Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, ze względu na obszerną objętość dokumentów stanowiących następujące załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  1. Lokalny plan Działania lub inny dokument strategiczny zawierający spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazujący powiązane ze sobą projekty lub typy projektów (typ 1 i 2 projektów).
  2. Operat uzdrowiskowy (dotyczy 1 typ projektów).
  3. Operat uzdrowiskowy lub dokument potwierdzający nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej (dotyczy 2 typ projektów)

dopuszczalne jest złożenie w wersji papierowej wyciągu z ww. dokumentów (wraz z uchwałą przyjmującą dokument), potwierdzonego za zgodność zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, zawierającego niezbędne do oceny informacje. Jednocześnie należy załączyć w wersji elektronicznej skan całego dokumentu.