Jak wnioskodawca powinien wykazać, że spełnia kryterium formalne nr 6 Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnera/partnerów w części: wnioskodawca i partner/partnerzy* nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich?

Wnioskodawca który nie podlega wykluczeniu i nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich w generatorze wniosków aplikacyjnych (Lokalny System Informatyczny) w sekcji XV Oświadczenie w punkcie 4 ręcznie wybiera opcję „nie podlega”w pierwszym polu wyboru oraz opcję „nie orzeczono” w drugim polu wyboru. Tak samo należy postąpić w przypadku oświadczenia partnera/partnerów, jeżeli dotyczy. Należy pamiętać również o sprawdzeniu wydruku wniosku, czy zostały prawidłowo wydrukowane wszystkie oświadczenia.

Czy razem z wnioskiem należy złożyć załączniki? W jakiej formie?

Tak, Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, są zobowiązani dołączyć do wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do regulaminu konkursu), składające się z części, w której beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta. W przypadku realizacji projektu w formie partnerstwa Oświadczenia o kwalifikowalności VAT składa również każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych wydatków w projekcie, w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Należy pamiętać aby załączniki były podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy.

Załączniki składane są w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej należy odpowiednio podpisane i opieczętowane oświadczenie zeskanować i dołączyć plik w Sekcji XVI Załączniki w generatorze wniosków aplikacyjnych (LSI).

Jak należy definiować osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu?

Osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Czy istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów wsparcia towarzyszącego (tj. dojazdu, opieki nad osobami zależnymi)?

Co do zasady w ramach projektów realizowanych w ramach działania 9.3 istnieje możliwość rozliczania kosztów na zasadach określonych w Rozdziale 5 podrozdziału 5.1 pkt 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym nie istnieje więc możliwość kwalifikowania wydatków dotyczących wsparcia towarzyszącego (np. koszty dojazdu, organizacji opieki nad osobami zależnymi), które nie mieszczą się w ramach wskazanych w w/w Wytycznych stawkach jednostkowych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w przypadku kompetencji językowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF) definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe czytania, pisania, słuchania i mówienia jakie powinien posiadać uczący się na każdym z tych poziomów (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
W związku z powyższym:
Czy oznacza to, że egzamin zewnętrzny, a tym samym wydany na jego podstawie certyfikat zewnętrzny potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej musi dotyczyć wszystkich ww. obszarów tj. czytania, pisania, słuchania i mówienia?
Czy w ramach ww. wsparcia można przeprowadzić kursy językowe np.: angielski biznesowy, techniczny, hotel & restauracja? Czy też kursy muszą dotyczyć wyłącznie angielskiego ogólnego, uwzględniając opis systemu ESOKJ? tj. np.: osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej.

Zgodnie z zapisem rozdziału 5 podrozdział 5.1 punkt 6 Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 finansowane w ramach RPO mogą być wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Wytyczne nie precyzują zatem, czy certyfikat zewnętrzny powinien dotyczyć wszystkich obszarów, o których mówi ESOKJ. Należy stwierdzić, że przesłanka zgodności z Wytycznymi zostanie wypełniona w momencie uzyskania przez uczestnika projektu certyfikatu zgodnego ze standardem. Ponadto, nie ma ograniczeń co do realizacji różnego rodzaju specjalistycznych szkoleń i kursów językowych odnoszących się do określonej branży, czy wymagań językowych. Podmiot realizujący wsparcie powinien zagwarantować, że szkolenia te będą realizowane zgodnie ze standardem ESOKJ.

Czy kwalifikowalny jest koszt egzaminów poprawkowych w ramach kosztów bezpośrednich?

Koszt egzaminów poprawkowych nie jest zasadny. Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników powinny wynikać z analizy zdawalności w danej grupie docelowej. Ponadto, każdy wydatek podlega ocenie pod kątem adekwatności do zaplanowanych działań, w tym zapewnienia odpowiedniej jakości szkoleń oraz przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

Proszę o zdefiniowanie pojęcia: "osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci". Czy to osoby już zatrudnione, czy jeszcze szukające zatrudnienia?

Przez osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące wejście po raz pierwszy/powrót na rynek pracy.

