***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020 (PDF, 539 KB)