Na czym będzie polegało określenie zgodności z potrzebami regionalnego rynku pracy? Jakie  zawody ujęte w "Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2014 roku" będą traktowane jako deficytowe, a jakie nadwyżkowe?

Zgodnie z opisem kryterium pn. Zgodność projektu z potrzebami regionalnego rynku pracy i RIS WP: „Dla potrzeb niniejszego kryterium przyjęto zawody deficytowe określone w raporcie „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2014 roku” przygotowanym przez WUP Rzeszów za rok 2014. Patrz: na stronie internetowej: http://www.wup-rzeszow.pl/?cPath=80/355/6, dalej:  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2014 rok, dalej plik 2014W1.18T6.pdf –Tabela pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2014 roku)”. Ocena spełnienia kryterium będzie polegać na weryfikacji czy projekt jest zgodny z potrzebami rynku pracy. Punkty mogą zostać przyznane jeżeli przedmiotem projektu będą inwestycje związane z kształceniem prowadzonym w zawodach deficytowych określonych w powyższym raporcie.

Wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodu jest określony zgodnie z ww. raportem w pliku pn. ”Ranking 2014”, rozdział 4.1. WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYŻKI LUB DEFICYTU ZAWODÓW: „Założono według opracowanej metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, że zawody o wskaźniku:

 •   poniżej 0,9 są nadwyżkowymi,
 •   od 0,9 do 1,1 zrównoważonymi (wykazującymi równowagę na rynku pracy),
 •   powyżej 1,1 deficytowymi.”

Zatem w ramach niniejszego kryterium premiowane będą tylko zawody deficytowe, natomiast zawody zrównoważone i nadwyżkowe nie powinny uzyskać punktów.

Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy w ramach realizacji projektu w ramach poddziałania 6.4.2 jest możliwa inwestycja związana z halą sportową, z której tylko i wyłącznie będą korzystali uczniowie szkoły zawodowej?

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, nadbudową i/lub zakupem wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, pracowni i warsztatów.

W sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie obejmował będzie „inwestycję związaną z halą sportową, z której tylko i wyłącznie będą korzystali uczniowie szkoły zawodowej”, wówczas istnieje możliwość aplikowania w ramach poddziałania 6.4.2, jednakże należy przy tym zauważyć, że bardzo ważną kwestią związaną ze spełnieniem kryterium merytorycznego dopuszczającego jest warunek, że infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami edukacyjnymi i będzie wykorzystywana przede wszystkim do realizacji programu nauczania.

Budowa nowej infrastruktury i rozbudowa istniejącej będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie łącznie dwóch warunków: przedstawienie analizy potrzeb oraz udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury (zgodnie z zapisami w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności – infrastruktura edukacyjna w podrozdziale 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury).

Ocenakwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest kwalifikowany pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej (pkt 6) części 6.11.1 „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Czy będą kwalifikowane wydatki na zakupy, które zostaną ujęte w ewidencji pozostałych środków trwałych (małocenne) o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł, a większej niż 200 zł? Zakupy te są więc ewidencjonowane, podlegają okresowej inwentaryzacji i są wykorzystywane jako wyposażenie infrastruktury dydaktycznej.

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zdefiniowane w części 6.11.1 pkt. 6 ww. Wytycznych), kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wydatki te będą ujęte w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązującej Beneficjenta, prowadzonej w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów nie podlegających reżimowi tych ustaw - w oparciu o zasady określone w umowie o dofinansowanie.

Ocena kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Czy w ramach  poddziałania 6.4.2 jest możliwość aplikowania, jeżeli:
1.budowa boiska byłaby jedynym zadaniem
2.budowa boiska stanowiłaby zadanie w zakresie  infrastruktury towarzyszącej – jako element szerszego projektu (czy boisko można traktować jako infrastrukturę towarzyszącą)?
Czy w obu przypadkach konieczne będzie przedstawienie analizy potrzeb oraz udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury?

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, nadbudową i/lub zakupem wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, pracowni i warsztatów.

W sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie obejmował będzie budowę boiska szkolnego przy zespole szkół zawodowych, prowadzącej wyłącznie kształcenie zawodowe, jako jedyne zadanie w ramach projektu, wówczas istnieje możliwość aplikowania w ramach poddziałania 6.4.2, jednakże należy przy tym zauważyć, że bardzo ważną kwestią związaną ze spełnieniem kryterium merytorycznego dopuszczającego jest warunek, że infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami edukacyjnymi i będzie wykorzystywana przede wszystkim do realizacji programu nauczania. Ponadto kryterium dopuszczającym merytorycznym dot. budowy nowych obiektów, jest ”Czy w projekcie dotyczącym budowy nowej infrastruktury zostały uwzględnione następujące warunki:

 • przedstawienie analizy potrzeb,
 • udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury?”

Odpowiednie zapisy potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów należy zawrzeć
w studium wykonalności (zgodnie z zapisami w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności – infrastruktura edukacyjna w podrozdziale 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury).
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu – „Jako element szerszego projektu dopuszcza się infrastrukturę towarzyszącą tj. bursy, internaty, stołówki” – wobec tego boiska nie można traktować jako infrastruktury towarzyszącej.
Ostatecznie o spełnieniu kryterium merytorycznego dopuszczającego specyficznego, decydować będzie Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego powołana na podstawie art. 82 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. nr 256 poz.2572) i wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, funkcjonującej na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, może być beneficjentem w ww. konkursie do działania 6.4.2.?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 o dofinansowanie w ramach Działania 6.4.2. dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • publiczne uczelnie zawodowe (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe), porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Placówki kształcenia ustawicznego, zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty wchodzą w skład systemu oświaty. Zgodnie z art. 68a ww. ustawy: kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, oraz w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.Zgodnie z ww. katalogiem, wnioskodawcą może być organ prowadzący niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, który uzyskał wpis do ewidencji - prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w przypadku osób fizycznych i prawnych nie będących jst wymagane będzie potwierdzenie właściwej jst o posiadaniu przez Wnioskodawcę statusu organu prowadzącego szkołę i/lub placówkę oświatową na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (zgodnie z art. 82 ust. 3a, ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – załącznik nr 20.1 do wniosku.
Ostateczna ocena pod względem kwalifikowalności wnioskodawcy, zostanie dokonana przez Zespół ds. oceny formalnej w ramach Komisji Oceny Projektów, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

W jaki sposób liczyć liczbę użytkowników (uczniów) w przypadku, gdy inwestycja ma miejsce w Zespole Szkół w skład którego wchodzą zarówno szkoły zawodowe jak i ogólne, a inwestycja dotyczy pomieszczeń, które będą wykorzystywane przez wszystkich uczniów (sale lekcyjne, stołówka, pomieszczenia internatu), przy czym wniosek będzie złożony w ramach poddziałania 6.4.2? Ponadto czy osoby biorące udział jedynie w kursach też są liczone i na jaki dzień trzeba przyjmować liczbę użytkowników?

Powstała infrastruktura objęta wsparciem (również towarzysząca np. bursy, internaty, stołówki) w ramach poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, powinna być przeznaczona dla uczniów szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego i wykorzystywana do prowadzenia kształcenia zawodowego.
Jeżeli wnioskodawca zamierza przygotować wniosek do poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, należy wnioskować, że dominujący zakres i cel projektu dotyczy kształcenia zawodowego. W związku z powyższym projekt powinien wpisywać się w cele i typy projektów oraz wskaźniki właściwe dla poddziałania 6.4.2.
Zgodnie z wyjaśnieniami do kryterium nr 3, Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika, „W ramach kryterium oceniona zostanie średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 szt. wskaźnika produktu w projekcie pn. liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w porównaniu z bazowym dofinansowaniem. (…)Średnie dofinansowanie w projekcie powinno zostać wyliczone jako iloraz wartości dofinansowania z EFRR i liczby uczniów w objętej projektem infrastrukturze edukacyjnej.”

W przypadku określania wartości wskaźnika, zgodnie z Instrukcją wypełnia wniosku (pkt. C.3. Wskaźniki rezultatu projektu), jego wartości docelowe należy podać:

 • w terminie zakończenia rzeczowej realizacji projektu, jeśli wskaźnik można wykazać w tym okresie (rok docelowy n) lub
 • w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).