Czy kwalifikowalnym będzie wydatek związany z zakupem podręczników dla lektorów (w ramach  kosztów rozliczanych kwota ryczałtową)?

Nie jest zasadny zakup podręcznika dla lektora - koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć zawarty jest w stawce jednostkowej. Każdorazowo wydatki podlegają ocenie w kontekście całościowych zapisów wniosku.

Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej lub więcej z poniższych grup:
-osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
-osoby niepełnosprawne,
-osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy.
Jak Projektodawca powinien zweryfikować przynależność uczestnika do jednej z w/w grup? Czy oświadczenie uczestnika jest wystarczające?

Po stronie Wnioskodawcy leży obowiązek zrekrutowania prawidłowej grupy docelowej. Wnioskodawca powinien zweryfikować kwalifikowalność uczestników projektu, zawsze o ile to możliwe na podstawie zaświadczeń (np. osoba bezrobotna, osoba na urlopie macierzyńskim, wychowawczym), w innych przypadkach wyjątkowo oświadczenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy wymagać adekwatnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność grupy docelowej będą podlegały kontroli.

Czy do grup docelowych konkursu 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych możemy zaliczyć osoby w zakładach penitencjarnych?

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności są grupą docelową w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Instytucją Pośredniczącą dla ww. Działania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czy w konkursie 9.3 nie ma kryterium formalnego dot. rocznego obrotu wnioskodawcy?

W przedmiotowym konkursie nie ma kryterium formalnego dotyczącego obrotów Wnioskodawcy. Niemniej, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w opisie potencjału finansowego wymagane jest jego wskazanie, gdyż w oparciu o obroty weryfikowana będzie możliwość zapewnienia płynnej obsługi finansowej i bezproblemowe realizowanie projektu w ramach założonego budżetu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu/projektów ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego będzie miał wpływ na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Czy trwałość rezultatów dotyczy rezultatów w Działaniu 9.3?

Wnioskodawca w tym punkcie opisuje, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu. W niniejszym punkcie można odnieść się do zdobytych w ramach projektu certyfikatów czy np. kontynuacji działań o podobnym charakterze po zakończeniu realizacji projektu, zdobytych doświadczeń, nawiązanych partnerstw itp. Punkt należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.

Czy koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego stanowią zadania zlecone?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu. Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:

  • zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
  • angażowania personelu projektu

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30 % wartości projektu.

Czy jest ustalony maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika?

Nie ma ustalonego maksymalnego kosztu przypadającego na uczestnika projektu, jednak wydatki nie objęte stawkami jednostkowymi (podręczniki, przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu zewnętrznego) powinny być adekwatne do zaplanowanej w projekcie formy wsparcia, co jest warunkiem uznania ich za uzasadnione.

Czy w związku z uprawnieniami emerytalnymi nauczycieli, wniosek o ich dokształcanie w zakresie języków obcych w grupie 50+ ma szansę akceptacji?

Uprawnienia emerytalne nie stanowią przesłanki uniemożliwiającej udział w dokształcaniu w zakresie języków obcych.

Czy w punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie, obowiązkowym jest wymienianie obszaru wsparcia do poziomu gminy?

Jeżeli obszar wsparcia dotyczy całego powiatu nie ma potrzeby uszczegóławiać do poziomu gminy.

Czy dla zadań zawierających stawki jednostkowe i dla zadań zawierających kwoty ryczałtowe należy używać tych samych wskaźników realizacji celu? Pytam ponieważ takie działanie prowadzi do podwojenia sumy i przykładowo 150 uczestników jest wykazywanych dwukrotnie, raz w zadaniu ze stawkami jednostkowymi, raz z kwotami ryczałtowymi. Czy to prawidłowe działanie? Czy do rozliczania kwot ryczałtowych należy używać tych samych wskaźników co w ww. punkcie, czy należy utworzyć nowe? Czy może dla zadania rozliczanego kwotami ryczałtowymi nie należy podawać wskaźników realizacji celu, a jedynie wskaźniki rozliczające kwotę ryczałtową?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku wartość wskaźnika dla zadania nie musi być równa wartości docelowej wskazanej w pkt. 3.1.1 – powinna określać, jaka wartość danego wskaźnika będzie zrealizowana w danym zadaniu – wskaźnik może powtarzać się zatem w ramach kilku zadań. Należy wybrać co do zasady wszystkie wskaźniki produktu określone w pkt. 3.1.1 oraz wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik. Suma wartości danego wskaźnika z kilku zadań nie musi stanowić wartości ogółem wskazanej w pkt. 3.1.1 (ale nie powinna być od niej niższa). W punkcie 4.2 zaleca się, o ile to możliwe z uwagi na specyfikę danego projektu, wykorzystanie wskaźników określonych w podpunkcie 3.1.1.

