wpisanej do Strategii MOF, z jednoczesną rezygnacją projektu w tym zakresie w ramach konkursu dedykowanego dla MOF? Czy w przytoczonej wyżej sytuacji pozostałe gminy (gmina) z terenu MOF mogłyby realizować ww. projekt strategiczny w pozostałym zakresie w ramach konkursu dedykowanego dla MOF?

Projekt indywidualny zgłaszany do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego, działania 4.4 Kultura nie może pokrywać się z projektem strategicznym opisanym w Strategii MOF, zgłoszonym do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF, z uwagi na kryteria formalne Zgodność z demarkacją dotyczącą instrumentów terytorialnych oraz Zgodność projektu ze Strategią MOF. Jeśli planowane są zmiany dotyczące przedmiotu i lokalizacji projektu strategicznego, to wówczas zapisy Strategii MOF powinny zostać zaktualizowane. Gmina z terenu MOF może być samodzielnym wnioskodawcą zgłaszającym swój indywidualny projekt z obszaru kultury do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego, jeśli projekt ten nie dotyczy tego samego przedmiotu co projekt strategiczny MOF, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru dedykowanego MOF.

Nie jest warunkiem obligatoryjnym, aby projekt strategiczny dla MOF był realizowany przez wszystkie gminy tworzące dany MOF. Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 „projekt strategiczny dla MOF, co do zasady, powinien obejmować co najmniej 3 gminy z terenu danego MOF lub rozwiązywać problem istotny dla MOF w jak najbardziej całościowy sposób. Jeśli z uwagi na przedmiot projektu nie jest zasadne angażowanie większej liczby gmin wówczas projekt może obejmować 2 gminy lub 1 gminę. Dotyczy to w szczególności tzw. ostatnich ogniw np. konieczne jest skanalizowania jedynie kilku miejscowości w dwóch albo jednej gminie by zapewnić czystość rzeki istotnej dla całego MOF lub konieczna jest inwestycja dotycząca obiektu punktowego istotnego dla MOF lub nie jest zasadne/efektywne tworzenie dwóch lub więcej konkurencyjnych wobec siebie obiektów”. Projekt strategiczny dla MOF zgłaszany do dofinansowania w drodze konkursu dedykowanego dla MOF powinien wynikać z aktualnej Strategii tego MOF, która jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli Beneficjent nie uzyska do dnia składania wniosków pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, czy możliwe jest jej uzupełnienie na etapie weryfikacji technicznej z datą, z jaką faktycznie zostanie wydana. W tym wypadku czy na etapie składania wniosku w polu dotyczącym tego załącznika należy zaznaczyć „nie”?

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla działania 4.4 Kultura, jeżeli projekt przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego, jego otoczenia lub innych prac określonych w art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), który jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, na wykonywanie robót budowlanych wymagane jest przedstawienie decyzji - pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W przypadku braku wymaganego załącznika w złożonej do naboru dokumentacji wniosku - na etapie weryfikacji technicznej - Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu § 14 pkt. 12 - w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, poprawy dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia następnego po doręczeniu wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Natomiast na moment składania dokumentacji wniosku do naboru w terminie do 16 listopada br., na liście załączników (część E.1 Załączniki) wniosku o dofinansowanie w zakresie załącznika nr 6 należy zaznaczyć „nie”, a stosowne wyjaśnienie, zgodne ze stanem faktycznym, zamieścić w studium wykonalności.

Czy rozbudowa budynku remizy OSP, tj. dobudowa do istniejącego budynku części o funkcji kultury (biblioteka, sala widowiskowa, sala do przeprowadzania zajęć dla ognisk artystycznych itp.), na którą jest wydane pozwolenie na budowę nie zawierające w swoim tytule opisanej powyżej funkcji kultury, a wynika to z posiadanej dokumentacji technicznej (na podstawie, której uzyskano pozwolenie na budowę) kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działania 4.4 Kultura. Czy funkcja kultury mimo, iż jest opisana w dokumentacji technicznej musi być wyartykułowana również w pozwoleniu na budowę?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4 Kultura kwalifikowana jest rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.

