Proszę o interpretację w zakresie możliwości przeprowadzenia w całości analizy ekonomiczno-finansowej będącej częścią Studium Wykonalności, w oparciu o wytyczne Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych /powiatowych /wojewódzkich (IBDiM) w ramach ogłoszonego naboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020?

Ocenę efektywności ekonomicznej projektów drogowych i mostowych przeprowadzić można w oparciu o dwa standardy, zawarte w odrębnych opracowaniach, tj. „Instrukcja oceny efektywności przedsięwzięć drogowych i mostowych” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) oraz Niebieska Księga (Jaspers). Niebieską Księgę Infrastruktura Drogowa (JASPERS lipiec 2015) przygotowano z myślą o projektach dużych. Na użytek mniejszych projektów drogowych dopuszcza się uproszczenia, np. w zakresie metodyki określania wypadkowości. Można wówczas skorzystać z Instrukcji IBDiM (2008). Obejmuje ona całą analizę ekonomiczną dla przedsięwzięcia drogowego, co umożliwi beneficjentowi przygotowanie kompleksowej analizy zysków i kosztów CBA (Cost-Benefit Analysis), w tym także obliczenie wskaźnika „oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych wyrażoną w pieniądzach”. Zastosowanie Instrukcji IBDiM może być pomocne szczególnie w sytuacji, gdy NK Jaspers nie zawiera wszystkich danych szczegółowych niezbędnych do obiektywnej analizy danego przedsięwzięcia. W świetle powyższego, dopuszcza się sporządzenie analizy ekonomiczno-finansowej, będącej częścią Studium Wykonalności, opracowanej w całości o Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych /powiatowych /wojewódzkich (IBDiM) w ramach ww. działania.

Jak wykazać komplementarność projektu z innymi inwestycjami drogowymi, które nie były realizowane przez wnioskodawcę?

Zgodnie z opisem zawartym w kryterium merytorycznym jakościowym nr 4 Komplementarność projektu z innymi inwestycjami drogowymi na terenie powiatu/gminy, projekt komplementarny to taki, który w sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia efekty innego projektu. Powiązania z innymi inwestycjami drogowymi zrealizowanymi ze środków publicznych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, należy opisać w studium wykonalności w rozdziale 3.5.

Aby wykazać komplementarność, należy przedstawić poniższe informacje:

-        beneficjenta projektu
-        numer i tytuł projektu
-        zakres rzeczowy
-        źródła i wartość dofinansowania
-        okres realizacji
-        uzasadnienie związku z projektem

Powyższe informacje mogą być podane w formie tabeli. Można również zamieścić mapkę lub schemat, przedstawiającą lokalizację projektu.

Ponadto zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć mapę (załącznik numer 10 do wniosku) obrazującą wpływ inwestycji objętej wnioskiem na istotne aspekty związane z oceną formalną i merytoryczną. Mapa powinna zawierać inwestycję objętą wnioskiem o dofinansowanie oraz projekty komplementarne.

Proszę o wyjaśnienie czy projekt polegający na przebudowie/remoncie dwóch dróg gminnych, gdzie jedna droga gminna nr… prowadzi bezpośrednio do drogi krajowej, droga krajowa natomiast bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego A, natomiast druga droga gminna nr… jest położona pomiędzy drogami: krajową nr X i krajową nr Y, droga ta łączy się z droga powiatową nr …, a droga powiatowa łączy się z drogą krajową nr X, a droga krajowa z drogą wojewódzką nr…, która bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego A spełnia dopuszczające warunki formalne wymienionego naboru wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących:

-        dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. U. UE Nr L 348 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Przez przejście graniczne należy tutaj rozumieć przejścia graniczne ujęte w załączniku II Wykaz węzłów sieci bazowej i kompleksowej do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG). W przytoczonym rozporządzeniu na terenie województwa podkarpackiego wskazane zostały: przejście graniczne drogowe w Korczowej oraz przejście graniczne kolejowe w Przemyślu. Zatem przejście graniczne A nie jest elementem punktowym sieci TEN-T.

Dodatkowo należy podkreślić, iż aby mówić o połączeniu z siecią TEN-T, sieć bazowa i kompleksowa musi zostać wyznaczona oraz funkcjonować w docelowym kształcie lub być na etapie realizacji (w trakcie budowy). W praktyce mowa jest więc o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce lub elementami punktowymi sieci (porty, terminale towarowe i osobowe, centra platformy).