Wartość docelową wskaźnika należy podać tylko w jednym roku, tym w którym nastąpi faktyczne osiągnięcie wskaźnika. W przypadku wskaźników dot. liczby uczniów, wartości wskaźników należy podać wg roku szkolnego, w którym będzie on osiągnięty. Biorąc pod uwagę powyższe, do celów związanych z przygotowaniem danych do obliczenia ww. wskaźnika pod uwagę należy wziąć tylko uczniów przedmiotowej szkoły zawodowej.
Jednocześnie w przypadku, kiedy infrastruktura towarzysząca np. bursa, internat, stołówka, dotyczyłaby szkoły kształcenia ogólnego, która nie może być przedmiotem dofinansowania w poddziałaniu 6.4.2 – stanowi ona koszty niekwalifikowane.

W jaki sposób będą przyznawane punkty w przypadku kryterium nr 4 "Powiązanie systemu oświaty z przedsiębiorczością" w poddziałaniu 6.4.2.? Czy ma być to współpraca obecna, czy po zakończeniu realizacji projektu?

Kryterium  Powiązanie systemu oświaty z przedsiębiorczością premiować będzie projekty o najszerszym zakresie współpracy z przedsiębiorcami oraz dostosowujące w jak największym stopniu infrastrukturę do warunków rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Ocenie podlegać będzie aktywna współpraca jednostek oświaty z przedsiębiorcami oraz dostosowanie infrastruktury do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Punkty przyznawane i sumowane będą za współpracę jednostek oświaty z przedsiębiorcami w obszarze tematycznym zgodnym z prowadzonymi kierunkami kształcenia:

 1. w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu: szkolenia organizowane przy współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów i nauczycieli - 2 pkt.,
 2. organizacja staży dla uczniów i nauczycieli – 2 pkt.,
 3. udział przedsiębiorców w przygotowaniu programów nauczania wybranych kierunków - 2 pkt.,
 4. patronat firm nad kierunkiem kształcenia – 2 pkt.,
 5. udział pracodawców w egzaminach zawodowych – 2 pkt.
 6. dostosowanie infrastruktury do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej na podstawie zakresu rzeczowego projektu we wniosku i załącznikach – 5 pkt.

Powyższe powiązania, które w przyszłości po zakończeniu realizacji projektu będą wdrożone należy wskazać w przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie i załącznikach do wniosku oraz w wiarygodny sposób wykazać możliwość ich realizacji.

Czy w przypadku kryterium nr 7 oceny merytorycznej - jakościowejWykorzystanie infrastruktury do kształcenia ustawicznego poddziałania 6.4.2 wystarczy posiadanie przez placówkę infrastruktury wykorzystywanej do kształcenia ustawicznego, czy też infrastruktura ta (konkretny budynek) musi być elementem projektu?

Kryterium Wykorzystanie infrastruktury do kształcenia ustawicznego premiować będzie projekty, które przewidują wykorzystanie posiadanej infrastruktury oraz kadry do potrzeb kształcenia ustawicznego. Przedmiotowa infrastruktura wykorzystana do kształcenia ustawicznego powinna być elementem projektu.

Czy w przypadku kryterium nr 8 oceny merytorycznej – jakościowej Formy kształcenia pozaszkolnego poddziałania 6.4.2 uwzględniać należy rok szkolny, czy też kalendarzowy?

Kryterium Formy kształcenia pozaszkolnego premiować będzie projekty obejmujące wiele form kształcenia pozaszkolnego prowadzonego przez jednostkę. Punkty będą przyznawane i sumowane jeśli jednostka realizowała w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku:

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy – 1 pkt.
 2. kurs umiejętności zawodowych – 1 pkt.
 3. kurs kompetencji ogólnych – 1 pkt.
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 1 pkt.
 5. kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych -1 pkt
Czy beneficjentem w ramach poddziałania 6.4.2. może być państwowa jednostka budżetowa, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w miejscowości X, dla której organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 o dofinansowanie w ramach działania 6.4. mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • publiczne uczelnie zawodowe (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe)
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą m.in.: „1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; (…)3) jednostki budżetowe”.

Jednak w oparciu o zapisy art. 11 ww. ustawy, ”Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej (…).”

Zatem zgodnie z ww. zapisami do katalogu Beneficjentów nie wpisuje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w miejscowości X, natomiast wnioskodawcą może być Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.