Czy jedna szkoła może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach ww. konkursu? Regulamin konkursu dopuszcza możliwość złożenia przez Wnioskodawcę nie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektu – czy zatem możliwe jest udzielenie wsparcia na rzecz tej samej szkoły w ramach dwóch odrębnych projektów?

Formalnie jest to możliwe, natomiast merytorycznie jest to raczej nieuzasadnione, ponieważ każdy projekt powinien kompleksowo rozwiązywać problemy zdiagnozowane w danej szkole. W związku z tym w takiej sytuacji wnioskodawca powinien brać pod uwagę ryzyko odrzucenia jednego bądź obu jego wniosków na etapie oceny merytorycznej. Możliwość złożenia dwóch wniosków dotyczy sytuacji, w której podmiot zewnętrzny realizuje dwa projekty na rzecz dwóch różnych placówek. Należy również mieć na uwadze kryterium dostępu uzależniające wartość projektu od liczby uczniów uczestniczących w stażach i praktykach – nie jest uzasadnione obejmowanie tych samych uczniów tej samej placówki taką samą formą wsparcia w dwóch różnych projektach  również w przypadku staży/praktyk, ponieważ wnioskodawca ma możliwość zaplanowania odpowiednio dłuższych staży/praktyk w jednym projekcie.

Co należy rozumieć przez pojęcie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych?

Należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego.

Co należy rozumieć pod pojęciem partnerstwa?

Pod pojęciem partnerstwa należy rozumieć wspólną realizację projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie.

Czy formą doskonalenia zawodowego dla nauczycieli mogą być studia doktoranckie?

Nie, studia doktoranckie nie należą do kategorii form wsparcia przewidzianych do realizacji w SZOOP.

Czy 6 stażystów na jednego opiekuna to liczba „sztywna”? Jeżeli do jednego zakładu pracy skierujemy np. 6 uczniów, ale w różnych zawodach/specjalnościach, to czy na jednego opiekuna może przypadać mniej niż 6 stażystów?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 „(…) na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów”. Należy mieć na uwadze, że sytuacja w której liczba praktykantów/stażystów pod opieką jednego opiekuna jest mniejsza niż 6 powinna być uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i wynikać ze specyfiki określonej sytuacji, a zaplanowany koszt wynagrodzenia opiekuna stażu powinien spełniać warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów odbywających praktykę/staż w znacznej odległości od szkoły (placówki)/miejsca zamieszkania są kwalifikowalne?

Praktyki/staże należy odbywać w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła. W sytuacji kiedy nie jest realne spełnienie powyższego warunku, możliwe jest finansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Należy pamiętać o konieczności uzasadnienia ww. wydatków.

Czy doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w ramach realizacji praktyk czy staży po zakończeniu realizacji projektu zostaje na stanie pracodawcy?

To podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zapewnia odpowiednio wyposażone stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, zatem koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy, które będzie wykorzystywane na potrzeby praktykantów/stażystów w sposób ciągły lub przynajmniej systematyczny, o ile jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu oraz jest to rozwiązanie uzasadnione, racjonalne i bardziej efektywne ekonomicznie niż inne dostępne opcje rozwiązania problemu (np. refundacja kosztów dojazdu stażysty do innego pracodawcy już posiadającego odpowiednie warunki do przyjęcia praktykanta i stażysty). W przypadku wykorzystania przez pracodawcę zrefundowanego w ramach projektu wyposażenia stanowiska pracy w celach innych niż edukacyjne należy rozważyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej.

Jeżeli prawidłowo przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole, natomiast w trakcie realizacji projektu kierunek nie zostanie utworzony z powodu braku naboru, czy koszty poniesione w związku z tym będą uznane za kwalifikowalne?

Działania w projekcie należy zaplanować w odpowiedzi na wyniki rzetelnie przeprowadzonej diagnozy, uwzględniającej z jednej strony zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego na kadrę o określonych kwalifikacjach, a z drugiej strony zainteresowanie nabyciem określonych kwalifikacji przez potencjalnych uczniów.

Podczas realizacji projektu należy dołożyć wszelkich starań w celu zrealizowania założeń projektu.

Zgodnie z regułą proporcjonalności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie) – właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez właściwą instytucję będącą stroną umowy.

Czy jest możliwy wydruk z generatora wniosku dotychczasowych efektów pracy?

Wydruk niepełnej wersji wniosku jest możliwy. W tym celu należy wejść w zakładkę „Projekty” następnie „Dokumenty projektu”, „Karta” i wybrać opcję „Drukuj dokument (PDF)”.

Czy na etapie składania wniosku mamy wskazać, gdzie nauczyciel odbywałby konkretnie staż?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane wskazanie konkretnego miejsca odbywania stażu.

Czy nauczyciel może otrzymać dodatek finansowy za staż?

W przypadku staży dla nauczycieli nie ma możliwości finansowania stypendium stażowego dla nauczyciela.

Czy przedsiębiorca może otrzymać dodatek za (opiekę) zorganizowanie stażu?

Nie ma możliwości finansowania dodatku dla przedsiębiorcy za zorganizowanie stażu/pełnienie funkcji opiekuna stażysty/praktykanta.

Jakie koszty możemy nauczycielowi zrefundować w związku z odbywaniem stażu u pracodawcy (dojazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie)?

Praktyki lub staże należy odbywać w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty. W sytuacji kiedy nie jest realne spełnienie powyższego warunku, możliwe jest finansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania dla nauczycieli, jeżeli staże/praktyki odbywają się w miejscowości poza siedzibą szkoły i miejscem zamieszkania.

Kiedy nauczyciel miałby taki staż odbywać (weekendy, wakacje)?

Aby wnioskodawca osiągnął obligatoryjny wskaźnik produktu jak: „liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli np. w stażach i praktykach u pracodawców, które to powinny trwać minimum 40 godzin, w czasie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Przez ostatnie lata nie mieliśmy naboru do szkoły zawodowej ale planujemy od kolejnego roku wznowić nabór i na nowo utworzyć szkołę zawodową - o co również zabiega organ prowadzący i co będzie poparte odpowiednimi uchwałami. Czy w związku z tym możemy aplikować w w/wkonkursie?

Jeżeli utworzenie szkoły zawodowej będzie właściwie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, to jest możliwe dofinansowanie takiego projektu. Należy jednak pamiętać o przeprowadzeniu odpowiedniej analizy badającej zapotrzebowanie na tworzone kierunki kształcenia zarówno po stronie potencjalnych pracodawców jak i potencjalnych uczniów. Wnioski z takiej diagnozy powinny być zawarte we wniosku o dofinansowanie.

Jak wyliczyć kwotę godzinową za wykorzystanie w projekcie własnych sal do prowadzenia wykładów oraz  pracowni do zajęć praktycznych wraz z wyposażeniem? Czy np. może to być średnia stawka najmu płacona przez nas jako organ prowadzący szkołę za bazę do kursów, którą wynajmujemy na terenie województwa podkarpackiego?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020 wkładem własnym mogą być np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/ utrzymania danego metrażu. Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w formie sal szkolnych winna zostać skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia, a jedynie w oparciu o koszt utrzymania.

W ramach III typu projektów szkoła planuje wyposażyć pracownię gastronomiczną zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni opracowanym przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, piekarz, cukiernik oraz kelner; istnieje wymóg, aby planowane wyposażenie pracowni gastronomicznej uzyskało rekomendację pracodawców; od ilu pracodawców i w jakiej formie? czy może to być  oświadczenie 1 restauratora, który potwierdzi zasadność i racjonalność wyposażenia pracowni gastronomicznej?

