Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (IP WUP) informuje, iż w celu umożliwienia w czasie występowania stanu epidemii w naszym kraju, Beneficjentom realizującym projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19, realizacji szkoleń językowych również w formie zdalnej/e-lerningowej,  Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 31 marca 2020 r. podjął uchwałę Nr 180/XX/2020 w sprawie zmiany kryterium specyficznego dostępu w tym zakresie. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów realizujących projekty, którzy w obecnej sytuacji nie mogą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prowadzić szkoleń w formie stacjonarnej. Jednocześnie w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości oraz monitoringu szkoleń, IP WUP w Rzeszowie określił w uzgodnieniu z IZ niezbędne wymagania organizacyjno – techniczne realizacji takich usług.

 

Do pobrania:

Wytyczne IP WUP w Rzeszowie w zakresie możliwości zmiany przez Beneficjentów formy realizacji szkoleń językowych ze stacjonarnej na zdalną/e-learningową w projektach wybranych do realizacji w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19- aktualizacja 15.12.2020 r. (docx, 80.25 KB)

Wytyczne IP WUP w Rzeszowie w zakresie możliwości zmiany przez Beneficjentów formy realizacji szkoleń językowych ze stacjonarnej na zdalną/e-learningową w projektach wybranych do realizacji w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 - wersja archiwalna (pdf, 201.84 KB)