Uprzejmie przypominamy, że nabory wniosków o dofinansowanie nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-001/18 - konkurs ogólny oraz nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18 – konkurs dedykowany dla MOF, w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej kończą się 14 września br. (piątek).

Przed godz. 15:30 w tym dniu należy:

  • wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020

oraz

  • złożyć fizycznie 1 egzemplarz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz w formie elektronicznej (skany wszystkich dokumentów złożonych w formie papierowej oraz wersja np. Word i Excel wybranych załączników) na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych, w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 14 i 13b (parter).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego.

Uwaga!

  • W systemie informatycznym nie ma możliwości złożenia/ zarejestrowania wniosku po godz. 15:30 w ostatnim dniu naboru.
  • Nie należy zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

 

Planując czas przejazdu do Rzeszowa należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia związane z robotami drogowymi przy ulicy Sikorskiego w Rzeszowie oraz na trasie Boguchwała-Rzeszów i Strzyżów – Rzeszów.