Jak należy rozumieć kryterium merytoryczno- jakościowe nr 5 Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci? Jaką powierzchnię zaliczyć do „nowoutworzone miejsca przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci”? Czy wliczamy ogólna powierzchnię użytkową kwalifikowaną wraz z: szatnią , wiatrołapem, klatką schodową? Czy tylko: sala I dla 6 latków, sala II dla 6 latków, schowek na leżaki i zabawki?

Zgodnie z zapisami kryterium nr 5 Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci premiować będzie projekty o największej liczbie nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.

Za nowopowstałe miejsce uważa się miejsce powstałe w wyniku realizacji projektu, które nie istniało przed realizacją projektu. Jednym z warunków, które musi spełniać lokal przeznaczony na przedszkole, jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni dostosowanej do liczby przebywających w nim dzieci. Zgodnie z § 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko.

Kryterium nr 5 Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci będzie mierzone ilorazem nowej powierzchni utworzonej na zbiorowy pobyt dzieci powstałej w wyniku realizacji projektu i powierzchni przypadającej na jedno dziecko zgodnie z wyjaśnieniami do ww. kryterium. Za pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci zostanie uznane pomieszczenie, w którym dzieci spędzają większość czasu (np.: bawialnia, sypialnie). Do powierzchni przypadającej na jedno dziecko nie wlicza się pomieszczeń gospodarczych ani ciągów komunikacyjnych. Nie wlicza się również powierzchni łazienek.

Celem działania 6.4.1 Przedszkola jest „Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.” Zgodnie z RPO WP na lata 2014-2020: „wsparcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w kontekście tworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych w województwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu trendów demograficznych występujących na danym obszarze.(…). Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.”

Realizacja projektów z zakresu infrastruktury przedszkolnej powinna przyczyniać się do zwiększania liczby miejsc przedszkolnych. Powierzchnie wzięte do wyliczenia ww. kryterium powinny obejmować pomieszczenia, w których dzieci spędzają większość czasu pobytu dzieci w przedszkolu. Pomieszczenia związane z realizacją edukacji przedszkolnej, ale w których dzieci krótkotrwale przebywają - w mniejszym wymiarze czasu pobytu w placówce, nie powinny być brane pod uwagę.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli w ramach realizowanego projektu dane pomieszczenie jest pomieszczeniem, w którym dzieci spędzają większość czasu w ramach pobytu w przedszkolu, można uwzględnić to pomieszczenie w powierzchni utworzonej na zbiorowy pobyt dzieci np. bawialnie, sypialnie, jadalnie spełniające dodatkowo funkcje związane z edukacja przedszkolną.

Ciężar udowodnienia spełnienie tego warunku spoczywa na wnioskodawcy.

Podsumowując, pomieszczenia takie jak szatnia, wiatrołap, klatka schodowa, schowek na leżaki jako pomieszczenie gospodarcze, nie mogą być uwzględnione w powierzchni przeznaczonej na zbiorowy pobyt dzieci.

Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku do dofinansowanie przez beneficjenta. Z uwagi na uwarunkowania dotyczące kompetencji w zakresie niezależnej oceny i właściwości Zespołu ds. oceny merytorycznej, powyższe informacje nie mają charakteru wiążącego w zakresie oceny wniosku.

Za jaki rok należy przyjąć dane statystyczne w kryterium 1 i 2 w poddziałaniu 6.4.1 Przedszkola?

Wskaźnik odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ogółem w wieku 3-5 w podgrupie: Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i w wieku przedszkolnym, oceniany w kryterium nr 1 pn. „Realizacja projektu na obszarach deficytu miejsc przedszkolnych”,w związku z terminem składania wniosków w okresie grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. i brakiem danych statystycznych publikowanych przez GUS za 2015 r., należy przyjąć za rok poprzedzający złożenie wniosku 2014 r.

