1. Czy w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20, w kryterium „Przewidywany wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt” zewnętrzna siłownia zakwalifikowana będzie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i będzie można otrzymać punkty za jej wybudowanie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu przez infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną należy rozumieć zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego. Należy pamiętać, że infrastruktura musi być ogólnodostępna, bez żadnych ograniczeń i na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, również nie będących odbiorcami innych usług świadczonych przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym, wskazana w zapytaniu zewnętrzna siłownia stanowi jeden z rodzajów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej objętej punktacją w ramach kryterium nr 5 – Wpływ projektu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt, pod warunkiem że będzie stanowiła ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną

2. Czy jako Wnioskodawca w konkursie powinien występować podmiot X, zarejestrowany w Warszawie, który jest Właścicielem Sanatorium Uzdrowiskowego „Y” (jednostka terenowa - SANATORIUM UZDROWISKOWE "Y" woj. PODKARPACKIE, reprezentowana przez Dyrektora Uzdrowiska mającego pełnomocnictwo od X do podpisywania umów), czy Wnioskodawcą powinno być Sanatorium „Uzdrowiskowe Y” (Sanatorium prowadzi odrębną księgowość).

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) beneficjentami uprawnionymi do aplikowania o środki w konkursie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 3. przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe,
 4. partnerzy społeczni i gospodarczy.

Zgodnie z powyższym należy mieć na uwadze, iż podmiot świadczący usługi kompleksowe udziela świadczeń opieki zdrowotnej składającej się z kilku czynności, co najmniej pobytu leczniczego tj. zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów paramedycznych, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. 

Ponadto w analizowanym konkursie przez przedsiębiorstwa rozumie się podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjno/ uzdrowiskowe, tj. podmioty prowadzące co najmniej 12 miesięcy (okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu i mikroklimatu), a także towarzyszących zabiegów z zakresu fizjoterapii w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci, przychodniach uzdrowiskowych oraz zakładach przyrodoleczniczych zlokalizowanych w strefie „A”.

Natomiast za partnerów społecznych i gospodarczych należy traktować podmioty w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 t.j z późn. zm.), która mówi, iż: partnerzy społeczni i gospodarczy to organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015 poz.1240), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 t.j. z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli podmiot X (zarejestrowany w Warszawie, który jest Właścicielem Sanatorium Uzdrowiskowego „Y”) wpisuje się w katalog beneficjentów wskazanych w Regulaminie konkursu (tj. przedsiębiorstwo lub partner społeczny i gospodarczy) może ubiegać się o środki UE w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Natomiast podmiot nieposiadający osobowości prawnej nie może być wnioskodawcą. Jednak podmiot ten może być upoważniony do reprezentowania ww. wnioskodawcy spełniającego wymogi konkursu.

3. W ramach działania 6.1 Sanatorium chce pozyskać fundusze na instalację przeciwpożarową dla osób niesłyszących (zagrożenie pożarowe będzie sygnalizowane światłem) czy mieści się to w wydatkach kwalifikowanych projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 2 czerwca 2020 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu), w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

W związku z powyższym, wskazaną w zapytaniu instalację ppoż. dla osób niedosłyszących można uznać za kwalifikowaną w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego.

4. W ramach działania 6.1 Sanatorium chce pozyskać fundusze na radiowęzeł z przeznaczeniem dla osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych) czy mieści się to w wydatkach kwalifikowanych projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 2 czerwca 2020 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu), w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

W związku z powyższym, wskazany w zapytaniu zakup i montaż radiowęzła z przeznaczeniem dla osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych) można uznać za kwalifikowany w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego.

5. W ramach KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU pkt 5 przewidywany wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt: A) Czy instalując sprzęty w ramach siłowni plenerowej w której będzie zainstalowane 3 sprzęty do ćwiczeń zostanie przyznany 1 punkt czy 3 punkty? B) Jeśli uzdrowisko zakupi i zainstaluje altanę czy będzie przyznany 1 pkt oraz dodatkowy punkt za ławki i stoły? C) Czy zainstalowanie tężni, która będzie funkcjonować tylko w miesiącach letnich będzie punktowane?

Zgodnie z Regulaminem konkursu przez infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną należy rozumieć zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego. Należy pamiętać, że infrastruktura musi być ogólnodostępna, bez żadnych ograniczeń i na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, również nie będących odbiorcami innych usług świadczonych przez wnioskodawcę.

