Uprzejmie przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16 w ramach poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, kończy się w dniu 15 marca br. (środa).

Przed godz. 15:30 w tym dniu należy:

  • wysłać wersję elektroniczną wniosku  o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020

oraz

  • złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul.Cieplińskiego 4 - pokój 15 lub pokój 13A (parter).

 

Uwaga!

W systemie informatycznym nie ma możliwości złożenia/ zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.

Nie należy zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.