Czy kwalifikowany będzie zakup sprzętu ICT do świetlicy?

Zgodnie z Regulaminem konkursu do dofinansowania w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne kwalifikuje się wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

W związku z powyższym wyposażenie świetlicy w sprzęt ICT nie może stanowić wydatku kwalifikowanego w projekcie, z uwagi na fakt, że świetlica nie jest pracownią dydaktyczną.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum i liceum i w ramach zajęć oprócz podstawowego programu nauczania wymaganego przez MEN prowadzi też zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej (8 godzin tygodniowo). Czy będzie kwalifikował się wobec tego taki sprzęt ICT- system Witty Sem? Jest to sprzęt, który jest idealnym rozwiązaniem w specjalistycznych treningach koordynacji, reaktywności, zwinności i zdolności motoryczno-poznawczych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Instrukcją w zakresie kwalifikowalności wydatków stanowiącą załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu kwalifikowane są wydatki m.in. na:

  • nowoczesny dostosowany do faktycznych potrzeb placówki, sprzęt ICT (ang. ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, dalej TIK) wraz z oprogramowaniem oraz z niezbędną do jego funkcjonowania instalacją - przeznaczony do celów dydaktycznych (nowoczesny sprzęt to sprzęt o parametrach umożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań edukacyjnych przynajmniej w okresie wymaganej trwałości projektu);
  • materiały dydaktyczne, jako środki trwałe, dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne, niezbędne do realizacji programu nauczania (pomoce (środki, materiały) dydaktyczne to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziaływujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości, usprawnienie procesu nauczania i uczenia się oraz uzyskiwanie optymalnych osiągnięć szkolnych. Środki dydaktyczne skracają proces nauczania pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości).

Mając na względzie powyższe, jeżeli sprzęt spełnia ww. definicje nowoczesnego sprzętu ICT lub materiału dydaktycznego przeznaczonego do celów dydaktycznych i niezbędnego do realizacji programu nauczania, może stanowić wydatek kwalifikowany w projekcie.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku nie należy podawać nazw własnych sprzętu, gdyż mogłoby to naruszyć zasadę konkurencji w planowanych do przeprowadzenia zamówieniach.

Ostateczna ocena pod względem kwalifikowalności pojedynczych wydatków w ramach przedsięwzięcia możliwa będzie po ich dokładnym wyszczególnieniu w dokumentacji składanego wniosku oraz uzasadnieniu celowości i konieczności ich poniesienia.

W Kryterium nr 1 Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika do wyliczeń przyjęto wskaźnik „liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej”. Zakres rzeczowy projektu dotyczy zadania „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości X”. Do przedmiotowej sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe będą dowożeni uczniowie z innych szkół, które nie dysponują własnymi salami gimnastycznymi. Zajęcia te będą miały charakter stały i będą cyklicznie realizowane. Czy do wskaźnika dot. liczby uczniów można przyjąć liczbę uczniów Szkoły podstawowej w miejscowości X wraz z klasą „0” oraz liczbę uczniów innej szkoły dowożonych na zajęcia w miejscowości X.

W Kryterium nr 1 „Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika” oceniona zostanie średnia kwota dofinansowania przypadająca na 1 szt. wskaźnika produktu w projekcie pn „liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze” w porównaniu z bazowym dofinansowaniem. Najwyżej premiowane są projekty, w których występuje niska wartość wskaźnika, co oznacza, że efektywność kosztowa jest wysoka.

Określając wartość wskaźnika Liczba uczniów w infrastrukturze objętej projektem należy wziąć pod uwagę wyłącznie liczbę uczniów, których zajęcia wychowania fizycznego w sposób systematyczny (tzn. co najmniej raz w tygodniu) będą odbywać się z wykorzystaniem infrastruktury będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W przypadku sali gimnastycznej, gdzie część zajęć wychowania fizycznego będą odbywali w sposób systematyczny (tzn. co najmniej raz w tygodniu) uczniowie dojeżdżający z innych szkół, do omawianego wskaźnika należy wliczyć zarówno uczniów szkoły zarządzającej obiektem jak i dojeżdżających z innych szkół.

Jednak w takim przypadku, w programie nauczania wychowania fizycznego w tych szkołach, powinny znaleźć wyraźne odzwierciedlenie systematyczne zajęcia „wyjazdowe.” Powinno to znaleźć również odzwierciedlenie w analizie finansowej projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto w planie wykorzystania sali gimnastycznej powinien być uwzględniony czas dla uczniów z innej szkoły.