Kwoty ryczałtowe są rozliczane na podstawie wskaźników opisanych w punkcie 4.2. Stąd wszystkie wskaźniki stanowiące podstawę rozliczenia powinny się tam znaleźć, w tym wskaźniki opisane w podpunkcie 3.1.1.

Czy można zaproponować wsparcie dla grupy w wymiarze 120 godzin kursu na danym poziomie np. A1 (czyli podwójny kurs)  i dopiero po 120 h przeprowadzenie egzaminu certyfikującego?

Wymiar wsparcia na dany poziom powinien być we wniosku uzasadniony. Egzamin zewnętrzny przeprowadzany jest na potwierdzenie uzyskania zakładanego poziomu biegłości językowej.

Czy wymienione w Regulaminie Konkursu egzaminy językowe to są tylko przykładowe? Czy egzamin musi być na takim wysokim poziomie zaawansowania?

W Regulaminie konkursu zamieszczono tylko przykładowe, powszechnie uznawane certyfikaty międzynarodowe na podstawie materiału Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Możliwe do zastosowania są inne egzaminy językowe, ale tylko takie, które będą zgodne ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który został wskazany w załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu. Egzamin powinien być adekwatny do zakresu wsparcia oraz powinien umożliwić uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ). Ponadto dobór form wsparcia powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb grupy docelowej.

Co oznacza osoba z niskimi kwalifikacjami?

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach.

W przypadku wnoszenia wkładu własnego pochodzącego z opłat od uczestników projektu jaką wysokość należy uznać za symboliczną np. 10% w przypadku osób pracujących?

Zaproponowana przez Beneficjenta wysokość wkładu będzie podlegała analizie w kontekście specyfiki konkretnego projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wkład w postaci finansowej wykazywany przez wnioskodawcę w projekcie może pochodzić również z opłat pobieranych od uczestników projektu, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

  • możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym wspieranym z EFS, w związku z tym w przypadku wsparcia kierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia lub wykluczonych społecznie opłaty nie powinny być pobierane; natomiast jest to możliwe w przypadku osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym, np. szkoleniach językowych dla dorosłych osób pracujących, etc.;
  • opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;
  • informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i powinna podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu przez instytucję oceniającą konkurs.
Na jakiej podstawie i w jakim momencie należy dokonać pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego – w momencie uzyskania kompetencji czy kwalifikacji (ukończenia szkolenia czy zdobycia certyfikatu)? Czy można przekroczyć termin 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie, w przypadku, gdy wyniki egzaminu zostaną otrzymane w terminie późniejszym?

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego. Należy mieć jednak na względzie, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 przez zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu.

Ponadto, w zależności od zaplanowanego do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego należy odpowiednio zaplanować harmonogram realizacji poszczególnych działań umożliwiających spełnienie ww. warunków.

Dokonując pomiaru wskaźników należy wziąć pod uwagę, że zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ). Pomiaru wskaźnika należy dokonać zgodnie z definicją wskaźnika określoną w ww. Wytycznych, przy czym należy również przy danym wskaźniku określić źródło danych do jego pomiaru (np. certyfikat zewnętrzny potwierdzający określony poziom biegłości językowej). Dodatkowo, wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu, w których zostaną ujęte przykładowo pozostałe osoby, które nie uzyskały dokumentu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ), a jedynie zakończyły udział w szkoleniach (źródło pomiaru np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

Jaki powinien być poziom zdawalności egzaminu zewnętrznego?