Dokumenty programowe nie określają liczby pracodawców, z którymi należy skonsultować zakup wyposażenia, natomiast WUP Rzeszów – IOK rekomenduje, aby zakupy sprzętu skonsultowane były z wszystkimi pracodawcami, z którymi dana szkoła już współpracuje, bądź planuje współpracować.

W ramach II typu projektów szkoła planuje zorganizować dla uczniów dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uzyskanie dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; czy dyrektor szkoły realizującej projekt może zaangażować do prowadzenia tych zajęć swoich  nauczycieli lub instruktorów, podpisując z nimi umowę o pracę na czas określony tj. na okres prowadzenia zajęć?

W celu realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej istnieje możliwość:

a)przydzielenia zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole, wówczas:

 • za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej, jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
 • zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
 • wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli

b)zatrudnienia nowego nauczyciela w szkole lub placówce publicznej, wówczas nauczyciel:

 • musi posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy - Karta Nauczyciela. Jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego
 • zatrudniony jest na zasadach określonych w Kodeksie pracy
 • za każdą godzinę prowadzenia zajęć, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ponadwymiarową dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy i być zatwierdzone przez organ prowadzący. Kto w przypadku Powiatu powinien zatwierdzić diagnozę (Zarząd Powiatu czy Rada Powiatu) i w jakiej formie (uchwały, decyzji)?

Diagnoza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez organ prowadzący np. w formie uchwały organu stanowiącego jst, zarządzenia organu wykonawczego jst, oświadczenia złożonego w innej formie przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego w czynnościach związanych z realizacją projektu. Sposób zatwierdzenia diagnozy nie ma wpływu na ocenę projektu, a wnioski z diagnozy powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku kiedy w projekcie oprócz dwóch pierwszych typów projektów realizowany jest również 3 typ (tworzenie środowiska firmy w szkole), czy w limit 20% środków trwałych wchodzi również wyposażenie zakupione w ramach typu 3?

Tak. Limit dotyczy całego projektu.

Czy wyposażenie stanowiska pracy mieszczącego się u pracodawcy, po zakończeniu realizacji projektu pozostaje u pracodawcy, czy też może stanowić wyposażenie szkoły?

Koszty wyposażenia stanowiska pracy mogą być finansowane tylko i wyłącznie w sytuacji stałej współpracy danego pracodawcy ze szkołą/placówką systemu oświaty przy organizacji staży/praktyk zawodowych oraz w przypadku kiedy zakup wyposażenia stanowiska pracy jest niezbędny do odbycia stażu u pracodawcy.

Refundacja kosztów zakupu wyposażenia stanowiska pracy możliwa jest na podstawie noty obciążeniowej (pozostaje u pracodawcy). Możliwa jest również sytuacja, w której wnioskodawca dokonuje zakupu sprzętu, a następnie przekazuje go (pozostaje u pracodawcy) lub wypożycza pracodawcy/przedsiębiorcy.

W obu ww. przypadkach należy pamiętać o możliwości wystąpienia pomocy publicznej.

Czy każda placówka oświatowa biorąca udział w projekcie musi realizować każdy typ projektu oddzielnie? Czy też  każda z placówek realizując inny typ projektu, spowoduje że projekt łącznie spełni kryteria dostępu?

Wnioskodawca (np. szkoła, placówka systemu oświaty) składając wniosek o dofinansowanie zobligowany jest do spełnienia łącznie dwóch specyficznych kryteriów dostępu:

 • wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty 6 500,00 PLN (z kryterium wynika, że forma wsparcia dla uczniów w postaci staży i praktyk u pracodawcy jest obligatoryjna)
 • wartość docelowa określonego we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” wynosi nie mniej niż wartość wynikająca z ilorazu wartości projektu i kwoty 100 000,00 zł (z kryterium wynika, że forma wsparcia w postaci doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jest obligatoryjna)

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Staż dla nauczycieli obejmuje minimum 40 godzin, czy musi trwać dwa tygodnie nieprzerwanie (zapis we wskaźnikach)? Czy może być zrealizowane 40 godz. stażu w 1 tydzień roboczy? (np. na wakacjach). Czy istnieje możliwość sfinansowania kosztów udziału nauczyciela w stażu w przedsiębiorstwie (np. koszt odzieży ochronnej, opiekuna stażysty itp.)?

Aby wnioskodawca osiągnął obligatoryjny wskaźnik produktu jak: „liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli np. w stażach i praktykach u pracodawców, które to powinny trwać minimum 40 godzin, w czasie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Staż dla nauczyciela powinien być zorganizowany analogicznie jak staż dla ucznia. W przypadku staży dla nauczycieli nie ma możliwości finansowania stypendium stażowego dla nauczyciela.

Czy w przypadku wyposażenia możliwe jest również doposażenie istniejących już pracowni? Np. utworzonych w ramach projektu PSZ, w których część sprzętu uległa dezaktualizacji bądź zniszczeniu (np. wyposażenie fryzjerskie/gastronomiczne)?

Tak, niemniej jednak z diagnozy powinna wynikać konieczność aktualizacji lub uzupełnienia wyposażenia.

Czy w projekcie mogą być objęci wsparciem uczniowie/słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego – w kontekście zapisów definicji wskaźników 6-9 (W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać osób uczestniczących w kształceniu dla dorosłych/ W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół do dorosłych)?

Działanie 9.4 jest skierowane do szkół prowadzących kształcenie formalne w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. W związku z czym w projekcie mogą zostać objęci wsparciem uczniowie ZSZ, technikum oraz słuchacze szkoły policealnej, ewentualnie uczniowie realizujący w CKP praktyczną naukę zawodu. Do wskaźnika należy wliczać osoby biorące udział w projekcie z ZSZ, technikum, szkoły policealnej, ewentualnie uczniów realizujących w CKP praktyczną naukę zawodu.

Czy na etapie wnioskowania konieczne jest wskazanie szkół w których organizowane będą kursy oraz przedsiębiorstw w których odbywać będą się praktyki? Czy konieczne jest sformalizowanie współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami na etapie wnioskowania?

Tak, w przypadku szkół. Trudno sobie wyobrazić w ramach Działania 9.4 projekt składany przez podmiot zewnętrzny nie wspierający konkretnej szkoły/szkół. Choć formalnie nie ma zakazu składania wniosków na projekty z otwartym naborem dla szkół, to jednak ze względu na konstrukcję wsparcia, które każdorazowo ma być oparte na szczegółowej diagnozie potrzeb konkretnej szkoły wnioski takie zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej. Pozytywnie będą natomiast postrzegane projekty, w których we wniosku o dofinansowanie będą wskazane przedsiębiorstwa, w których odbywać się będą praktyki/staże.

Jak bardzo szczegółowe określenie programu kursu i praktyk jest wymagane na etapie wnioskowania?

Wskazane jest możliwie jak najbardziej szczegółowe określenie programów kursów, należy jednak brać pod uwagę ograniczenia wynikające z limitu znaków we wniosku o dofinansowanie projektu. Jeśli chodzi o praktyki zawodowe, to program praktyki powinien być opracowany we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę/staż, dlatego też nie ma konieczności zamieszczania programu we wniosku o dofinansowanie.

W jaki sposób uczniowie/nnice lub nauczyciele/instruktorzy uczestniczący w stażach lub praktykach  mają dokumentować realizację programu stażu/praktyki? Czy mają prowadzić dzienniczki stażu/praktyki, czy wystarczą sprawozdania potwierdzone przez opiekuna ze strony podmiotu przyjmującego na staż/praktykę?

W SZOOP nie została określona nazwa dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, który podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy wydaje praktykantowi lub stażyście niezwłocznie po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. W SZOOP określono, że „dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, cel i program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta lub stażystę w wyniku praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną przez opiekuna praktyki lub stażu”.

