Uprzejmie przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, kończy się w dniu 29 września br. (piątek).

Przed godz. 15:30 w tym dniu należy:

  • wysłać wersję elektroniczną wniosku  o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020

oraz

  • złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 15 (parter).

Uwaga!

W systemie informatycznym nie ma możliwości złożenia/ zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.

Nie należy zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.