Wysokość założonych wskaźników będzie podlegała ocenie na podstawie całościowych zapisów we wniosku, w tym pod katem zapewnienia odpowiedniej jakości wsparcia. Wartość danego rezultatu bezpośredniego nie powinna być niższa niż wartość określona procentowo w Regulaminie konkursu tj. 60 %. Należy zaznaczyć, iż najwyżej będą oceniane projekty w najwyższym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników (weryfikowany będzie stosunek nakład/rezultat). Niemniej, przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników muszą być możliwe do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu. Każdorazowo należy brać również pod uwagę specyfikę grupy docelowej obejmowanej wsparciem.

Czy szkoła podstawowa może złożyć wniosek o dofinansowanie na szkolenia językowe dla 12 nauczycieli w niej zatrudnionych w wieku 50+?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ:

- grupę docelową muszą stanowić osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych, natomiast w przedmiotowej sytuacji to pracodawca kierowałby podległych mu pracowników na szkolenie/kurs,

- nie zostanie spełnione jedno spośród specyficznych kryteriów dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej „Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 150 osób”.

Instytucja Pośrednicząca sugeruje by zainteresowani nauczyciele zgłaszali się do podmiotów wyłonionych do dofinansowania na prowadzenie szkoleń językowych po rozstrzygnięciu konkursu.

Czy wyłącznie wymienione w Regulaminie konkursu egzaminy językowe są możliwe do realizacji?

Nie, są to tylko przykładowe powszechnie uznawane certyfikaty międzynarodowe wskazywane przez MIiR w zakresie uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Możliwe do zastosowania są inne egzaminy językowe pod warunkiem zachowania zgodności ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu). Dobór form wsparcia powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb określonej grupy docelowej.

Jaka jest zalecana ilość godzin i rozpiętość w czasie szkolenia językowego?

Stawka jednostkowa dotyczy 60 h lekcyjnych szkolenia i jest odpowiednikiem 1 modułu, przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Ilość modułów zaplanowanych w projekcie oraz rozłożenie w czasie powinny wynikać ze specyfiki i potrzeb grupy docelowej.

Jak powinien wyglądać budżet projektu w przypadku kwot ryczałtowych?

We wniosku należy wskazać odrębne zadania merytoryczne dla wydatków rozliczanych stawkami jednostkowym, a odrębnie zadania merytoryczne rozliczane kwotami ryczałtowymi (w powyższym przypadku egzamin wraz z wydaniem certyfikatu oraz podręcznik rozliczany będzie kwotą ryczałtową). W przypadku realizacji szkoleń z zakresu kilku języków w obrębie jednego projektu można tworzyć osobne zadania dla każdego języka obcego. W przypadku rozliczania kosztu danej usługi stawkami jednostkowymi, w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie projektu wykazywane są usługi objęte stawkami jednostkowymi i dokonywane jest dla nich wyliczenie wydatku kwalifikowalnego poprzez przemnożenie ustalonej stawki dla danej usługi przez liczbę usług wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca określa dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie zrealizowania usługi szkoleniowej rozliczanej stawkami jednostkowymi. Dla kwot ryczałtowych należy sformułować adekwatne wskaźniki i dokumenty potwierdzające ich wykonanie. W przypadku kwot ryczałtowych- w razie niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwota ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia-nie spełnia”). Ponadto, dla kwot ryczałtowych każdy wydatek musi zostać uzasadniony w części wniosku pod budżetem.

Jaki jest zakres szkolenia językowego?

Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu szkolenia zawarto w Regulaminie konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Dlaczego poziom stawek jednostkowych za te same szkolenia dla woj. podkarpackiego odbiega kwotowo od stawek w innych województwach?

Wysokość stawek wynika z Załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze Edukacji na lata 2014-2020. Stawki jednostkowe są udokumentowanymi stawkami rynkowymi obowiązującymi w danym województwie.

Czy osoba posiadająca niskie kwalifikacje ma je utrzymać przez cały okres udziału w projekcie, czy jest to badane tylko na starcie (moment zakwalifikowania)?

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

W którym momencie rozliczamy stawki jednostkowe w odniesieniu do wniosku o płatność i w jaki sposób – czy w oparciu o dokumenty, jakie?

Rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi szkolenia językowego może być np. zaświadczenie o ukończeniu kursu. Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca określa dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie zrealizowania usługi szkoleniowej rozliczanej stawkami jednostkowymi. Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie projektu IOK uzgadnia z beneficjentem dokumenty, na podstawie których zostanie dokonane rozliczenie stawek jednostkowych, a następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie.