            W związku z powyższym, wskazana w zapytaniu zewnętrzna siłownia stanowi jeden z rodzajów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej objętej punktacją w ramach kryterium nr 5 Wpływ projektu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt, pod warunkiem że będzie stanowiła ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną. Ilość zainstalowanych sprzętów do ćwiczeń nie powoduje zwielokrotnienia ilości punktów przyznawanych w ramach przedmiotowego kryterium.

            W odniesieniu natomiast do zakupu i instalacji altany należy stwierdzić, że w przypadku, gdy ławki i stoły będą elementem wspólnym wyposażenia montowanej altany to przedmiotowa infrastruktura stanowić będzie jeden z rodzajów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej objętej punktacją w ramach kryterium nr 5 Wpływ projektu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt, pod warunkiem że będzie stanowiła ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną. Zatem zakup wyposażenia altany nie spowoduje zwielokrotnienia ilości punktów przyznawanych w ramach przedmiotowego kryterium.

  W przypadku zainstalowania tężni należy mieć na uwadze, że jeżeli jest to urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego, zgodne z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych punktacja będzie przyznawana w ramach kryterium nr 7 Planowane inwestycje w zakresie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. W sytuacji, gdy zainstalowane urządzenie nie będzie spełniało wymogów ww. Ustawy i będzie stanowiło wyłącznie np. urządzenie zraszające, nawilżające i jonizujące powietrze, to potraktowane zostanie jako urządzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej objętej punktacją wyłącznie w ramach kryterium nr 5 Wpływ projektu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt, pod warunkiem że będzie stanowiło ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną. Podkreślić w tym miejscu należy, że sezonowość pracy urządzenia nie wpływa na brak możliwości przyznania punktów w danym kryterium.

6. Czy zakup wózka inwalidzkiego, który będzie służył do podwożenia kuracjuszy na zabiegi jest wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 2 czerwca 2020 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu), w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

W związku z powyższym, wskazany w zapytaniu zakup wózka inwalidzkiego, który będzie służył do podwożenia kuracjuszy na zabiegi można uznać za kwalifikowany w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego.

7. Czy Vat jest wydatkiem kwalifikowalnym projektu. (Sanatorium „X” nie odzyskuje podatku VAT, Właściciel obiektu Y jest czynnym podatnikiem VAT)?

            Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) cały podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu. Oznacza to, że np. w przypadku, gdy beneficjent odlicza podatek VAT na podstawie art. 86 ust. 2a, a następnie –w stosunku do ustalonej części podatku VAT związanej z działalnością gospodarczą –stosuje się art. 90 ust. 2, to wówczas niekwalifikowalny jest w całości podatek VAT związany z działalnością gospodarczą, natomiast kwalifikowalny pozostaje podatek VAT niezwiązany z działalnością gospodarczą, ustalony na podstawie art. 86 ust. 2a.

8. Czy w ramach konkursu RPO 6.1 kwalifikowane są wydatki: Uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia

Nie zostały sprecyzowane w pytaniu wydatki dot. „uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych”. Dlatego bez ich jednoznacznego wskazania nie jest możliwe udzielenie generalnej odpowiedzi w tym zakresie. Same opłaty administracyjne niezbędne do realizacji projektu, o ile faktycznie zostały poniesione przez beneficjenta, stanowią wydatek kwalifikowalny w ramach działania 6.1 zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Promocji projektu

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań -zakres EFRR stanowiącym załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w ramach działania 6.1 wydatki na promocję projektu są kwalifikowane, jeżeli promocja projektu obejmuje: trwałe plakaty (bez względu na wartość projektu) oraz tablice informacyjne i pamiątkowe (tylko w projektach, których wartość dofinansowania przekracza 500 000 EUR), zgodnie z następującymi limitami:

 • maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednej tablicy to 1500 PLN,
 • maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednego plakatu do 50 PLN.

 

Nadzoru inwestycyjnego

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań -zakres EFRR stanowiącym załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w ramach działania 6.1 kwalifikowane są wydatki na usługi dotyczące nadzoru nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, autorski, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy) w następującym zakresie:

 1. a) wydatki związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne zarówno w przypadku, gdy zawierana jest odrębna umowa na nadzór nad robotami budowlanymi, jak również, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje,
 2. b) w przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje, wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników beneficjenta realizujących nadzór nad robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne na warunkach wskazanych w podrozdziale Koszty związane z angażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 3. c) wydatki związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne,
 4. d) wydatki ponoszone w związku z decyzją właściwego organu zobowiązującą do ustanowienia specjalistycznego nadzoru (nadzór archeologiczny, konserwatorski) w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu mogą być uznane za kwalifikowalne.