Ministerstwo określiło również, iż przez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień, nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla projektu obejmującego swoim zakresem planowane do przebudowy/remontu wymienione w zapytaniu drogi gminne.

Droga nr… bezpośrednio prowadzi do drogi krajowej nr X, droga krajowa natomiast prowadzi do przejścia granicznego A. Natomiast droga nr… jest położona pomiędzy drogami: krajową nr X i krajową nr Y. Droga ta łączy się z drogą powiatową nr…, a droga powiatowa łączy się z drogą krajową nr X, a droga krajowa z drogą wojewódzką nr …, która bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego A.

Drogi te nie wpisują się zatem w typ projektu wskazany w ramach ogłoszonego naboru, gdyż nie stanowią bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Czy w ramach ogłoszonego naboru istnieje możliwość ujęcia we wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej, która w perspektywie finansowej 2007-2013 uzyskała dofinansowanie z RPO WP i obecnie jest w okresie trwałości?

Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 trwałość projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WP musi być zachowana przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu (zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

Należy podkreślić, że sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej przebudowy drogi w ramach RPO WP na lata 2007-2013, a w niedługim czasie kolejnej przebudowy tego samego odcinka drogi, w opinii tut. Departamentu, nie jest możliwe z uwagi na zasadę należytego zarządzania finansami zapisanego w art. 27 Rozporządzenia Rady nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Stanowi ona bowiem, iż środki budżetowe wykorzystuje się zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a mianowicie zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności.

Ponadto należy mieć na uwadze poniższe kwestie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących: dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Połączenie z siecią TEN-T oznacza bezpośrednie połączenie z siecią bazową lub kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzje nr 661/2010/UE. Sieć ta musi funkcjonować w docelowym kształcie lub być w trakcie realizacji (budowy). Nie dopuszcza się możliwości wsparcia budowy/ rozbudowy/ przebudowy dróg lokalnych stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są planowane do realizacji.

Za drogę w sieci TEN-T będącą w trakcie realizacji należy rozumieć autostradę lub drogę ekspresową leżącą w sieci TEN-T, na realizację której co najmniej zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazany warunek musi być spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (tryb konkursowy).

Przez pojęcie „bezpośrednie”, należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej.

W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.

Należy zaznaczyć, że bezpośrednie połączenie musi dotyczyć drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie oznaczonej konkretnym numerem, a nie np. dróg połączonych ze wskazaną i posiadających odrębne numery. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest możliwe złożenie wniosku obejmującego drogę powiatową i gminną, gdyż nie zostanie spełniony warunek jednorodnego ciągu, tj. drogi o tej samej kategorii i tym samym numerze.

Jakim dokumentem należy uregulować zarządzanie infrastrukturą drogową w okresie trwałości projektu, jeżeli wnioskodawcą będzie powiat, a w ramach wniosku o dofinansowanie złożony projekt będzie polegał na stworzeniu ciągu komunikacyjnego poprzez przebudowę 2 dróg powiatowych i jednej gminnej, a projekt będzie realizował powiat przy udziale finansowym gminy?

Należy zaznaczyć, że bezpośrednie połączenie musi dotyczyć drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie oznaczonej konkretnym numerem, a nie np. dróg połączonych ze wskazaną i posiadających odrębne numery. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest możliwe złożenie wniosku obejmującego drogę powiatową i gminną, gdyż nie zostanie spełniony warunek jednorodnego ciągu, tj. drogi o tej samej kategorii i tym samym numerze.

W kwestii zarządzania infrastrukturą drogową - utrzymanie infrastruktury drogowej przez właściwy samorząd wynika z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). Natomiast w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dokumentem określającym role w realizacji projektu oraz regulującym wzajemne zobowiązania stron jest porozumienie albo umowa partnerska.

Proszę o wyjaśnienie, czy droga wojewódzka, czy także inna droga gminna lub powiatowa łącząca się z drogą wojewódzką za pośrednictwem drogi krajowej prowadzącej do planowanej do realizacji drogi ekspresowej S-19 spełnia warunek bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T?

Połączenie z siecią TEN-T oznacza bezpośrednie połączenie z wyznaczoną siecią bazową lub kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzje nr 661/2010/UE. Sieć ta musi funkcjonować w docelowym kształcie lub być w trakcie realizacji (budowy). Nie dopuszcza się możliwości wsparcia budowy / rozbudowy / przebudowy dróg lokalnych stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są planowane do realizacji.