Jak wynika z ww. zapisów, dofinansowanie w ramach działania może być przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę podmiotów prowadzących działalność kulturalną w formie instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

Jeżeli w obiekcie będącym przedmiotem zapytania mieści się instytucja kultury inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego budynku dwufunkcyjnego i dobudowie obiektu spełniającego wyłącznie funkcje kultury może być przedmiotem dofinansowania w ramach działania 4.4 RPO WP, przy założeniu, że wydatki dotyczące remizy OSP będą stanowiły wydatek niekwalifikowany w projekcie.

Co do kwestii posiadanego pozwolenia na budowę odnoszącego się w tytule wyłącznie do remizy OSP zaznaczyć należy, że dokumentacja projektowa załączona do pozwolenia na budowę stanowi jego integralną część i wystarczające jest jeśli informacja o  przeznaczeniu pomieszczeń obiektu na cele kulturalne będzie zawarta w projekcie budowlanym dołączonym do pozwolenia na budowę.

Gminny Ośrodek Kultury jest Jednostka Organizacyjną w gminie X posiadającą swój budynek, który chcemy objąć projektem. Korzysta on (GOK) z Sali kina, która fizycznie znajduje się w budynku Urzędu Gminy. Jest to sala w której w przeszłości wyświetlane były filmy, jednak w miarę upływu czasu z Sali tej korzysta wyłącznie GOK do różnego rodzaju przedstawień wystaw i tego typu imprez kulturalnych ponieważ sala ta posiada scenę i inne niezbędne rzeczy do tego typu imprez. W 2004 r Gmina oraz GOK podpisały umowę użyczenia tej Sali która obowiązuje do dzisiaj. Czy remont opisanej wyżej Sali będzie kosztem kwalifikowalnym?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020, kwalifikowalne są wydatki na rozbudowę, przebudowę i/lub  pozyskanie   wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji   kultury   na   potrzeby   prowadzenia   działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli sala kina nie jest częścią GOK (instytucji kultury) nie może być objęta dofinansowaniem w ramach działania 4.4 Kultura. Ponadto w ramach opisywanego naboru wydatki kwalifikowalne na roboty budowlane mogą dotyczyć jedynie rozbudowy i przebudowy, nie zaś remontu ww. sali kinowej.

Czy każde muzeum może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura RPO WP 2014-2020?

W ramach ogłoszonego naboru dofinansowane mogą być wyłącznie muzea funkcjonujące jako instytucje kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w ramach czwartego typu projektów tj. rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów. Brak jest możliwości udzielenia w ramach przedmiotowego naboru wsparcia na projekty realizowane przez państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucje kultury gdyż instytucje te mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach POIiŚ 2014-2020.

Czy chcąc przeznaczyć część środków uzyskanych z konkursu na renowację zabytków ruchomych koniecznym jest, aby zabytki te już w chwili składania wniosku o dofinansowanie posiadały wpis jako zabytki ruchome, czy też wystarczającym jest, aby wpis ten był dokonany przed przystąpieniem do ich renowacji z wykorzystaniem środków uzyskanych w ramach konkursu.

Zgodnie z §3 Regulaminu konkursu w ramach działania 4.4 możliwa jest realizacja projektów obejmujących prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami. Warunkiem uzyskania dofinansowania na prace dotyczące zabytków ruchomych jest wpisanie ich do rejestru zabytków ruchomych prowadzonego przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, bądź też do inwentarza muzeum (dotyczy muzeów prowadzących działalność kulturalną w formie instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406z późn. zm.), przy czym wpis wymagany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, jako załącznik nr 20 do wniosku.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 kosztem kwalifikowanym w projekcie będzie zakup sceny mobilnej typu S-M-S, która jest jednocześnie pojazdem-przyczepą i estradą sceniczną?

Zgodnie z zapisami rozdziału 7 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR w ramach działania 4.4 Kultura niekwalifikowane są wydatki poniesione na pozyskanie środków transportu.

Scenę mobilną typu S-M-S należy traktować jako środek transportu, za czym przemawiają argumenty przedstawione poniżej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Natomiast pojazd zdefiniowany został przez ww. ustawę jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Ponadto, Klasyfikacja Środków Trwałych stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622) obejmująca środki transportu (Grupa 7) wymienia w podgrupie 74 pojazdy mechaniczne, w tym przyczepy, np. mieszkalne lub turystyczne oraz przyczepy do przewożenia towarów. Należy również zauważyć, że pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe nie są sklasyfikowane jako obiekty turystyczne czy punktu gastronomiczne, ale jako samochody, pojazdy mechaniczne, a zatem środki transportu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem sceny mobilnej jako środka transportu jest fakt, iż na tego typu przyczepę wymagana jest rejestracja i ubezpieczenie OC.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 możliwe będzie dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i wyposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości XXX oraz podległych mu sześciu świetlic wiejskich tworzących na podstawie uchwały Rady Gminy XXX gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w XXX?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4 Kultura kwalifikowana jest rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.