W kryterium nr 2. „Uwarunkowania demograficzne” do obliczenia wskaźnika T- wskaźnik liczby ludności, także należy użyć dostępnych danych statystycznych w Banku Danych Lokalnych GUS. Analogicznie, tak jak w kryterium nr 1, za n-1 – rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, z uwagi na termin składania wniosku i brak danych statystycznych ze wskazanego źródła za 2015 r., należy posłużyć się danymi z 2014 r.

Jakie załączniki należy złożyć do wniosku o dofinansowanie na etapie składania wniosku?

Regulamin konkursu w paragrafie 10 określa zasady przygotowania wniosku wraz z załącznikami, które są wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a szczegółowa lista załączników znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie pkt. E Załączniki, a także w załączniku nr 4 do regulaminu konkursu – Instrukcja do wypełniania załączników (str. 4). Zasady i wymogi opracowania załączników określone zostały w ww. Instrukcji.
Należy zaznaczyć, że brak kompletnego studium wykonalności (zał. nr 1 do wniosku) przygotowanego zgodnie z Instrukcją do opracowania studium wykonalności – infrastruktura edukacyjna (Instrukcja jest zamieszczona na stronie internetowej: http://rpo.podkarpackie.pl - załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) i odniesienia do kryteriów (zał. nr 2 do wniosku), w którym nie zawarto informacji dotyczących wszystkich obowiązujących kryteriów w danym konkursie, skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej bez wezwania do usunięcia braków.
Pozostałe załączniki adekwatne do przedmiotu projektu powinny być złożone na etapie oceny formalnej. Wyjątkiem jest zał. nr 3 do wniosku - pozytywna opinia Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP 2014-2020 funkcjonującego w ramach struktury Instytucji Zarządzającej dla całego zakresu projektu, który należy uzyskać najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz zał. nr 5 do wniosku - prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, który należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania.
W przypadku pozwolenia/zgłoszenia budowy należy mieć na uwadze treść kryterium oceny merytorycznej nr 7 pod nazwą „Gotowość do realizacji projektu”.
Rodzaj załączników i zakres informacji w nich zawarty zależy od rodzaju projektu, zakresu przedsięwzięcia (np.: tylko prace budowlane, tylko zakup wyposażenia). W celu ich poprawnego przygotowania i załączenia do wniosku należy postępować zgodnie z ww. instrukcją.

Czy w kryterium merytoryczno – jakościowym nr 2 Uwarunkowania demograficzne punkty będą przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy wyliczony wskaźnik będzie miał wartość dodatnią? Czy rok 2014 można traktować jako rok poprzedzający złożenie wniosku?

Kryterium merytoryczno - jakościowe nr 2. Uwarunkowania demograficzne preferuje projekty realizowane na obszarach o wzrostowej wartości (dodatniej) liczby ludności w okresie 4 lat, od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie. Metodologia oceny wskaźnika polega na:

 1. uszeregowaniu projektów w ramach ww. kryterium na projekty od najwyższej wartości wyliczonego wskaźnika do projektów o najniższej wartości wyliczonego wskaźnika,
 2. na podzieleniu uszeregowanych projektów na przedziały o równej, co do zasady, liczbie projektów. Liczba przedziałów zależy od liczby ocenianych projektów (np. 1,2,4,8,16),
 3. przydzielaniu, zgodnie z uszeregowaniem, punktów należnych danemu przedziałowi.

Wobec powyższego wartość ujemna wskaźnika T- liczba ludności w okresie 4 lat, od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie nie dyskwalifikuje projektów, ale może wpłynąć na wysokość punktacji podczas oceny projektu.
Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.
W związku z terminem składania wniosków w okresie grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. i brakiem danych statystycznych za 2015 r., za rok poprzedzający złożenie wniosku należy przyjąć 2014 r.

Czy możliwe jest dofinansowanie budynku przedszkola w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i zmianą sposobu użytkowania tych budynków na budynek usługowo – mieszkalny (przedszkole niepubliczne w części usługowej), gdzie mieszkanie stanowi 20% powierzchni i część mieszkalna jest całkowicie oddzielona? Organem prowadzącym szkołę jest osoba fizyczna, która prowadzi przedszkole jako osoba fizyczna w innym wynajmowanym budynku.

W ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014 - 2020, możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów, do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są m.in. osoby fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty.

Co do zasady możliwe jest utworzenie obiektu przedszkola w wyniku rozbudowy/nadbudowy/przebudowy budynku z przeznaczeniem na budynek przedszkola pod warunkiem zapewnienia spełnienia norm i wymagań określonych przepisami prawa obowiązujących dla obiektów przedszkoli. Powstały obiekt oprócz funkcji przedszkola będzie posiadał funkcję mieszkaniową. Mając na uwadze zapisy Instrukcji w zakresie kwalifikowania wydatków, część mieszkalna oraz części/koszty wspólne, wydzielone proporcjonalnie w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej obiektu lub na podstawie innych realnych wyliczeń, stanowić będą wydatki niekwalifikowane, przy czym rozwiązanie takie można zastosować wyłącznie do kosztów, których nie da się faktycznie wyodrębnić. Pozostałe koszty należy przedstawić w oparciu o planowane/poniesione wydatki.

Wybór w kwestii wydzielenia kosztów niekwalifikowanych dot. części powierzchni nie objętej zakresem rzeczowym projektu, należy do beneficjenta, jednakże należy podkreślić, iż sposób określenia powierzchni użytkowej kwalifikującej się do wsparcia w ramach RPO WP powinien być przejrzysty i zrozumiały.

Beneficjent ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania przedszkola w publicznym systemie oświaty oraz zapewnienia 5 - letniej trwałości projektu a także wniesienia stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, weryfikowanego przez IZ RPO WP na etapie podpisywania umowy.

Gmina X zamierza przejąć stary budynek po byłym Nadleśnictwie w miejscowości Y? Czy Gmina X może składać wniosek o dotację na adaptację budynku na punkt przedszkolny?

W ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014 - 2020, możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, punkty przedszkolne mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach poddziałania 6.4.1.

Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami, które wykorzystywane będą do realizacji projektu (np. na których zlokalizowana będzie infrastruktura), zajętych w celu wykonania robót budowlanych lub gdzie zlokalizowany będzie zakupywany sprzęt i wyposażenie. Dopuszcza się możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami do realizacji prac budowlanych lub niezbędnym do wykonania dostaw na podstawie:

 • własności
 • współwłasności za zgodą wszystkich współwłaścicieli
 • użytkowania wieczystego
 • trwałego zarządu
 • ograniczonego prawa rzeczowego
 • innego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych lub dysponowania nieruchomością na cele wykonania dostaw przewidzianych w ramach projektu

W związku z powyższym wnioskodawca powinien przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie.

Ocena m.in.: kwalifikowalności przedmiotu projektu zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku do dofinansowanie przez beneficjenta.

Przedmiotem projektu, który składać będzie Gmina X jest rozbudowa istniejącego  przedszkola.  Czy wydatki na budowę  pomieszczeń rozbudowanej części przedszkola  tj. pokój nauczycielski, gabinet dyrektora czy pomieszczenie gospodarcze będą kwalifikowane? Czy koszty ogólne budowy czyli pokrycie dachowe, fundamenty, instalacje wewnętrzne będą niekwalifikowane w zakresie dotyczącym wspomnianych pomieszczeń?

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.4.1 Przedszkola, możliwe będzie dofinansowanie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie dotyczył będzie „rozbudowy istniejącego przedszkola”, wówczas istnieje możliwość aplikowania w ramach poddziałania 6.4.1, jednakże należy przy tym zauważyć, że bardzo ważną kwestią związaną ze spełnieniem kryterium merytorycznego dopuszczającego jest warunek, że infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami edukacyjnymi.

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) pkt 7.6.2 działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (str. 106), do dofinansowania nie kwalifikują się „wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczająca poza zakres przedmiotowy i cel projektu”.

W związku z powyższym, jeżeli pomieszczenia wymienione w pytaniu, są bezpośrednio związane z celem głównym i przedmiotem projektu (infrastruktura przedszkolna), spełniają wymóg kwalifikowalności wydatków.