Za drogę w sieci TEN-T będącą w trakcie realizacji należy rozumieć autostradę lub drogę ekspresową leżącą w sieci TEN-T, na realizację której co najmniej zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazany warunek musi być spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (tryb konkursowy).

Przez pojęcie „bezpośrednie”, należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej.

W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień, nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 na żadną z dróg lokalnych wymienionych w zapytaniu, gdyż nie spełniają one warunku bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, a ponadto droga ekspresowa S-19 we wskazanym przez Państwa zakresie nie znajduje się jeszcze w fazie realizacji tzn. nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jej realizację.

Czy w zakresie jednego projektu, mogą być ujęte dwie lub trzy drogi prowadzące do sieci TEN-T?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16, § 3, pkt. 1, 5 - 7 drogi lokalne muszą spełniać warunek bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Każda lokalna droga objęta projektem (stanowiąca ciąg jednorodny tj. droga o tej samej kategorii i tym samym numerze) musi spełniać powyższy warunek.

Czy w ramach terminala kolejowo-drogowego ujętego w rozporządzeniu 1315/2013 może być złożony jeden wniosek obejmujący drogi w miejscowości A i w miejscowości B?

W ramach jednego projektu mogą być ujęte do dofinansowania drogi, z których każda spełnia warunek bezpośredniego dostępu do terminala, o którym mowa w powyższym punkcie zlokalizowane w różnych miejscowościach.

Czy w ramach terminala kolejowo-drogowego ujętego w rozporządzeniu 1315/2013 Powiat X może złożyć dwa wnioski?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16, § 3, ust. 2, pkt. 9 Ograniczenie w zakresie liczby składanych wniosków o dofinansowanie dotyczących dróg lokalnych przez jednego wnioskodawcę:

-        w przypadku wnioskodawcy, który składa wniosek o dofinansowanie projektu związanego z budową koniecznego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T w węźle drogowym – 2 wnioski,

-        w przypadku pozostałych wnioskodawców – 1 wniosek.

Czy dla drogi/dróg powiatowych wniosek może złożyć Gmina X, natomiast Powiat  Y byłby partnerem?

W nawiązaniu do wskazanego powyżej limitu dotyczącego złożenia jednego wniosku zalicza się udział danego podmiotu w projekcie, jako: samoistnego wnioskodawcy albo lidera projektu partnerskiego albo partnera w projekcie partnerskim. Zatem, jeżeli Powiat Y będzie samoistnym wnioskodawcą, nie może być partnerem w drugim projekcie.

Czy w koszty kwalifikowalne wchodzi również koszt dokumentacji projektowej, map, studium wykonalności, operat wodnoprawny itp.?

W ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach RPO WP 2014-2020 (dalej Wytyczne), rozdział 6.19. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu mogą stanowić koszty kwalifikowane, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji celów danego projektu, przy czym maksymalny kwalifikowany koszt studium wykonalności wynosi 15 000 PLN.

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można ująć przebudowę mostu (na przepust stalowy wielkośrednicowy) zwiększający nośność w ciągu drogi powiatowej nr… w miejscowości A?

W ramach Wytycznych, rozdział 7.5.1 Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – drogi lokalne, kwalifikowane są wydatki poniesione na roboty budowlane dotyczące obiektów inżynieryjnych, m.in. mosty. Należy podkreślić, że ostateczna decyzja dotycząca m.in. kwalifikowalności zakresu rzeczowego będzie podjęta na etapie oceny wniosku na podstawie kompletnej dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Czy w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi lokalnej stanowiącej połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi – jako projektu komplementarnego do projektu związanego z terenami inwestycyjnymi zrealizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących:

-        dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Połączenie z siecią TEN-T oznacza bezpośrednie połączenie z siecią bazową lub kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzje nr 661/2010/UE. Sieć ta musi funkcjonować w docelowym kształcie lub być w trakcie realizacji (budowy). Nie dopuszcza się możliwości wsparcia budowy / rozbudowy / przebudowy dróg lokalnych stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są planowane do realizacji.

Za drogę w sieci TEN-T będącą w trakcie realizacji należy rozumieć autostradę lub drogę ekspresową leżącą w sieci TEN-T, na realizację której co najmniej zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazany warunek musi być spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (tryb konkursowy).

Przez pojęcie „bezpośrednie”, należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej.

W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień, nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 dla projektu polegającego na budowie drogi lokalnej stanowiącej połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi.