Co zrobić w sytuacji gdy placówka edukacyjna nie jest przystosowana do udziału osób niepełnosprawnych w kontekście polityki równych szans i niedyskryminacji?

Z uwagi na fakt, iż jednym z kryteriów horyzontalnych na etapie oceny merytorycznej jest wymóg zachowania zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w treści wniosku aplikacyjnego należy w opisie barier grupy docelowej, rekrutacji, działaniach (w tym. informacyjno-promocyjnych) uwzględnić zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Należy również mieć na uwadze, że usługa szkoleniowa w przypadku stawki jednostkowej za kurs dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy m.in. wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do typu niepełnosprawności). W projektach ogólnodostępnych, które nie są skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca nie wie z jakimi niepełnosprawnościami osoby zgłoszą się do udziału w projekcie, w związku z tym nie mogą zaplanować we wniosku konkretnych wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Na tym etapie nie jest możliwa ocena jakie usprawnienia będą konieczne. Szczegółowe zapisy zawarte są w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

Kiedy tzn. w jakim momencie należy pobierać z konta stawki jednostkowe – w trakcie, czy dopiero po uzyskaniu certyfikatu?

Instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie powinna przekazać beneficjentowi środki dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek projektu wskazany w umowie. Następnie beneficjent powinien zgodnie z zapotrzebowaniem z rachunku projektu przelać kwotę stanowiąca odpowiednią wielokrotność stawek jednostkowych na rachunek własny wraz ze stosownym opisem (np. rozliczenie 15 stawek jednostkowych), z którego będą ponoszone poszczególne wydatki objęte daną stawką jednostkową (np. wypłata wynagrodzeń wykładowców, opłata za wynajem sali) Należy jednocześnie pamiętać, że stawka jednostkowa zostanie rozliczona przez IP dopiero po wykonaniu danej usługi potwierdzonej np. wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Gdzie przebiega linia demarkacyjna w odniesieniu do uczestnictwa osób bezrobotnych?

Grupa docelowa możliwa do objęcia wsparciem w ramach Działania 9.3 została zdefiniowana w Regulaminie konkursu i po spełnieniu założeń tam zawartych kwalifikuje się do uczestnictwa w ramach projektu. Linia demarkacyjna dotyczy osób z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych, a nie statusu na rynku pracy. Wsparcie w ramach Działania 9.3 stanowi uzupełnienie wsparcia w zakresie zdobywania, podnoszenia kompetencji osób bezrobotnych oraz pracowników przedsiębiorstw w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy. Demarkacja pomiędzy działaniami opiera się o cel tych przedsięwzięć.

Czy w przypadku aplikowania o dofinansowanie przez podmiot nie posiadający doświadczenia w prowadzeniu szkoleń językowych, możliwa jest realizacja projektu w partnerstwie ze szkołą językową, która zapewniłaby wykładowcę, a lider udostępniłby sale?

W powyżej opisanej sytuacji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na wymagania w zakresie realizacji projektu w partnerstwie szczegółowo wskazane m.in. w Regulaminie konkursu. Ponadto, należy mieć na uwadze również zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, w szczególności dotyczące Zlecania usług merytorycznych. Jednocześnie, należy szczegółowo uzasadnić rolę i zakres zadań Lidera i Partnera w projekcie oraz adekwatność udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów kadrowych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom).

Na ile szczegółowy powinien być opis we wniosku o dofinansowanie w zakresie kompetencji, jakie osiągną uczestnicy? Czy musi zawierać wskazanie, ile osób jaki konkretnie poziom osiągnie np. B1 czy A2 kiedy Projektodawca nie ma pewności jakie osoby przystąpią do udziału w projekcie?