Ocena m.in.: kwalifikowalności przedmiotu projektu zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznejw oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku do dofinansowanie przez beneficjenta.

Czy w przypadku gdy przedmiotem projektu jest budowa budynku nowego przedszkola i dzieci uczęszczające do przedszkola, które zostanie zlikwidowane, zostaną przeniesione do nowopowstałego przedszkola  - można otrzymać punkty w kryterium „Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci”?

Kryterium pn. Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci premiować będzie projekty o największej liczbie nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.

Celem działania 6.4.1. jest „Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.” Zgodnie z RPO WP na lata 2014-2020: „wsparcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w kontekście tworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych w województwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu trendów demograficznych występujących na danym obszarze.(…). Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.”

Przeniesienie dzieci ze zlikwidowanego przedszkola do nowopowstałego przedszkola o takiej samej liczbie miejsc nie wpłynie na wzrost miejsc przedszkolnych. W związku z powyższym nie będzie podstaw do przyznania punktów w ww. kryterium. W sytuacji gdy nowoutworzone przedszkole będzie dysponowało większą liczbą miejsc w stosunku do przedszkola zlikwidowanego wówczas w ww. kryterium będzie uwzględniona tylko różnica w stosunku do stanu istniejącego przed budową nowego obiektu.

Natomiast w kryterium pn. Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem oceniona zostanie średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 szt. wskaźnika produktu w projekcie pn. „liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze” w porównaniu z bazowym dofinansowaniem. Zatem w tym kryterium należy uwzględnić wszystkie miejsca w obiekcie objętym dofinansowaniem (w tym również przeniesione ze „starego” przedszkola).

Uwzględniając powyższe konieczne jest przedstawienie w Studium wykonalności będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jasnych informacji, czy rozwój infrastruktury przedszkolnej w ramach projektu wiąże się z ograniczeniem lub likwidacją miejsc w innych placówkach, a jeśli tak to ile miejsc przedszkolnych zostanie zlikwidowanych.

W związku z tym, że Wnioskodawcą jest podmiot prywatny-prowadzący przedszkole, mam pytanie, czy wsparcie z UE będzie objęte pomocą publiczną? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? I jaki będzie poziom dofinansowania takiej inwestycji? Dodatkowo proszę o informację, czy jeżeli projekt będzie realizowany w Partnerstwie np. z Parafią (partner nie będzie partycypował w kosztach) jak w takiej sytuacji będzie przedstawiała się kwestia pomocy publicznej?

W ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014 - 2020, możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów wyłącznie dotyczących przedszkoli w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Zgodnie z ww. katalogiem wnioskodawcą może być osoba prawna i fizyczna będącą organem prowadzącym szkoły i placówki tworzące system oświaty, która uzyskała wpis do ewidencji - prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82a ustawy o systemie oświaty).

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w przypadku osób fizycznych i prawnych nie będących jst., wymagane będzie potwierdzenie właściwej jst. o posiadaniu przez Wnioskodawcę statusu organu prowadzącego szkołę i/lub placówkę oświatową na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (zgodnie z art. 82 ust. 3a, ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – załącznik nr 20.1 oraz załącznik nr 20.2 Statut szkoły/placówki do wniosku.

W oparciu o art. 107 ust. 1 TFUE uznaje się, że wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych,
 • udzielane jest przedsiębiorstwu,
 • powoduje uzyskanie korzyści przez przedsiębiorstwo,
 • ma charakter selektywny,
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej wtedy wsparcie zawsze udzielane jest na zasadach wynikających z przepisów dot. pomocy publicznej, niezależnie od rodzaju podmiotów.

Ewentualne wsparcie należy zatem zawsze oceniać pod kątem pomocy publicznej wg. kryterium przedmiotowego a nie wg kryterium podmiotowego.

Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie przesłanki. Taką właśnie metodologią, zwaną testem pomocy publicznej, posługuje się Komisja Europejska, która jest organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej.