Czy planowana do rozbudowy droga gminna łącząca się przez ulice A i B z drogą krajową w kierunku autostrady A4 oraz zapewniająca alternatywny dojazd do kolejowego dworca pasażerskiego leżącego na sieci TEN-T spełnia warunek bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących:

-        dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. U. UE Nr L 348 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Dodatkowo należy podkreślić, iż aby mówić o połączeniu z siecią TEN-T, sieć bazowa i kompleksowa musi zostać wyznaczona oraz funkcjonować w docelowym kształcie lub być na etapie realizacji (w trakcie budowy). W praktyce mowa jest więc o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce lub elementami punktowymi sieci (porty, terminale towarowe i osobowe, centra platformy).

Ministerstwo określiło również, iż przez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień, nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 dla projektu obejmującego swoim zakresem planowaną do przebudowy/rozbudowy wymienioną w zapytaniu drogę lokalną.

W opisanej i przedstawionej na załącznikach mapowych propozycji projektu przedmiotowa droga prowadzi do drogi krajowej w kierunku autostrady A4, oraz nie stanowi bezpośredniego połączenia do kolejowego dworca pasażerskiego leżącego na sieci TEN-T.

Droga ta nie wpisuje się zatem w typ projektu wskazany w ramach ogłoszonego naboru, gdyż nie stanowi bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Proszę o wyjaśnienie czy projekt polegający na przebudowie ciągu kilku dróg powiatowych oraz 2 mostów, który prowadzi do drogi krajowej, a następnie do przejścia granicznego oraz węzła autostradowego, spełnia dopuszczające warunki formalne wymienionego naboru wniosków w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących:

- dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r, w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. U. UE Nr L 348 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Przez przejścia graniczne należy tutaj rozumieć przejścia graniczne ujęte w załączniku II Wykaz węzłów sieci bazowej i kompleksowej do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Dodatkowo należy podkreślić, iż wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazane w czerwcu 2015 r. wskazują, iż aby mówić o połączeniu z siecią TEN-T, sieć bazowa i kompleksowa musi zostać wyznaczona oraz funkcjonować w docelowym kształcie lub być na etapie realizacji (w trakcie budowy). W praktyce mowa jest więc o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce lub elementami punktowymi sieci (porty, terminale towarowe i osobowe, centra platformy).

Ministerstwo określiło również, iż przez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. Należy podkreślić, że bezpośrednie połączenie musi dotyczyć drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie oznaczonej konkretnym numerem, a nie np. dróg połączonych ze wskazaną i posiadających odrębne numery.

Zatem w świetle powyższych wyjaśnień, nie jest możliwe uzyskanie wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 dla projektu obejmującego swoim zakresem planowany do przebudowy ciąg dróg powiatowych oraz 2 mostów. Ciąg ten poprzez drogę powiatową prowadzi do drogi krajowej, a następnie do przejścia granicznego oraz do węzła autostradowego. Drogi te nie wpisują się w typ projektu odnoszący się do dróg lokalnych w ramach ogłoszonego naboru, gdyż nie stanowią bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Proszę o wyjaśnienie czy projekt polegający na rozbudowie ulicy A w miejscowości X wchodzącej w skład ciągu drogowego drogi powiatowej nr …., stanowiącego bezpośrednie połączenie z elementem punktowym sieci TEN-T, spełnia warunek bezpośredniego połączenia do punktu sieci TEN –T. W skład ciągu drogowego drogi powiatowej nr … wchodzą ulice A, B, C. Planowany do rozbudowy odcinek ciągu drogowego to ulica A łącząca się z elementem punktowym sieci TEN-T poprzez ulicę B i C.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 2014-2020 przewiduje się realizację inwestycji dotyczących:

  • dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r, w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. U. UE Nr L 348 z 20.12.2013 z późn. zm.).

Dodatkowo należy podkreślić, iż aby mówić o połączeniu z siecią TEN-T, sieć bazowa i kompleksowa musi zostać wyznaczona oraz funkcjonować w docelowym kształcie lub być na etapie realizacji (w trakcie budowy). W praktyce mowa jest więc o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce lub elementami punktowymi sieci (porty, terminale towarowe i osobowe, centra platformy). Za drogę w sieci TEN-T będącą w trakcie realizacji należy rozumieć autostradę lub drogę ekspresową leżącą w sieci TEN-T, na realizację której co najmniej zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazany warunek musi być spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (tryb konkursowy).

Przez pojęcie bezpośrednie”, należy rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą lub budowaną (tj. dla której co najmniej wszczęto postępowanie na realizację zamówienia) siecią TEN-T. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką.