Proszę o wskazanie, co byłoby korzystniejsze przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach działania - 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sytuacji, gdy potencjalny wnioskodawca ma możliwość pozyskania Inwestorów: czy założenie nowej spółki, której udziałowcami byliby inwestorzy, czy włączenie udziałowców do spółki już istniejącej?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 o środki w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych mogą aplikować przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali przeładunkowych lub prowadzące działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport. Dla kryteriów oceny projektów w ramach działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych nie ma znaczenia czy o środki finansowe będzie wnioskować nowa spółka czy istniejąca na rynku już wcześniej.