Czy na potwierdzenie podniesienia umiejętności przez ucznia wystarczy zdanie przez niego egzaminu, który byłby przeprowadzony przez nauczyciela/trenera na koniec szkolenia? ​

Fakt nabycia umiejętności należy weryfikować według następujących etapów:

 1. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie
 2. ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych
 3. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie
 4. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie
W jakiej formie winna zostać zorganizowana i przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem (wewnętrznie przez szkołę, zlecona przez szkołę na zewnątrz)? Czy w ramach projektu należy przewidzieć utworzenie w szkole takiego stanowiska pracy? Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej na takim stanowisku będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Diagnoza powinna być sporządzona w formie pisemnej i zatwierdzona przez organ prowadzący. Nie został sporządzony wzór dokumentu, na podstawie którego należy przeprowadzić diagnozę danej szkoły lub placówki systemu oświaty. Dane zawarte w diagnozie powinny odzwierciedlać problemy z jakimi boryka się szkoła, a także powinny być spójne z zadaniami planowanego projektu. Narzędzia jakie użyte zostaną w diagnozie powinny umożliwić rzetelne przedstawienie odpowiednich danych statystycznych.

Diagnoza może być przygotowana przez szkołę/placówkę systemu oświaty, jak również inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym. Aby działania projektowe były zgodne z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów i słuchaczy objętych wsparciem diagnozę należy przeprowadzić z uwzględnieniem tych potrzeb przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wynagrodzenie osoby przeprowadzającej diagnozę jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Czy w szczegółowym budżecie projektu każdy element wchodzący w skład wyposażenia danej pracowni szkolnej winien zostać wykazany oddzielnie wraz z podaniem kwoty?, czy dopuszcza się ewentualnie możliwość wskazania w budżecie projektu wyposażenia danej pracowni szkolnej tylko w jednej pozycji, np. kategoria wydatku: „wyposażenie pracowni zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych” wraz z podaniem kwoty ogółem, natomiast w uzasadnieniu kosztów zawarty zostanie spis niezbędnego wyposażenia takiej pracowni?

IOK  zaleca, aby działania związane z wyposażeniem pracowni zostały ujęte w ramach jednego zadania, w którym wykazane będą poszczególne pozycje, z wyodrębnieniem środków trwałych i cross – financingu. Natomiast w ramach tego zadania istnieje możliwość  przedstawienia zbiorczych pozycji dotyczących „drobnych wydatków” (np. środki opatrunkowe, rękawiczki ochronne), które zostaną wyszczególnione w Uzasadnieniu wydatków.

Należy pamiętać, że wszystkie wydatki ponoszone w ramach cross – financingu powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu. Uzasadnieniu podlega również pozyskanie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto. Uzasadnienie nie musi być sporządzone indywidualne do każdego środka trwałego, ale może dotyczyć grupy środków trwałych o tym samym przeznaczeniu.

Czy w przypadku refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty określony w Regulaminie konkursu limit na poziomie 500 zł brutto uwzględnia zarówno wynagrodzenie brutto opiekuna jak i koszt pracodawcy z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalno–rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego?

Kwota 500 zł brutto uwzględnia wynagrodzenia brutto oraz koszt pracodawcy (ubezpieczenie emerytalno – rentowe, FP, FGŚP i ubezpieczenie wypadkowe).

Czy uczestnikami projektu mogą być słuchacze szkoły policealnej dla dorosłych?

Tak, uczestnikami projektu mogą być słuchacze szkoły policealnej.

Czy wynagrodzenie opiekuna stażysty możemy podzielić na dwie pozycje budżetowe: część finansowaną przez pracodawcę (np. 150 zł, wraz z kalkulacją godzinową, np. za diagnozę kompetencji i kwalifikacji praktykanta/stażysty przed i po stażu/praktyce + szkolenie stanowiskowe) oraz część finansowaną przez projekt, aby w ten sposób pracodawca mógł wnieść swój wkład 5% lub 10%?

Tak. Zgodnie z kryterium premiującym pracodawcy powinni partycypować w kosztach organizacji staży lub praktyk finansowo, przy czym jako partycypację finansową należy rozumieć również rezygnację z części refundacji wydatków poniesionych przez pracodawcę w związku z organizacją stażu.

Czy wkład własny pracodawcy wniesiony w ramach realizacji staży stanowi część wkładu własnego projektodawcy (5.10.2 w tym wkład prywatny ogółem)?

Tak.

Czy jeden nauczyciel może odbyć 3 różne staże?

Tak, o ile jest to uzasadnione i wynika z diagnozy potrzeb. Ponadto taki nauczyciel będzie liczony do wskaźnika tylko raz.

Czy wkładem własnym niepieniężnym szkoły może być wynajem sali/pracowni wyposażonej z funduszy unijnych?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, a zatem sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

W opinii IOK, jeżeli na koszt wniesienia sali w postaci wkładu własnego nie składa się jej wyposażenie zakupione ze środków EFS, to wówczas taki koszt byłby kwalifikowany. Jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów Wytycznych kwalifikowalności, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Czy ten sam uczeń może brać udział w stażu i 2 kursach?

Tak, o ile jest to uzasadnione.

Jakie są limity wykorzystania oszczędności poprzetargowych?

Zgodnie z zapisami § 27 ust. 7 Umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu), w  przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za zgodą Instytucji Pośredniczącej.

Czy w ramach wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą” należy uwzględniać również słuchaczy szkół policealnych, którzy są osobami dorosłymi?

Tak, słuchaczy szkół policealnych również należy zaliczyć do tego wskaźnika. Zapis w definicji wskaźnika „W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać osób uczestniczących w kształceniu dla dorosłych” należy rozumieć tak, że we wskaźniku nie należy uwzględniać osób dorosłych biorących udział w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych np. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wsparcie dla kształcenia ustawicznego dorosłych przewidziano bowiem w Działaniu 9.5. Analogicznie należy podchodzić do wskaźnika nr 6 z Regulaminu konkursu, a w przypadku wskaźnika nr 8 i 9 należy uwzględniać szkoły policealne.

Czy wartość docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą” można liczyć do spełnienia kryterium dostępu „Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty 6 500,00 PLN”?

Nie, do kryterium zgodnie z jego definicją należy wliczać wyłącznie uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

Szkoła rolnicza współpracuje z gospodarstwami rolnymi, które nie są przedsiębiorcami, ale są czynnymi płatnikami VAT. Czy do takiego gospodarstwa (duże, świetnie wyposażone, stwarzające rewelacyjne warunki dla uczniów na praktykę/staż) można wysłać ucznia na staż, jeśli nie jest przedsiębiorcą? Jak prowadzić rozliczenia? Czy wówczas nie przysługuje dodatek dla opiekuna?

Istotne jest czy gospodarstwo rolne jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, tj. zatrudnia pracowników. Jeżeli tak to uczniów skierowanych do takiego pracodawcy można liczyć do wskaźnika dotyczącego kryterium dostępu „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”.

Czy jeśli stroną umowy będzie Powiat, to czy jest możliwość wysyłania uczniów na staże do jednostek organizacyjnych podległych powiatowi?

Z punktu widzenia regulaminu konkursu nie ma przeciwskazań do takich działań, o ile merytorycznie jest to uzasadnione i zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

W poprzednim projekcie, jaki mieliśmy ZDZ w Rzeszowie nie mógł szkolić (a przynajmniej stawać do przetargów) z zakresu spawania uczniów realizujących uprawnienia spawalnicze w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców ponieważ był partnerem WUP-u w Rzeszowie. Czy takie obostrzenia nadal obowiązują? Jaka jest podstawa prawna?

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowania wydatków… Rozdział 6.18 punkt 3): „w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.” Więcej informacji o realizacji projektów partnerskich znajduje się w punkcie 2.7 Regulaminu Konkursu.

Przymierzamy się do podpisania umów współpracy/partnerstwa z zakładami pracy. Firma X np. wyznaczając opiekunów dla stażystów lub praktykantów nie chce pobierać wynagrodzenia za opiekę nad stażystą. Czy taką usługę można wycenić, uznać za wolontariat i rozliczyć jako wkład niepieniężny?

Rezygnacja z refundacji wydatków poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie opiekuna stażu/praktyki może być wkładem własnym pracodawcy. W takim przypadku pracodawca przedstawia oświadczenie o poniesionych kosztach uwzględniając jedną z dopuszczalnych opcji wskazanych w punkcie j) na stronie 22 Regulaminu Konkursu, ale koszty te nie są mu refundowane ze środków projektu tylko stanowią wkład własny finansowy. Zastosowanie tutaj mają przepisy Rozdziału 8.8 Wytycznych kwalifikowania wydatków... tj. takie wydatki muszą być poniesione zgodnie z przepisami krajowymi, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a wysokość wkładu wynikającego z dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników projektu musi wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i może podlegać kontroli.

Inna firma chce przeprowadzić szkolenia dla naszych uczniów za darmo z zakresu systemów zabezpieczeń - to też mogłoby wejść we wkład własny pieniężny?

Tak, ale na takich samych zasadach jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie, a wartość wkładu nie może przekraczać kosztów związanych z organizacją takiego szkolenia tj. części kosztów wynagrodzenia trenera, kosztów najmu sali czy zakupu materiałów dydaktycznych. Trzeba jednak zauważyć, że firma wnosząca w ten sposób wkład do projektu nie może w tym projekcie realizować usług odpłatnych.

Czy jeśli stroną umowy z WUP będzie Powiat, to partnerstwo/a będą podpisywane na poziomie Starostwa z firmami czy partnerstwa będą podpisywać szkoły biorące udział w projekcie?

Jeżeli wnioskodawcą jest powiat to umowa partnerska powinna zostać zawarta na poziomie powiatu. Niezależnie jednak od tego na jakim poziomie zostanie zawarta umowa partnerska, obowiązują zapisy Rozdziału 6.18 punkt 3) Wytycznych kwalifikowania wydatków, tj.: „w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.” Dodatkowo zgodnie z punktem 2.7.17 Regulaminu Konkursu nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Natomiast partner może realizować zadania w projekcie i może pokrywać swoje koszty w tym koszty własnego personelu związane z realizacją zadania zgodnie z regułami określonymi w umowie o partnerstwie i z zastosowaniem obowiązujących wytycznych, w szczególności Wytycznych kwalifikowania wydatków. Proszę również zwrócić uwagę, że tworzenie partnerstwa musi odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) co oznacza, że „firma X” musi zostać wybrana na partnera w procedurze otwartego naboru, z zachowaniem odpowiednich zasad i terminów, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy wartości niematerialne i prawne należy oznaczać we wniosku o dofinansowanie jako środki trwałe?

Tak, ale tylko w sytuacji gdy zwiększają one wartość początkową środka trwałego, np. w sytuacji zakupu komputera z preinstalowanym systemem operacyjnym. Natomiast co do zasady pozostałe wartości niematerialne i prawne nie są objęte limitem wydatków na środki trwałe.

Czy Wnioskodawca musi we wniosku aplikacyjnym wpisać "ręcznie" 3 specyficzne dla projektu wskaźniki, o których mowa w Regulaminie str. 32, nawet jeśli ich wartości docelowe będą wynosiły 0?

Tak. Informacje te są szczegółowo wyartykułowane na str. 32 pkt 2.5 3 Regulaminu konkursu.

Wnioskodawca (szkoła) planuje zorganizować szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów, przy czym  szacunkowa wartość szkoleń/kursów przekracza 30 tys. euro; część z tych szkoleń/kursów mógłby zrealizować sam, ponieważ dysponuje odpowiednią kadrą (nauczyciele kształcenia zawodowego) oraz bazą dydaktyczną (specjalistyczne pracownie i sprzęt), czy zatem może dokonać podziału zadania wyodrębniając z niego część szkoleń/kursów jako zadania własne zaś pozostałe jako zadania zlecone Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym?

 Tak.

Wnioskodawca (szkoła) posiada potencjał kadrowy, który może być wykorzystany do realizacji projektu; personel ten stanowią nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły, którzy z sukcesem realizowali kilka wcześniejszych projektów; czy zatem może wskazać te osoby imiennie w pkt. 4.5 opisując Sposób zarządzania projektem?

Tak. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – str. 30 wskazuje, że: „w sytuacji gdy jest to możliwe należy wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem”.

Czy, mając na uwadze zapis w ramach regulaminu konkursu: „Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez m.in.: praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych” – Centra Kształcenia Praktycznego mogą być pomiotem przyjmującym na praktykę zawodową?

To zależy. CKP mogą przyjmować praktykantów/stażystów o ile występują w charakterze pracodawcy przyjmującego na praktykę/staż, np. dział księgowości CKP może przyjąć na staż uczniów z kierunku technik ekonomista w celu podniesienia praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości. Nie ma natomiast możliwości finansowania w ramach Działania 9.4 dodatkowych praktyk zawodowych w formie standardowych zajęć praktycznych w CKP, ponieważ praktyki realizowane w ramach projektu mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Czy zakup miejsca na kursie otwartym (realizowanym w specjalistycznej jednostce/firmie, np. szkolenia z wykorzystania określonej technologii) trzeba traktować jako usługę zleconą (zakup usługi)? W przypadku projektu dotyczącego specjalistycznych szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy z uczniami w zasadzie nie ma możliwości organizacji takich szkoleń przez beneficjenta, podobnie ze specjalistycznymi szkoleniami dla uczniów. To powoduje kłopot z dotrzymaniem limitu 30% wydatków na usługi zlecone/zakup usług.

Co do zasady wszystkie zadania merytoryczne, które nie są realizowane przez personel projektu w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (str. 10, pkt s)) są usługami zleconymi, a zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia ze zleceniem usługi.

Czy w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekroczenie limitu 30% w przypadku zlecania usług merytorycznych?

Tak, zgodnie z punktem 4 rozdziału 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 limit ten może być przekroczony, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy (IP WUP). Oznacza to, że sytuacja przekroczenia limitu jest sytuacją wyjątkową i musi wynikać ze specyficznej sytuacji beneficjenta, która powinna zostać opisana we wniosku o dofinansowanie. W trakcie oceny wniosku Komisja Oceny Projektów będzie każdorazowo weryfikować czy uzasadniona jest realizacja usług zleconych w wymiarze większym niż 30% wartości projektu. Np. w przypadku Działania 9.4 za nieuzasadnione może zostać uznane zlecenie organizacji staży/praktyk wykonawcy zewnętrznemu, ponieważ zadanie to stanowi zasadniczą i integralną część projektów w ramach tego działania.

Czy razem z wnioskiem należy złożyć załączniki? W jakiej formie?

Tak, Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, są zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT(według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do regulaminu konkursu), składające się z części, w której beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta. W przypadku realizacji projektu w formie partnerstwa Oświadczenia o kwalifikowalności VAT składa również każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych wydatków w projekcie, w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Należy pamiętać aby załączniki były podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy. Załączniki składane są w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej należy odpowiednio podpisane i opieczętowane oświadczenie zeskanować i dołączyć plik w Sekcji XVI Załączniki w generatorze wniosków aplikacyjnych (LSI).