Dobór odpowiedniego wsparcia następuje m.in. na podstawie rzetelnej analizy wyjściowej sytuacji problemowej grupy docelowej przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, zakwalifikowanie do odpowiednich grup następuje zaś w ramach usługi szkoleniowej. W przypadku braku możliwości zaplanowania przez wnioskodawcę w ramach form wsparcia konkretnych poziomów planowanych do osiągnięcia np. A2, B1 przez konkretną liczbę osób, należy wówczas odwołać się do uzyskania poziomów biegłości językowej, w taki sposób, by można było w ramach projektu zidentyfikować efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych (od poziomu wyjściowego do poziomu po zakończeniu wsparcia- np. pełen poziom A), również w celu oceny efektywności kosztowej projektu. Zaplanowana do realizacji ścieżka wsparcia (liczba godzin, rodzaj egzaminu) wpływa bezpośrednio na koszty projektu. W takim przypadku należy również adekwatnie dopasować wskaźniki projektu.

Czy projekt może zakładać jedynie podniesienie kompetencji? Czy można założyć zdawalność na zerowym poziomie?

Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Wszyscy uczestnicy projektu muszą mieć zapewnioną możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. Ponadto, wnioskodawca zobligowany jest do określenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, a pomiaru wskaźnika należy dokonać zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Założenie poziomu zdawalności na zerowym poziomie podważa jakość realizowanego w ramach projektu wsparcia i zasadność realizacji projektu. Wartość danego rezultatu bezpośredniego nie powinna być niższa niż wartość określona procentowo w Regulaminie konkursu tj. 60 %. Należy zaznaczyć, iż najwyżej będą oceniane projekty w najwyższym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników (weryfikowany będzie stosunek nakład/rezultat). Niemniej, przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników muszą być możliwe do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu. Każdorazowo należy brać również pod uwagę specyfikę grupy docelowej obejmowanej wsparciem.

Czy wymagane jest osiągnięcie pełnego poziomu biegłości językowej?

 Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ). Nie ma wymogu osiągnięcia pełnego poziomu biegłości językowej, niemniej zaplanowany zakres wsparcia oceniany jest każdorazowo w odniesieniu do konkretnych zapisów wniosku, w tym diagnozy i potrzeb grupy docelowej.

 

Czy możliwe jest złożenie wniosku na szkolenia dla swoich pracowników?

Grupą docelową kwalifikującą się do wsparcia w ramach Działania 9.3 są osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych, a nie przedsiębiorcy/pracodawcy, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników. W sytuacji realizacji szkoleń dla swoich pracowników pracodawca byłby również beneficjentem wsparcia. Ponadto, potencjalną możliwość uczestnictwa w projekcie powinny mieć wszystkie osoby spełniające kryteria dostępu i jeśli dotyczy kryteria premiujące. Wobec tego rekrutacja nie może być zawężona do osób zatrudnionych w konkretnym przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż pracownicy firm, co do zasady powinni korzystać ze wsparcia podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa przewidzianego np. w ramach Działania 7.5, ponadto, pracodawca ma możliwość szkolić swoich pracowników również w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W ramach Działania 9.3 pomoc publiczna, co do zasady nie występuje. Może się zdarzyć, że pomoc de minimis wystąpi w sytuacji, gdy zrekrutowane zostaną do projektu osoby dorosłe, które chcą się dokształcać z własnej inicjatywy, ale są osobami samozatrudnionymi, czyli prowadzą działalność gospodarczą. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej będzie weryfikowana podczas oceny merytorycznej.

Czy catering jest kosztem kwalifikowalnym?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w zakresie szkoleń językowych poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego certyfikatu. Jednocześnie, należy podkreślić, iż wymiar wsparcia nie uzasadnia niezbędności sfinansowania cateringu -jednorazowe zajęcia w ramach szkoleń językowych nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, natomiast koszt wody został zawarty w stawce jednostkowej.

Czy w ramach niniejszego konkursu możliwe do realizacji są wyłącznie szkolenia językowe?

Tak. W II kwartale 2016 r. planowany jest nabór wniosków m.in. na szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz programów formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną w zakresie TIK i języków obcych.

Czy sale do szkoleń językowych powinny spełniać jakieś określone wymagania?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wszystkie projekty współfinansowane z EFS w obszarze edukacji muszą być realizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Ponadto, stawka jednostkowa dotyczy usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. m.in. wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do typu niepełnosprawności).

Proszę o zdefiniowanie pojęcia: "osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci". Czy to osoby już zatrudnione, czy jeszcze szukające zatrudnienia?

Przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

Jak należy rozumieć wartość wkładu publicznego (środków publicznych)?