Jak wynika z zapisów załączonej do zapytania Uchwały Rady Gminy XXX, Gminny Ośrodek Kultury w XXX oraz wskazane świetlice wiejskie tworzą gminną jednostkę organizacyjną działającą jako samorządowa instytucja kultury.

W przypadku wypełnienia warunków ww. uchwały, w tym wpisania jednostki do rejestru gminnych instytucji kultury i wynikających z tego tytułu działań, projekt w opisanym zakresie będzie kwalifikował się do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 Kultura.

Należy dodać, że ostateczna ocena projektu zostanie dokonana po złożeniu wniosku, przez Komisję Oceny Projektów, w oparciu o kryteria dopuszczające i jakościowe (punktowe) będące załącznikiem do Regulaminu konkursu dla działania 4.4 Kultura. Mając na uwadze powyższe, należy przeanalizować potencjał projektu pod kątem ilości punktów możliwych do uzyskania.

Czy na etapie składania wniosku w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 potrzebna jest już zgoda konserwatora zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone przy zabytku? Czy dokument ten może być dostarczony tak jak pozwolenie na budowę do podpisania umowy o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, jeżeli projekt przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego, jego otoczenia lub innych prac określonych w art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), który jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, na wykonywanie robót budowlanych wymagane jest przedstawienie decyzji - pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niniejszy dokument wymagany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, jako załącznik nr 6 do wniosku.

Czy jako koszt kwalifikowalny uznana będzie renowacja starych mebli i innych zabytków ruchomych posiadanych przez Wnioskodawcę pochodzących z obiektu, którego dotyczyć będzie projekt w celu udostępnienia ich jako eksponat dla zwiedzających

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów (…) w ramach działania 4.4 Kultura jednym z typów projektu określonych w SZOOP RPO WP możliwe są prace konserwatorskie, restauratorskie służące zachowaniu zabytków ruchomych. Jednakże aby prace konserwatorskie z nimi związane były kwalifikowane, zabytki te muszą być wpisane do rejestru zabytków ruchomych lub do inwentarza muzeum.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z Założeniami do konkursów dedykowanych dla MOF w ramach RPO WP 2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR, będących załącznikiem nr 6 do SZOOP z dnia 30 sierpnia br. prace konserwatorskie i restauratorskie wyłącznie w zakresie zabytków ruchomych nie są dopuszczalne. Ich realizacja w ww. konkursie jest możliwa tylko jako element większego projektu.

Czy elementem projektu w ramach działania 4.4 mogą być działania polegające na zleceniu opracowania systemów informatycznych, które będą zawierać informacje o kulturze, zabytkach, atrakcjach turystycznych danego terenu a następnie ich eksponowanie w tym obiekcie poprzez urządzenia multimedialne?

W projekcie realizowanym w ramach działania 4.4 możliwe są działania polegające na zleceniu opracowania systemów informatycznych, które będą zawierać informacje o kulturze, zabytkach, atrakcjach turystycznych danego terenu, jednakże wydatki z tym związane nie mogą być kwalifikowane w projekcie w związku z tym, iż Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) nie przewidują możliwości kwalifikowania tego rodzaju wydatków w ramach działania 4.4. Kultura.

Czy w obiekcie, którego dotyczyć będzie projekt możliwe jest zlokalizowanie punktu informacji turystycznej o terenie oraz czy jest możliwe sfinansowanie materiałów informacyjnych o kulturze, zabytkach tego terenu sporządzonych np. w formie folderów, ulotek?

W projekcie realizowanym w ramach działania 4.4 możliwe jest zlokalizowanie punktu informacji turystycznej w obiekcie będącym przedmiotem projektu, jednakże wydatki związane z jego powstaniem nie będą kwalifikowane w ramach projektu. Ponadto, brak jest możliwości sfinansowania materiałów informacyjnych o kulturze, gdyż tego typu działania nie zostały przewidziane w obecnej perspektywie jako możliwe do zrealizowania w ramach wydatków kwalifikowanych.