W przepisach wspólnotowych pojęcie pomocy publicznej odnosi się wyłącznie do pomocy udzielanej przedsiębiorcom. W praktyce orzecznictwa wspólnotowego przyjmuje się, że każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą traktowany będzie jako przedsiębiorca niezależnie od:

 1. formy i źródła finansowania prowadzonej działalności,
 2. statusu przysługującego zgodnie z regulacjami prawa krajowego.

Działalność gospodarczą stanowi oferowanie towarów i usług na rynku. Działalnością gospodarczą jest każda działalność produkcyjna, dystrybucyjna czy usługowa prowadzona za odpłatnością niezależnie od tego, czy prowadzona jest w celach zarobkowych czy przez organizację nie działającą w celu osiągnięcia zysku (non- profit). Tym samym za przedsiębiorcę może być uznany każdy podmiot jeśli prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego.

Należy mieć na uwadze, iż dla uznania wsparcia za pomoc publiczną (z zastrzeżeniem pomocy udzielanej jako pomoc de minimis) konieczne jest spełnienie wszystkich ww. wymienionych przesłanek oraz spełnienie przesłanki uznania podmiotu otrzymującego wsparcie za przedsiębiorcę.

W przypadku, gdy realizacja projektu spełnia przesłanki kwalifikujące do objęcia regułami pomocy publicznej, udzielenie dofinansowania możliwe jest w ramach niniejszego naboru wyłącznie w formie i na zasadach określonych w niniejszych dokumentach:

 • pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 19 marca 2015 r. wsprawie udzielania pomocy de minimis wramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.z2015 r., poz. 488).
 • pomocy na infrastrukturę lokalną na podstawie art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym wzastosowaniu art. 107 i108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),
 • lub pomocy regionalnej w oparciu o zasady określone w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

W przypadku projektów partnerskich należy również dokonać analizy wszystkich przesłanek z art. 107 TFUE, tak samo jak w każdym innym przypadku. Jak wspomniano powyżej ewentualne wsparcie należy zawsze oceniać w odniesieniu do przepisów pomocy publicznej wg kryterium przedmiotowego a nie wg kryterium podmiotowego.

Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej, niezależnie od tego czy projekt będzie realizowany przez jeden podmiot czy w partnerstwie, stosuje się odpowiednie przepisy dot. pomocy publicznej lub dot. pomocy de minimis określone powyżej.

Niezależnie od powyższego, wnioskodawca powinien przeanalizować i szczegółowo uzasadnić, dlaczego jego zdaniem w projekcie pomoc publiczna nie występuje. Instytucja Zarządzająca RPO, analizując występowanie pomocy publicznej w projektach, w przypadkach rodzących duże wątpliwości zwraca się o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej jest Komisja Europejska.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej RPO zawartym w piśmie znak: DKR-I-82611-8-AW/10 z dnia 1.04.2010r. można przyjąć, iż przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania w przypadku podmiotów, których działalność jest w głównej mierze finansowana ze środków publicznych i służy realizacji zadań przypisywanych państwu, mieszczących się w krajowym systemie edukacji.

W szczególności w odniesieniu do przedszkola niepublicznego należy mieć na uwadze, iż projekt go dotyczący, aby spełnić wymóg niepodlegania regułom pomocy publicznej musi obejmować przedszkole finansowane w przeważającej mierze ze środków publicznych oprócz opłat ponoszonych przez rodziców. Organ prowadzący przedszkole, musi zatem pozyskiwać stosowną dotację na prowadzenie powstałego w wyniku realizacji projektu przedszkola, zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty.

