Czy wpłaty od rodziców mogą być traktowane jako wkład własny i czy będą one stanowiły wydatek kwalifikowalny?

Zgodnie z punktem 3.5.10 Regulaminu konkursu wkład w postaci finansowej wykazywany przez wnioskodawcę w projekcie może pochodzić również z opłat pobieranych od uczestników projektu, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

 • możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym wspieranym z EFS, w związku z tym w przypadku wsparcia kierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia lub wykluczonych społecznie opłaty nie powinny być pobierane; natomiast jest to możliwe w przypadku rodziców wnoszących opłatę za opiekę przedszkolną;
 • jekcie;
 • informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i powinna podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez instytucję oceniającą konkurs.
Jak prawidłowo obliczyć wartość projektu , czy jest to iloczyn liczby osób i kwoty 12 tys. zł, czy jest to iloczyn liczby utworzonych miejsc i kwoty? Jakie koszty mieszczą się w kwocie 12 tys. zł ?
Jak obliczyć wartość projektu w projektach, w których są tworzone jednocześnie nowe miejsca oraz dostosowywane stare miejsca do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z kryterium dostępu „wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” i kwoty 12 000,00 zł (limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych i integracyjnych).
W kwocie 12 000,00 zł mieszczą się wszystkie wydatki, które spełniają wymogi zawarte w Regulaminie konkursu oraz w Wytycznych.

Jak powinna wyglądać diagnoza? Czy można uzyskać jakieś wskazówki co do jej zakresu?

Przedmiotowa diagnoza powinna odpowiadać m.in. na pytania: ile jest miejsc wychowania przedszkolnego dostępnych na obszarze realizacji projektu, jaka jest liczba dzieci w wieku przedszkolnym na obszarze realizacji projektu, czy istniejące miejsca wychowania przedszkolnego zaspokajają potrzeby w zakresie usług edukacji przedszkolnej, ile jest dzieci, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną z powodu braku miejsc. Należy wskazać również, jak ta sytuacja zmieni się w perspektywie 3-letniej.

Od nowego roku funkcjonujące w szkołach podstawowych „zerówki” zostaną przekształcone w zespoły szkolno-przedszkolne, czy można potraktować je jako powstające nowe miejsca wychowania przedszkolnego?

Nie. W opisanym przykładzie mamy do czynienia z formą przekształcenia, a nie stworzenia nowych miejsc przedszkolnych i wzrostu ich liczby netto.
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach Działania 9.1 RPO WP musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Co to są środki trwałe i cross-financing , czy pomoce dydaktyczne stanowią cross-financing?

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementynieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdudo budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Zgodnie z powyższym, zakup pomocy dydaktycznych nie jest wydatkiem poniesionym w ramach cross-financingu. Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:

 1. środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
 2. środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu(np. rzutnik na szkolenia). Przy czym, należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.

Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 w Działaniu 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą przekroczyć 15% wartości współfinansowania unijnego (EFS), natomiast wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 25% wartości projektu (w tym cross-financing).

Resumując powyższe warunki należy wskazać, iż wydatki poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu wlicza się do limitu 25% wartości projektu, natomiast odpisy amortyzacyjne za okres, w którym były wykorzystywane środki trwałe w celu wspomagania procesu wdrażania projektu nie wlicza się do limitu 25% wartości projektu.

Które wskaźniki są obligatoryjne w projektach w ramach Działania 9.1 RPO WP?

W każdym wniosku o dofinansowanie należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (również w przypadku wartości zerowej):

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Obowiązkowo we wniosku o dofinansowanie należy również wybrać z listy rozwijanej wskaźnik służący do weryfikacji spełnienia kryterium dostępu, które zostało wskazane w Regulaminie konkursu, tj.:

 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie.

Ponadto, jeżeli w projekcie zostaną zaplanowane działania odnoszące się do rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne lub doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP należy również wybrać z listy rozwijanej wskaźniki mierzone na poziomie Działania 9.1, tj.:

 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie;
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
Czy w analizie sytuacji w Gminie, w której realizowany będzie projekt można uwzględnić sytuację rodziców dzieci z Gminy sąsiedniej, gdyż usytuowanie planowanego przedszkola pozwala na przyjęcie dzieci sąsiedniej gminy z uwagi na dojazd rodziców do pracy?

Zgodnie z punktem 2.2.3 Regulaminu konkursu „Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego”. Zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na którym są tworzone miejsca wychowania przedszkolnego może uwzględniać również sytuację rodziców dzieci z gminy sąsiedniej, gdyż usytuowanie planowanego przedszkola pozwala na przyjęcie dzieci sąsiedniej gminy z uwagi na dojazd rodziców do pracy.

Jeśli projekt skierowany jest również dla rodziców, to czy można ich objąć szkoleniem np. Szkoła dla Rodziców wg metody Gordona? Czy ma to być osobne zadanie?

Zgodnie z punktem 2.3.1 Regulaminu konkursu udział rodziców / prawnych opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.

Czy mogę przeprowadzić rekrutację przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Tak. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż (zgodnie z punktem 6.1.12 ww. Wytycznych) warunkiem uznania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie za kwalifikowane jest spełnienie warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie (której wzór każdorazowo stanowi załącznik do Regulaminu konkursu).

W ramach rozbudowy przedszkola uzyskamy przestrzeń dla dwóch nowych oddziałów przedszkolnych, przy czym tylko do jednego z tych oddziałów zorganizujemy nabór na nowe dzieci, drugi zaś jest przeznaczony dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, ale z powodu braku miejsca przedszkole wynajmuje dla nich salę w pobliskiej szkole. Czy w związku z tym jako wskaźnik mamy policzyć 25 miejsc (1 oddział – nowo zrekrutowane dzieci), czy możemy policzyć jako wskaźnik 50 miejsc (wszystkie nowe miejsca w budynku przedszkola). Ma to dla nas o tyle kluczowe znaczenie, iż od liczby nowoutworzonych miejsc zależy wartość całkowita projektu w działaniu 9.1.

Zgodnie z punktem 2.2.2 Regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 projekty realizowane w ramach działania 9.1 muszą skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Na dzień składania wniosku w arkuszu organizacyjnym przedszkola wykazany będzie już istniejący oddział z 25 miejscami wychowania przedszkolnego. Ponadto, zgodnie z punktem 2.2.3 Regulaminu konkursu ppkt. 3, lit. g) kwalifikowalne są koszty związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. W związku powyższym nie ma możliwości sfinansowania kosztów związanych z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania już istniejącego oddziału przedszkolnego, co oznacza, iż wartość docelowa wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” powinna wynosić 25 szt.

 ***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej RPO WP 2014-2020 (PDF, 539 KB)