 

Doradztwa prawnego- koszt przeprowadzenia postępowań wyboru wykonawcy

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań -zakres EFRR stanowiącym załącznik nr 7 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w ramach działania 6.1 niekwalifikowane są wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, z wyłączeniem kosztów związanych z przygotowaniem kosztorysów i przedmiarów (tj. niekwalifikowalne są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i inne).

 

Czy są jakieś limity tych wydatków ?

Limity dotyczące wydatków na promocję zostały wskazane powyżej.

9. Czy w przypadku partnerstwa składającego się z Lidera-Przedsiębiorcy (obowiązują go zasady pomocy publicznej) z Gminą-Partner, VAT jest kwalifikowany dla gminy a niekwalifikowany dla Przedsiębiorcy ?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) cały podatek od towarów i usług jest niekwalifikowalny w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu. Oznacza to, że np. gdy beneficjent odlicza podatek VAT na podstawie art. 86 ust. 2a, a następnie – w stosunku do ustalonej części podatku VAT związanej z działalnością gospodarczą – stosuje się art. 90 ust. 2, to wówczas niekwalifikowalny jest w całości podatek VAT związany z działalnością gospodarczą, natomiast kwalifikowalny pozostaje podatek VAT niezwiązany z działalnością gospodarczą, ustalony na podstawie art. 86 ust. 2a.

10. Proszę o informację dotyczącą możliwości zakwalifikowania do projektu zadania polegającego na utworzeniu uzdrowiskowej wypożyczalni rowerów oraz pojazdów elektrycznych. Będzie to jedno z kilku zadań planowanych do realizacji w ramach niniejszego projektu i będzie obejmowało następujący zakres rzeczowy:  Zakup i montaż stacji fotowoltaicznej, tj. przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, falownika, stacji ładowania pojazdów.  Zakup programu obsługującego wypożyczalnię.  Zakup rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, pojazdu typu melex oraz rowerów i hulajnóg nie elektrycznych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 2 czerwca 2020. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 – 2020, w ramach I typu do dofinasowania dopuszczone będą projekty obejmujące roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

W związku z powyższym zakup i montaż stacji fotowoltaicznej, tj. przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, falownika, stacji ładowania pojazdów oraz zakup programu obsługującego wypożyczalnię może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, jeśli spełnia wymogi definicji infrastruktury turystycznej. Przez infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną należy rozumieć zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, np. ścieżki rowerowe, baseny ogólnodostępne, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, parki kinezyterapeutyczne.

Natomiast brak jest możliwości uznania za wydatek kwalifikowalny zakupu rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, pojazdu typu melex oraz rowerów i hulajnóg nie elektrycznych, gdyż stanowią one środek transportu, który zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) jest niekwalifikowalny w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że wypożyczalnia rowerów, hulajnóg, czy innych środków transportu odbywa się zwykle za odpłatnością, dlatego wsparcie ww. infrastruktury służącej do obsługi analizowanej usługi może być rozpatrywane jedynie na podstawie zasad pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

11. Czy w przypadku stosowania dwóch różnych rodzajów pomocy w ramach jednego projektu (w tym de minimis) istnieje możliwość wskazania dwóch różnych poziomów dofinansowania dla wydatków objętych różnymi rodzajami pomocy?

Z uwagi na bardzo ogólny charakter pytania nie jest możliwe udzielenie generalnej odpowiedzi w tym zakresie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z dnia 2 czerwca 2020. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) w ramach naboru przewiduje się udzielanie dofinansowania na projekty objęte pomocą publiczną na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (t. j. Dz.U. 2018 r. poz.1620) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1593);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (t. j. Dz.U. 2018 r. poz.1620);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015r. wsprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1594);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Przykładowo, jeżeli w projekcie regionalna pomoc inwestycyjna jest łączona z pomocą de minimis, to skumulowana wielkość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie. W związku z powyższym w odniesieniu do wydatków objętych pomocą de minimis we wniosku o dofinansowanie należy obniżyć poziom dofinansowania jak dla wydatków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w celu uniknięcia nadmiernej kumulacji pomocy. W przedmiotowym zakresie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107