Czy możliwe jest zakwalifikowanie kosztów diety dla nauczycieli jako kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Nauczyciele uczestniczyć będą w studiach podyplomowych/szkoleniach i kursach poza miejscem swojego zamieszkania.

Zgodnie z art. 1033 Kodeksu Pracy pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Jeżeli wyjazd na szkolenie/studia odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego to  zgodnie z pkt 14 rozdziału 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „w ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu”, a zatem w takim przypadku dieta byłaby wydatkiem kwalifikowanym.

Proszę o wyjaśnienie, czy staże zawodowe realizowane w ramach projektu dotyczące uczniów szkół, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia mogą zostać wliczone do wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu zwiększając ich wymiar?

W ramach Działania 9.4 możliwa jest realizacja praktyk i staży zawodowych w następujący sposób:

 • W zasadniczych szkołach zawodowych, w których podstawa programowa kształcenia w zawodach realizowana jest w ramach zajęć praktycznych, istnieje możliwość sfinansowania z EFS praktyk zawodowych będących uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu organizowanej w tych szkołach
 • W technikach i szkołach policealnych można realizować staże zawodowe. Jeżeli w wymienionych szkołach nie ma możliwości organizacji tego typu kształcenia w wymiarze określonym w podstawie programowej we współpracy z pracodawcami, gdyż szkoła nie posiada na ten cel środków, to EFS powinien umożliwić realizację tych działań. Jeżeli natomiast szkoły prowadzą praktyczną naukę zawodu we współpracy z pracodawcami, to środki z EFS mają zwiększać wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu poprzez realizację staży.
Czy wnioskodawca (szkoła) może dokonać wszystkich zakupów środków trwałych (wyposażenie kilku pracowni zawodowych) o szacowanej wartości ok. 700 tys. zł  w ciągu jednego roku realizacji projektu tj. 2017, przy założeniu, że planowana realizacja obejmuje okres 1.09.2016 - 31.10.2019?

Tak. Należy jednak pamiętać, iż projekt powinien być realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz budżetem projektu, a zakup sprzętu/ środków trwałych wykorzystywanych do realizacji projektu powinien zostać zrealizowany w miarę jak najszybciej – na początku okresu realizacji projektu.

Czy w budżecie projektu wnioskodawca musi wskazać szczegółowo rodzaje szkoleń, kursów i studiów podyplomowych odnosząc je do poszczególnych nauczycieli kształcenia zawodowego, czy wystarczy wskazać tylko liczbę nauczycieli korzystających z tych form wsparcia w projekcie?

We wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać rodzaje szkoleń, kursów, studiów podyplomowych skierowanych dla nauczycieli, które to wynikają z diagnozy i podlegają ocenie na etapie oceny merytorycznej. Jeżeli ceny jednostkowe poszczególnych form wsparcia są jednakowe to mogą być ujęte w budżecie projektu w ramach jednej pozycji (np. studia podyplomowe – 5 osób x 5.000 zł), w przeciwnym wypadku należy je wykazać w ramach odrębnych pozycji (np. studia podyplomowe X – 2 osoby x 4.000 zł, studia podyplomowe Y – 3 osoby x 3.000 zł).

Czy ci sami uczniowie mogą uczestniczyć w ramach projektu w kilku formach wsparcia np. staż, dodatkowe zajęcia specjalistyczne i zajęcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień oraz czy ci sami uczniowie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach w ramach jednej formy wsparcia (np. kilka rodzajów zajęć specjalistycznych)? 

Tak, o ile jest to uzasadnione i wynika z diagnozy. Należy pamiętać, że taki uczeń liczony jest do odpowiedniego wskaźnika tylko raz.

Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą nie jest szkoła, ale organ prowadzący to, czy nauczyciele dotychczas pracujący w tej szkole zatrudnieni na podstawie karty nauczyciela mogą być zatrudnieni w projekcie do realizacji zadań merytorycznych?, Jeśli tak to w jaki sposób?

Art. 35a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela wskazuje, że nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3. Zapis ustawowy nie precyzuje o jakie programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE chodzi ani nie ogranicza stosowania przepisu w zależności od tego kto jest wnioskodawcą. Niemniej jednak WUP w Rzeszowie nie jest właściwą instytucją uprawnioną do interpretacji przepisów wydanych przez MEN. Sposób zatrudniania nauczycieli i rozliczania wynagrodzeń  w projektach musi rozstrzygnąć indywidualnie wnioskodawca/organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkól objętych wsparciem  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Czy możliwe jest zlecenie w ramach projektu doradztwa edukacyjno-zawodowego na zewnątrz?, jeśli tak to czy po zakończeniu realizacji projektu wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania doradztwa zawodowego w szkole?

Tak, jest to możliwe, natomiast trwałość projektu w takiej sytuacji nadal będzie podlegać ocenie, dlatego zalecane jest takie skonstruowanie wsparcia aby po zakończeniu projektu zadania związane z doradztwembyły kontynuowane np. zostały przejęte przez nauczycieli, którzy w projekcie podnosili swoje kwalifikacje z tego zakresu np. w formie studiów podyplomowych.

Czy wnioskodawca, którym jest organ prowadzący szkoły może upoważnić szkoły biorące udział w projekcie do ponoszenia wydatków?

Z punktu widzenia umowy o dofinansowanie projektu to organ prowadzący jest stroną tej umowy i rozstrzygnięcia tego typu są wewnętrzną sprawą organu prowadzącego.

Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest organ prowadzący możliwe jest zastosowanie na poziomie poszczególnych szkół biorących udział w projekcie zróżnicowanych kryteriów rekrutacji uczestników do projektu?, czy powinny być jednak one ujednolicone przez wnioskodawcę?

Tak, jest możliwe zróżnicowanie kryteriów rekrutacji dla różnych szkół objętych wsparciem, specyfika kryteriów rekrutacji może wynikać np. z diagnozy potrzeb.

Czy będzie istniała możliwość zmiany przy danym wskaźniku podziału uczestników wg płci w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskaże wartości docelowe wskaźników w podziale na płeć w celu uzyskania punktu za spełnianie standardu minimum, ale w trakcie realizacji projektu dane te ulegną zmianie? Zaznacza się, że na etapie pisania wniosku trudno przewidzieć czy założenia dot. tej kwestii będą możliwe do zrealizowania po rekrutacji?

Spełnienie standardu minimum nie polega tylko i wyłącznie na określeniu wartości docelowych wskaźników w podziale na płeć, jednakże jeżeli wnioskodawca w oparciu o wiarygodne przesłanki założył pewne wartości docelowe wskaźników to powinien tak zaplanować kryteria rekrutacji oraz realizować projekt w taki sposób aby założone wskaźniki osiągnąć. W sytuacji nieosiągnięcia założonego podziału uczestników wg płci każdy przypadek będzie rozstrzygany indywidualnie.

Jak będzie traktowane przedsiębiorstwo, które w trakcie organizacji staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy danej szkoły zmieni swój status (w stosunku do istniejącego na etapie składania wniosku) z pracodawcy na przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą?, czy takie sytuacje winny zostać przewidziane już na etapie określania poziom wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”, czy w takiej sytuacji zmniejszona zostanie kwota dofinansowania projektu?

Ze względu na specyficzne kryterium  dostępu uzależniające wartość projektu od wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” należy brać pod uwagę opisaną sytuację jako jedno z ryzyk w projekcie i przyjąć odpowiednie strategie minimalizowania lub ograniczania. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika będzie miała zastosowanie reguła proporcjonalności o której mowa w Rozdziale 8.9 Wytycznych kwalifikowalności wydatków… co oznacza zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu.