Czy opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ekspertyz technicznych, inwentaryzacji konserwatorskiej oraz całej niezbędnej dokumentacji budowlanej prowadzącej do uzyskania pozwolenia na budowę będzie uznane za koszt kwalifikowany w ramach działania 4.4?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przygotowaniem projektu, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania i/lub realizacji projektu.

Czy złożenie, w obecnie trwającym naborze wniosków, przez podmioty z MOF XXX projektów w ramach konkursu ogólnego dla ww. działania będzie oznaczało brak możliwości aplikowania przez podmioty z MOF XXX w ramach konkursu dedykowanego w przypadku, gdyby został ogłoszony kolejny nabór?

Z uwagi na duże zainteresowanie obecnie ogłoszonymi konkursami dla działania 4.4 Kultura i potencjalnie dużą liczbą złożonych wniosków w obu konkursach, nie przewiduje się na obecnym etapie kolejnego konkursu dedykowanego dla MOF. Jednocześnie z uwagi na dostępną kwotę środków w niniejszym działaniu może wystąpić sytuacja, że niewykorzystane środki z konkursu dedykowanego dla MOF zostaną przesunięte do konkursu ogólnego.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 będzie możliwe dofinansowanie ukończenia budowy budynku Domu Ludowego w miejscowości XXX i utworzenie w nim filii Miejsko – Gminnego Domu Kultury? Obecnie budynek jest wybudowany do stanu surowego otwartego na podstawie pozwolenia na budowę z 2011 r. Prace budowlane dotyczące obecnego stanu zostały zakończone w 2014 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów Umowy Partnerstwa przekazanymi w piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 lipca 2015 r. wsparcie nie będzie udzielane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Możliwe będą natomiast inwestycje mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych.

Z opisanej sytuacji wynika, iż budowa nowego obiektu na podstawie prawomocnego pozwolenia na „Budowę Domu Ludowego w miejscowości XXX” jest etapowana i zakończyła się w listopadzie 2014 r. wykonaniem stanu surowego otwartego.

W związku z powyższym realizowany obiekt/budynek jest w fazie powstawania, nie mamy więc do czynienia z obiektem, który istnieje bądź istniał i pełni lub pełnił jakiekolwiek funkcje.

Kolejne etapy realizacji na podstawie ww. pozwolenia na budowę będą prowadzić do zakończenia budowy nowego obiektu instytucji kultury nie zaś do dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych funkcji kulturalnych.

W związku z tym, projekt w takim zakresie nie będzie kwalifikował się do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.4 Kultura.

Warunki aplikowania w konkursie dedykowanym dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych dla Działania 4.4 Kultura.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dedykowanego dla MOF dla działania 4.4 jest Regulamin konkursu wraz z załącznikami. Natomiast szczegółowe zasady planowania projektów w ramach konkursów dedykowanych MOF znajdują się w dokumencie „Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR”, stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 r., przy czym dla działania 4.4 Kultura zastosowanie mają zapisy rozdziałów I, II, III, V oraz VI przedmiotowego dokumentu.

Czy w związku z kryterium merytorycznym dopuszczającym nr 4 Wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej będą kwalifikowane wydatki dotyczące folderów reklamowych, ulotek odnoszących się do przedmiotu projektu wraz z ich tłumaczeniem na język obcy oraz spot informacyjno-promocyjny w telewizji?

Tego typu działania nie zostały przewidziane w obecnej perspektywie jako możliwe do zrealizowania w ramach wydatków kwalifikowanych dotyczących działań promocyjnych. Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) - rozdział 6 - w ramach działań informacyjno-promocyjnych kwalifikowane są wyłącznie wydatki na zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych projektu lub trwałego plakatu.

Punkty w niniejszym kryterium przyznawane będą za działania przewidziane do realizacji w okresie eksploatacji projektu, a nie za zadania objęte zakresem rzeczowym inwestycji. Informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie opisane w studium wykonalności (punkt 2.2 Przedmiot i produkty projektu) i w załączniku nr 2 do wniosku – Specyfikacja dot. kryteriów oceny merytorycznej projektu.