Obowiązek stosowania uproszczonych metod dotyczy projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR. Wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

W związku z chęcią przystąpienia do konkursu realizowanego w ramach  Działania 9.3 tj.   „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych” zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym kwestii związanych z prowadzeniem biur na terenie objętym projektem: nasz partner posiada 1 biuro zlokalizowane na terenie Rzeszowa, ale chcielibyśmy umożliwić udział w szkoleniach także osobom zamieszkującym inne miasta/ miejscowości (np. Dębica, Mielec, Przemyśl). Czy konieczne jest w związku z tym prowadzenie biura na terenie miejscowości w których mogłyby się odbywać zajęcia? Jeżeli chcielibyśmy promować projekt na terenie całego województwa za pośrednictwem ulotek, plakatów, mailingu, to czy konieczne jest posiadanie biur w innych lokalizacjach, czy możemy założyć ewentualność dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych pocztą – na adres biura w Rzeszowie? Przy założeniu takiej ewentualności czy w momencie utworzenia grupy w innym mieście niż Rzeszów jesteśmy zobowiązaniu otworzyć tam biuro? Jeśli tak, to czy są jakieś obostrzenia dotyczące wymiaru czasowego otwarcia biura ( czy np. jeden dzień w tygodniu by wystarczył?)

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego weryfikowanego na etapie oceny formalnej Wnioskodawca zobowiązany jest w okresie realizacji projektu do prowadzenia biura projektu (lub posiadania siedziby, filii, delegatury czy innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. W myśl powyższego nie ma wymogu prowadzenia kilku biur projektu, jednakże należy pamiętać o obowiązku przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji – w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. O przestrzeganiu ww. zasady należy również pamiętać w prowadzonych działaniach m.in. rekrutacyjnych, informacyjno-promocyjnych. Biuro projektu powinno funkcjonować w całym okresie realizacji projektu, a godziny pracy powinny umożliwiać uczestnikom kontakt z kadrą projektu.

Czy w ramach jednego projektu jest możliwy udział tej samej osoby w kolejnej edycji szkolenia na wyższym poziomie, bądź udział tej samej osoby w różnych szkoleniach językowych?

Każdorazowo dobór wsparcia powinien wynikać z diagnozy potrzeb uczestników projektu. Należy pamiętać, że w ramach projektu można zaplanować dla uczestnika wielokrotność stawek jednostkowych w zależności od zakładanego zakresu szkolenia i poziomu biegłości językowej planowanego do osiągnięcia. W sytuacji założeń jak w pytaniu, ujmowanie uczestnika we wskaźnikach projektu powinno być zgodne z Zasadami dotyczącymi pomiaru wskaźników zawartych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. m.in.:

  • Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu.
  • Uczestnik, jest wykazywany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów.

Ocena efektywności kosztowej projektu będzie dokonywana podczas oceny merytorycznej w kontekście całościowych zapisów wniosku.

Proszę o informację,  czy zakup podręczników, koszt przeprowadzenia egzaminów oraz wydanie zewnętrznego certyfikatu należy uwzględniać jako koszty bezpośrednie?

Koszt podręcznika, egzaminu wraz z certyfikatem są to koszty bezpośrednie projektu.

Czy możliwa jest certyfikacja TOEIC?

Możliwe do zastosowania są egzaminy zewnętrzne, ale tylko takie, które będą zgodne ze standardem Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu). Zgodność należy wykazać w zapisach wniosku o dofinansowanie. Ocena zaplanowanych działań dokonywana jest podczas oceny merytorycznej wniosku uwzględniając całościowe zapisy w nim zawarte.

Czy w przypadku projektu objętego kwotami ryczałtowymi należy stosować Pzp?

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Należy jednak zaznaczyć, iż instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

Czy jest ustalona liczba godzin szkolenia na dany poziom?

Regulamin konkursu nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby godzin/ilości modułów wymaganych dla każdego z poziomu biegłości językowej. Zaplanowana w projekcie liczba godzin/modułów zajęć musi być adekwatna do zakresu kompetencji, które mają zdobyć uczestnicy projektu. Ilość modułów zaplanowanych w projekcie musi wynikać ze specyfiki i potrzeb grupy docelowej.