W projekcie PSZ doposażyliśmy pracownie, w których funkcjonowały firmy symulacyjne. Planujemy w nowym projekcie uruchomienie kolejnych edycji firm symulacyjnych. Czy w nowej perspektywie możemy zakwalifikować koszt wynajęcia tych pracowni jako wkład własny? Podobne pytanie nasuwa nam się w kwestii pracowni zawodowych (np. gastronomiczna, komputerowa itp)?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, a zatem sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

W opinii IOK, jeżeli na koszt wniesienia sali w postaci wkładu własnego nie składa się jej wyposażenie zakupione ze środków EFS, to wówczas taki koszt byłby kwalifikowany. Jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów Wytycznych kwalifikowalności, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Czy we wniosku o dofinansowanie powinniśmy zaznaczyć jako "usługi zlecone" koszt zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć? Zaznaczamy, że zakup materiałów szkoleniowych i materiałów do cz. praktycznej kursów będzie dokonany przez pracowników Biura Projektu. Czy w takiej sytuacji zatrudnienie nauczyciela w wyniku zastosowania procedury PZP jest usługą zleconą, co do której należy zastosować limit 30% wartości projektu?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, która wykonuje czynności w projekcie osobiście to personel projektu. Niemniej jednak w wyniku zastosowania PZP zlecenie na usługę może otrzymać firma zewnętrza a to już może stanowić przesłankę do uznania kosztu jako zadania zleconego. W związku z tym należy rozważyć możliwość zaangażowania nauczycieli do projektu na zasadach określony w art. 35a ustawy Karta Nauczyciela lub art. 7e ustawy o systemie oświaty.

Czy w odniesieniu do konstruowania budżetu projektu można w jednej pozycji "koszty organizacji stażu" ująć łącznie stażowe, koszty dojazdu uczestników, koszt odzieży roboczej, wyposażenia stanowiska pracy i koszty opiekuna stażu łącznie , czy też należy rozpisywać je na poszczególne pozycje budżetowe. Na obecnym etapie szkoły nie wiedzą bowiem ilu będzie np. opiekunów stażystów stąd ich obawy, czy jeśli rozpiszą budżet szczegółowo i założą "za mało" środków, będzie możliwość dokonywania przesunięć finansowych w budżecie.

IOK zaleca, aby koszty organizacji stażu przedstawić w  jednym zadaniu, a nie w jednej pozycji. W ramach takiego zadania należy szczegółowo wskazać poszczególne koszty związane z organizacją stażu.

Zgodnie z §27 ust. 6 Umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:

 • zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu
 • zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych
 • zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych
 • wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej lub pomocy de mini mis w ramach Projektu
 • dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtem
Czy uczestnik projektu (nauczyciel, uczeń) może brać udział w kilku formach wsparcia (np. staż oraz szkolenia/kursy). Jeśli tak to liczba osób objętych wsparciem (PESEL) będzie mniejsza niż liczba uczestników projektu.

Tak, o ile jest to uzasadnione. Liczba osób objętych wsparciem zawsze jest równa liczbie uczestników projektu. Do wskaźników dotyczących osób zaliczamy każdą osobę tylko raz, bez względu na to w ilu formach wsparcia uczestniczy.

Czy pracodawców, którzy przyjmują na staż/praktykę i/lub wyznaczają i opiekuna stażu/praktyki należy traktować jako grupę docelową w projekcie?

 Nie.

Czy nauczycielowi szkoły ekonomicznej można sfinansować studia podyplomowe z zakresu psychologia w biznesie? (Taka tematyka występuje w programie nauczania przedmiotu "Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie”, realizowanym przez szkołę X.)

Wsparcie w ramach Działania 9.4 może być skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (grupa docelowa). Natomiast studia podyplomowe mają przygotowywać do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmować zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne).

Czy w ramach doposażenia szkoły można sfinansować zakup książek/podręczników (dedykowanych danemu kierunkowi kształcenia) do biblioteki szkolnej?

Zgodnie z Regulaminem konkursu tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów możliwe jest m.in. poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Czy można sfinansować studia podyplomowe nauczyciela na konkretnej uczelni wskazanej przez nauczyciela, z wyłączeniem przepisów Ustawy Pzp?

Wszyscy wnioskodawcy realizujący projekty w ramach EFS zobowiązani do ponoszenia wydatków zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym przepisów PZP. WUP w Rzeszowie nie jest instytucją uprawnioną do wydawania interpretacji przepisów ustawy PZP.

W Art. 7e. pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty określono sposób obliczenia maksymalnej stawki godzinowej za prowadzenie zajęć przez nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę, wymusza pełne oskładkowanie umowy. Czy podana stawka godzinowa (po przeliczeniu 41,45 zł) to stawka brutto, powyżej której nalicza się składki ZUS po stronie zakładu pracy (czyli łączny kwalifikowalny koszt za godzinę zajęć wyniesie 41,45 zł + składki ZUS po stronie zakładu pracy = ok. 50 zł). Czy stawkę 41,45 zł należy utożsamiać z całkowitym kosztem zatrudnienia nauczyciela, tzn. ta kwota zawiera wszelkie obciążenia wobec ZUS i US?

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli według poziomu wykształcenia.

Natomiast z rozdziałem 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r, poz.710).

Czy istnieją przeszkody, aby do wniosku o dofinansowanie z działania 9.4 wpisać zadania ze wsparcia uczniów i nauczycieli z zespołów szkół które zostaną w przyszłym roku przekształcone? (z dwóch zespołów szkół zostanie utworzony jeden zespół, w którym znajdą się wszystkie zawody)?

W ramach projektu mogą zostać objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele dwóch zespołów szkół, które zostaną przekształcone w jeden zespół. Jednakże przedstawiona we wniosku o dofinansowanie diagnoza powinna uwzględniać zmiany, które wystąpią w przyszłości.

Czy w ramach projektu 9.4 można wnieść wkład własny w postaci wynagrodzenia nauczyciela, które przypada na odbywanie studiów podyplomowych lub innych form samokształcenia w dni wolne od pracy lub godziny popołudniowe? Nadmieniam, iż zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel w ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Tym samym za czas pracy nauczyciela może być uznany czas uczestnictwa w studiach podyplomowych i lub innego rodzaju formach kształcenia przypadających też na dni wolne od pracy,  Jeśli możliwe jest wniesienie wkładu własnego w tej postaci, proszę wskazać jakie zapisy powinny być zawarte w oświadczeniu pracodawcy?

Tak, możliwe jest wniesienie wkładu własnego w tej formie. Oświadczenia poza wyliczeniem kwalifikowalnej kwoty wkładu własnego powinno zawierać również oświadczenie pracodawcy, iż czas udziału nauczyciela w studiach podyplomowych lub innego rodzaju samokształceniu jest czasem wliczającym się do czasu pracy nauczyciela zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Czy w zakresie projektu dla szkół zawodowych możliwe jest zorganizowanie dla uczniów w ramach działań doradztwa edukacyjno-zawodowego lub „wsparcia uczniów w zakresie zdobywana dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających szanse na r. pracy”. Doradztwa i/lub warsztatów przygotowujących do założenia własnej działalności gospodarczej we własnym wyuczonym zawodzie? Czy doradztwo musiałoby być indywidualne czy również mogłoby być grupowe? Samozatrudnienie jest jedną z form i możliwości wejścia młodzieży na rynek pracy (np. w zawodzie mechanika, fryzjera, dietetyka to bardzo częsta praktyka) i tym samym wpisuje się w cel konkursu „wzrost zatrudnienia absolwentów”.