Należy zatem przeanalizować czy przedszkole prowadzone będzie na ww. zasadach. W takiej sytuacji możliwe jest, iż przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

W podrozdziale 5.3 Studium Wykonalności należy przeanalizować wystąpienie pomocy publicznej oraz przedstawić informację, czy i ewentualnie jaki zakres dofinansowania projektu objęty jest pomocą publiczną.Podczas analiz można skorzystać z:

Niezależnie od powyższego, dla projektów, które nie są objęte regułami pomocy publicznej i dla których przewiduje się odpłatne świadczenie usług lub sprzedaż towarów związanych z realizacją i funkcjonowaniem projektu, na podstawie wyników analizy finansowej oraz uwzględnieniu przesłanek art. 61 Rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 wnioskodawca powinien określić czy projekt jest projektem generującym dochód. Przychody te będą stanowiły element uwzględniany w obliczeniach dochodów generowanych przez projekt. Obliczanie poziomu dofinansowania w związku z występowaniem dochodów określonych w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 nie dotyczy projektów, których całkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia poziomu luki w finansowaniu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt, tzn. przychody z wnoszonych opłat.

Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się zatem transfery z budżetu państwa lub samorządu ani z publicznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na działalność oraz subsydia).

W studium wykonalności należy przedstawić dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia, czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczeń należy stosować wprost zasady określone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015) z dnia 18 marca 2015 (podrozdział 7.7).

Wnioskodawca prowadzi obecnie przedszkole w danej miejscowości w lokalizacji A. Nowo powstający oddział będzie znajdował się na terenie danej miejscowości w lokalizacji B. W lokalizacji B będą prowadzone prace budowlane i będzie doposażenie w materiały dydaktyczne/sprzęt ICT. Czy istnieje możliwość aby przedszkole w lokalizacji A doposażyć również w materiały i sprzęt?. Jeżeli odpowiedź byłaby pozytywna, to czy istnieje możliwość, przy wyliczaniu Efektywności kosztowej uwzględnić liczbę dzieci objętych projektem, zarówno z przedszkola w lokalizacji A, jak i B?

Ujęcie w jednym projekcie kilku budynków będących własnością tego samego wnioskodawcy, ale znajdujących się w różnych lokalizacjach jest dopuszczalne. Przygotowując projekt należy uwzględnić wymogi określone w Instrukcji do opracowania studium wykonalności stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z ww. Instrukcją, projekt składa się z całej serii robót, działań lub usług, których celem jest wykonanie konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposób wpływać na funkcje obiektu lub działalność wnioskodawcy / beneficjentów. Projekt powinien:

 1. posiadać sprecyzowany cel, na którego osiągnięciu się koncentruje,
 2. mieć spójny i skoordynowany charakter, posiadać określoną funkcję techniczną i czas realizacji,
 3. powinien obejmować wszystkie działania i wydatki, które umożliwiają jego samodzielne funkcjonowanie po ukończeniu.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do studium wykonalności: „Projekt powinien obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt (…). Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu.”

W związku z powyższym, na etapie konstruowania projektu należy mieć na uwadze m.in. wymogi wynikające z ww. Instrukcji.

Ponadto, zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.4.1 „jako element szerszego projektu dopuszcza się zakup niezbędnego wyposażenia”. W związku z tym, zakup wyposażenia powinien być jednym z niezbędnych elementów szerszego projektu, który w bezpośredni sposób przyczyni się do osiągnięcia celu projektu. Wobec powyższego, należy zwrócić uwagę na to aby zakres finansowy projektu obejmujący wyposażenie, nie stanowił dominującej części wydatków w projekcie (koszty kwalifikowane + koszty niekwalifikowane). Z przedstawionych informacji wynika, że wyposażenie dotyczące przedszkola w lokalizacji A ma charakter dodatkowego zadania inwestycyjnego, które prawdopodobnie nie ma wpływu na zapewnienie operacyjności projektu realizowanego w partnerstwie i w rezultacie mogłoby stanowić samodzielną jednostkę analizy.

Wnioskodawca wyliczając efektywność kosztową (kryterium nr 1) powinien wskazać liczbę wszystkich dzieci objętych projektem – faktycznie korzystających ze wspartych obiektów.

Regulamin Konkursu w § 5 określa, że projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie
w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerzy ustanawiają Lidera (partnera wiodącego), który jest beneficjentem projektu oraz wnioskodawcą. Ponadto art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 precyzuje, że wnioskodawcą jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015r. znak: DKF.VII.0212.10.2015.KSz.2 celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że podmiot jest angażowany w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.