W ramach Działania 9.4 możliwe jest finansowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego (rodzaj doradztwa – indywidualne/grupowe powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy) dla uczniów/słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych.

Finansowane ze środków EFS szkoleń/warsztatów przygotowujących do założenia własnej działalności gospodarczej nie wydaje się racjonalne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w podstawie programowej kształcenia w zawodach uczniowie nabywają umiejętności związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czy zawód, który istniał w ofercie edukacyjnej szkoły, ale przez dłuży okres czasu (np. rok, kilka lat…) nie był uruchamiany z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych uczniów/słuchaczy można traktować w ramach projektu jako zawód nowowprowadzany do oferty kształcenia zawodowego danej szkoły?

Jeżeli pytanie dotyczy kryterium premiującego nr 1, to w opisanej sytuacji (jeżeli szkoła uruchamiała w poprzednim roku szkolnym nabór na dany kierunek, ale nie zebrała wystarczającej liczby uczniów, aby utworzyć klasę) nie będą premiowane projekty zakładające studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia albo tworzenia nowych kierunków nauczania, z uwagi m.in. na fakt, iż szkoła posiada już wykształconą w tym kierunku kadrę nauczycieli.

Jednakże wszystko zależy od konkretnego przypadku i każda z sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie zapisów złożonych we wniosku o dofinansowanie.

Proszę o odpowiedź na pytanie - czym w praktyce będzie potwierdzenie kwalifikacji ucznia?  Jeśli ma być to formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy kto może być takim organem? Czy wymagany w takim przypadku będzie np. certyfikat wystawiony przez uznaną jednostkę certyfikującą np. UDT czy certyfikat ECDL, Microsoft?

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

Jeżeli potwierdzeniem kwalifikacji ucznia jest certyfikat lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, to powinien być on rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży, np.:

Nazwa kwalifikacji Instytucja walidująca Instytucja certyfikująca
Kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
Kwalifikacje rzemieślnicze Komisje egzaminacyjne przy izbach rzemieślniczych Izby rzemieślnicze
ECDL Centra Egzaminacyjne akredytowane przez PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne
Jak wnioskodawca powinien wykazać, że spełnia kryterium formalne nr 6 Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnera/partnerów w części: wnioskodawca i partner/partnerzy nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich?

Wnioskodawca który nie podlega wykluczeniu i nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich w generatorze wniosków aplikacyjnych (Lokalny System Informatyczny) w sekcji XV Oświadczenie w punkcie 4 ręcznie wybiera opcję „nie podlega” w pierwszym polu wyboru oraz opcję „nie orzeczono” w drugim polu wyboru. Tak samo należy postąpić w przypadku oświadczenia partnera/partnerów, jeżeli dotyczy.  Należy pamiętać również o sprawdzeniu czy wszystkie oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione przed wysłaniem wniosku w systemie LSI.

Czy w ramach  jednej z form przewidzianych do realizacji w Działaniu 9.4 – „wsparcie uczniów
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy” można sfinansować kurs prawa jazdy?

Istnieje możliwość realizacji wsparcia polegającego na organizacji i finansowaniu specjalistycznych szkoleń i kursów zwiększających szansę uczniów na rynku pracy, w tym kursów prawa jazdy. Rodzaj kursu powinien zostać jednak dopasowany do kierunku kształcenia i powinien stanowić uzupełnienie oferty kształcenia realizowanej w szkole co będzie weryfikowane podczas oceny merytorycznej szkoleń i kursów proponowanych przez wnioskodawcę w projekcie. Zasadnym wydaje się wiec, że kursy prawa jazdy nie powinny być finansowane w każdym z prowadzonych przez szkołę kierunku kształcenia ale w takim zawodzie, którego wykonywanie jest niemożliwe lub w sposób znaczący utrudnione jeśli absolwent nie będzie posiadał takiego uprawnienia np. technik mechanik. W tym kontekście zasadne będzie powiązanie kursów prawa jazdy kat B, z możliwością uzyskania przez uczniów uprawnień do prowadzenia pojazdów gdzie wymagane jest inne uprawnienie (np. kat C, D, D+E) w przypadku kierunków kształcenia, które dotyczą danego zawodu lub specjalności.

Czy aby osiągnąć obligatoryjny wskaźnik produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” wystarczy samo formalne posiadanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu/nauczyciela kształcenia zawodowego, czy ww. osoby muszą nauczać przedmiotów zawodowych jako nauczyciel przedmiotu zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu?

Zgodnie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014. 191 j.t.), ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy. Ponadto zgodnie z definicją wskaźnika, znajdującą się w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźnik, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie, definiowana jest np. jako liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia. Tak więc możliwe jest uwzględnianie we wskaźniku wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole realizującej podstawę programową kształcenia w zawodach/ instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Należy również stwierdzić że, co do zasady trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie realizują podstawy programowej nauczania w zawodach, ale ich ideą jest przygotowanie do wykonywania prostych czynności i zaktywizowanie w ten sposób do podjęcia pracy zawodowej. Zgodnie bowiem z art. 9 ust 1 pkt. 3) lit e) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572.j.t) ukończenie ww. szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Tak więc należy przyjąć, że nauczyciele pracujący w ww. szkołach mogą być obejmowani wsparciem, tak jak nauczyciele zatrudnieni w szkole realizującej podstawę programową kształcenia w zawodach.

Czy staże/praktyki zawodowe dla uczniów w wymiarze minimum 150 godzin muszą być realizowane w formie ciągłej, czy też mogą być realizowane w formie nieregularnej, np. weekendy oraz poszczególne dni tygodnia?

Nie ma ograniczeń, które wskazywałyby na konieczność realizowania wsparcia w postaci staży zawodowych/praktyk zawodowych wyłącznie w formie ciągłej. Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o organizacji ww. formy wsparcia w formie nieregularnej powinna być podyktowana względami praktycznymi, a nie chęcią wydłużenia okresu trwania projektu. Dlatego też uzasadnienie realizacji stażu/praktyki zawodowej w formie nieregularnej powinno znaleźć się we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a zasadność takiego rozwiązania będzie oceniona w trakcie prac KOP. Względy praktyczne mogą dotyczyć np. organizacji staży/praktyk w cyklu weekendowym w odniesieniu do szkół kształcących w zawodach usługowych (np. hotelarstwo, gastronomia, itp.).

Czy istnieje możliwość sfinansowania kosztów kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki lub studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Zgodnie z §14 ust 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (DZ.U. 2015.1264.j.t.) kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
 • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika.

Na tej podstawie należy uznać, że szkolenia/studia z tego zakresu mogą być finansowane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 mogą ubiegać się o wsparcie. Należy jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku pozostałych szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele realizujący podstawę programową z zakresu kształcenia w zawodach, wsparcie w ramach projektów musi być zgodnie z rozdziałem 6 podrozdziałem 6.1 pkt 8 lit e) wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (DZ.U. 2015.1264.j.t.).

Czy można kierować na staże i praktyki słuchaczy organizowanych w szkołach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach?

Zgodnie z § 14 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014.622.j.t.) kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572.j.t), tak więc organizowanie staży i praktyk zawodowych dla słuchaczy w ramach działania 9.4 jest niemożliwe z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach działania 9.4 co do zasady adresowane jest do uczniów i słuchaczy odbywających kształcenie w formach szkolnych. Wsparcie kształcenia w formach szkolnych odbywa się w ramach Działania 9.5

Czy nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących może uczestniczyć w studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych?

Zgodnie z rozdziałem 6 podrozdziałem 6.1 pkt 8 lit e) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jednocześnie należy stwierdzić, że zgodnie z definicją wskaźnika znajdującą się w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – jest to liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia. Tak więc nie ma przeciwwskazań, aby w studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach) uczestniczyli nauczyciele przedmiotów ogólnych (realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego). Należy jednocześnie zaznaczyć, że przy ocenie projektów, w ramach których zakładane będzie wsparcie w postaci studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych lub szkoleń dla nauczycieli brane będą pod uwagę zapisy rozdziału 6 podrozdziału 6.1 pkt 8 lit. g) wytycznych, o których mowa powyżej.

Chcemy utworzyć firmę symulacyjną w szkole, a jedną z metod pracy wykorzystywanych w realizacji działania ma być coaching. Czy studia podyplomowe z coachingu dla nauczycieli są kwalifikowalne?

Każda forma podnoszenia kwalifikacji nauczycieli realizowana w ramach działania 9.4 powinna być zgodna z rozdziałem 6 podrozdziałem 6.1 pkt 7 lit c) oraz punkt 8 lit e) wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z zapisami RPO WP 2014-2020. Tak więc finansowanie studiów podyplomowych z zakresu coachingu jest możliwe, należy jednak zweryfikować, czy realizacja takiej formy wsparcia jest zasadna, racjonalna i potrzebna ze względu na cele projektu i dalszy zakres procesu kształcenia podejmowany w szkole (trwałość projektu).

Czy koordynator projektu może być trenerem lub odbiorcą wsparcia w projekcie?

Ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu nie należy dopuszczać do sytuacji, w której osoby stanowiące kadrę zarządzającą projektu i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie, są jednocześnie trenerem lub/i odbiorcą wsparcia w tym samym projekcie. W indywidualnych przypadkach mogą zaistnieć przesłanki umożliwiające osobie stanowiącej personel projektu (np. koordynatorowi) udział w projekcie jako odbiorca wsparcia. Jeśli koordynator projektu jest jednocześnie nauczycielem i chciałby skorzystać z przewidzianych w SZOOP RPO WP 2014-2020 form wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji, będzie to możliwe pod warunkiem zachowania zasad przejrzystości kwalifikowania takiej osoby do udziału we wsparciu. O zakwalifikowaniu do wsparcia danej osoby nie może w takim przypadku decydować sam koordynator, ani osoba, która podlega koordynatorowi z uwagi na podległość służbową. Tak więc jeśli koordynatorem projektu jest dyrektor szkoły, o jego zakwalifikowaniu do udziału we wsparciu nie może decydować on sam lub nauczyciel szkoły, dla którego dyrektor jest jednocześnie pracodawcą. W takim przypadku o zakwalifikowaniu dyrektora szkoły do wsparcia powinien zdecydować organ prowadzący. W dokumentacji projektu powinno w takiej sytuacji znaleźć się uzasadnienie wskazujące na zasadność udziału koordynatora projektu będącego jednocześnie dyrektorem szkoły do udziału w określonej formie wsparcia.

W obecnej sytuacji szkoły nie są zobligowane do opracowywania planów rozwojowych szkół, natomiast opracowują koncepcje rozwoju szkół. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu szkoły mogą powoływać się na tę koncepcję w zakresie planowania wsparcia dla nauczycieli?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 „zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy” (str. 45, pkt 8 ppkt a)). Zapisy Regulaminu konkursu zobowiązują wnioskodawców „do złożenia właściwego oświadczenia w pkt. 3.2 (Grupa docelowa) wniosku o dofinansowanie. Przykład: Wnioskodawca X oświadcza, że zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły/placówki Y”.

Aby wypełnić wymogi wynikające z Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i warunki wynikające z zapisów Regulaminu konkursu przygotowanych przez Instytucję Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 (złożyć zgodne z prawdą oświadczenie woli w pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie), podmiot ubiegający się o wsparcie powinien posiadać dokument, o którym mowa w rozdziale 6 podrozdziale 6.1 pkt 8 ppkt a) Wytycznych. Nie ma jednak przeciwskazań, aby plan rozwoju szkoły został przygotowany na podstawie koncepcji rozwoju szkoły lub był elementem składowym (rozdziałem) wspomnianego dokumentu jeśli spełnia wszystkie przesłanki wynikające z wytycznych MIR.

Jeżeli koszt realizacji kursów/staży/praktyk dla uczniów przekracza  kwoty określone w przepisach o zamówieniach publicznych, czy szkoła jako jednostka organizacyjna np. starostwa jest zobligowana do stosowania PZP? Co w przypadku jeśli w wyniku przetargów kwota zadań zleconych przekroczy poziom 30% kosztów budżetu?

Zgodnie z zapisami rozdziału 6 podrozdziału 6.5 Wytycznych MIR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w oparciu o jeden ze sposobów (trybów) opisanych w w/w rozdziale. Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych może stanowić więcej niż 30% wartości projektu wyłącznie, o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy na podstawie rozdziału 8 podrozdziału 8.5 pkt 4 w/w wytycznych. Należy zaznaczyć, że zwiększenie limitu powyżej 30% powinno stanowić wyjątek i być dokładnie uzasadnione względami merytorycznymi, a nie stanowić zasadę, zgodnie z którą organ prowadzący lub szkoła zlecać będzie większość zadań merytorycznych w projekcie podmiotom zewnętrznym.

Czy jest możliwe sfinansowanie kosztu właściciela firmy prowadzącego działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa prywatnego, która nie zatrudnia pracowników, jako opiekuna stażu/praktyki? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyliczyć koszt opiekuna stażu?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu dla Działania 9.4 koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z opcji:

 • refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów
 • refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, wsytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów)
 • refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Zatem w przypadku opisanym w pytaniu, rozliczenie kosztów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jako opiekuna stażu/praktyki zawodowej nie jest możliwe ponieważ osoba prowadząca działalność gospodarczą nie otrzymuje wynagrodzenia ani dodatku do wynagrodzenia.

Czy jest możliwa realizacja staży wakacyjnych realizowanych w formie ciągłej obejmująca uczniów ostatnich klas, którzy zakończyli już naukę, tj. czy osoba, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu może zostać objęta wsparciem w formie stażu w lipcu/sierpniu?

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572.j.t) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Ponadto zgodnie z § 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2014.893 j.t.) uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, natomiast zgodnie z § 8 ust 1 lub § 11 ust 1 Rozporządzenia, o którym mowa wcześniej absolwent otrzymuje odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W związku z powyższym, mając na uwadze cel Działania 9.4 którym jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, możliwy jest udział w stażach/praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu absolwentów szkół, którzy nie są zatrudnieni lub zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jednak nie później niż do 31 sierpnia danego roku, w którym otrzymali świadectwo ukończenia szkoły.

W jaki sposób wykazać we wniosku wkład własny jeżeli czynności w projekcie będzie wykonywał własny pracownik? Czy może to być umowa wolontariatu?

Jeżeli pracownik wnioskodawcy część swojego czasu pracy przeznacza na pracę przy projekcie to w budżecie projektu można wykazać jego wynagrodzenie wypłacane przez wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę w wysokości proporcjonalnej w stosunku do udziału czasu pracy wykonywanego w projekcie do czasu pracy ogółem w miesiącu. Wniesiony w ten sposób wkład własny będzie wkładem pieniężnym. Przykładowy opis takiej pozycji we wniosku o dofinansowanie może wyglądać następująco: „Wynagrodzenie nauczyciela własnego za...[tu wpisujemy czynności wykonywane przez nauczyciela w projekcie]”. Należy pamiętać, że w LSI wartość wydatków kwalifikowalnych z danego pola dodajemy do punktu 5.10 Wkład własny w sekcji XIII. Budżet projektu.

 ***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 521 KB)