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni. Czy część pomocy dydaktycznych, które posiada już szkoła będą wliczane do wyposażenia pracowni zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Np. szkoła posiada już 10 sztuk mikroskopów w ramach projektu planuje zakup jeszcze 5 sztuk. Zgodnie z wytycznymi MEN w pracowni przyrodniczej rekomendowana liczba sztuk na klasę to 15 szt. mikroskopów. Czy zakup np. 5 szt. mikroskopów zostanie uznany jako zakup pomocy dydaktycznych i zostaną przyznane dodatkowe punkty i jak to będzie rozliczane we wniosku o płatność? Czy ilości sprzętu zalecanego przez MEN do pracowni przyrodniczych są obowiązujące ( np. termometry zaokienne 10 szt.)?

Zgodnie z treścią załącznika nr 8.3 do Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, kryterium merytoryczne - jakościowe nr 3. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne, premiuje projekty uwzględniające zakup nowoczesnego sprzętu ICT i/lub materiałów dydaktycznych. Ocena będzie dokonywana na podstawie zakresu rzeczowego określonego we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Preferencyjnie traktowane będą pracownie matematyczne i przyrodnicze. Kryterium nie różnicuje punktacji, jeżeli chodzi o liczbę zakupionych materiałów dydaktycznych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Biorąc pod uwagę powyższe, planowany zakup dodatkowych 5 szt. mikroskopów do pracowni przyrodniczej, może stanowić podstawę do spełnienia kryterium oceny merytorycznej nr 3.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu w § 7 pkt 3 określono minimalną wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu w wysokości 200 000 zł.

Odpowiadając na drugą część pytania dot. ilości sprzętu zalecanego przez Ministra Edukacji Narodowej do pracowni przyrodniczych, należy wskazać, że kwestia ta nie ma charakteru bezwzględnego, niemniej jednak pracownie powinny być wyposażone tak, by w sposób prawidłowy była możliwa realizacja procesu dydaktycznego, biorąc pod uwagę liczbę uczniów, która może wchodzić w skład jednej klasy.

Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na uwarunkowania dotyczące kompetencji w zakresie niezależnej oceny i właściwości Zespołu ds. oceny merytorycznej, powyższe informacje nie mają charakteru wiążącego w zakresie oceny wniosku.

Wobec przedstawionych założeń nowej reformy szkolnictwa przez rząd, która zakłada likwidację Gimnazjów i powrót do 8 klasowych Szkół Podstawowych, jakie będzie podejście Instytucji Zarządzającej, w sprawie ewentualnych projektów, które zakładałby zakup i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w budynku obecnego Gimnazjum. Biorąc pod uwagę założenia nowej przyszłej reformy zakłada się, że od przyszłego roku nie będą prowadzone nabory nowych roczników i będzie postępowała ich stopniowa likwidacja i wygaszenie. Gdyby reforma miała wejść w życie, do budynku Gimnazjum, (które obecnie jest jedynym tego typu obiektem oświatowym na terenie naszej gminy) wróciłaby 8- letnia Szkoła Podstawowa. Należy zaznaczyć jednakże, że w tej konsekwencji mógłby również nastąpić w związku z tym, odpływ części uczniów, z uwagi na to, że część uczniów pozostałby w dotychczasowych placówkach szkolnictwa podstawowego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne. Jednak Wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien brać pod uwagę, że uzyskując dofinansowanie zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu, w tym do utrzymania jego celu i rezultatów oraz fakt, że kryterium merytorycznym dopuszczającym specyficznym w poddziałaniu 6.4.3 jest związek infrastruktury (powstałej w ramach projektu) bezpośrednio z celami edukacyjnymi.

Mając na względzie powyższe oraz zapowiedzi dot. nowej reformy szkolnictwa, uprzejmie informuję, że to do wnioskodawcy należy analiza możliwości utrzymania trwałości i spełniania kryterium dopuszczającego dot. związku infrastruktury objętej projektem bezpośrednio z celami edukacyjnymi. W sytuacji kiedy występuje zagrożenie zachowania trwałości projektu, należy rozważyć rezygnację ze składania wniosku o dofinansowanie.

Czy cel edukacyjny w przypadku działania 6.4.3 będzie spełniony jeżeli w zakresie projektu oprócz przebudowy sal lekcyjnych znajdzie się również przebudowa szatni wraz z zakupem nowego wyposażenia, w tym przypadku szafek, przebudowa pokoju nauczycielskiego polegająca na jego powiększeniu, sekretariatu szkoły, pokoju dyrektora, archiwum szkolnego oraz biblioteki, w której dodatkowo zakupiono by również regały na książki szkolne, podręczniki i pomoce naukowe?

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Kwalifikowalność kosztów w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP została określona m.in. w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków (załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).

Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikowane są m.in. wydatki na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę infrastruktury dydaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne, natomiast niekwalifikowane są m.in. wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, wykraczająca poza zakres przedmiotowy i cel projektu oraz wydatki dot. infrastruktury towarzyszącej, nie służącej do celów dydaktycznych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (tj. bursy, internaty, stołówki).

W związku z powyższym koszty przebudowy wskazanych pomieszczeń tj. szatni, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu szkoły, pokoju dyrektora, archiwum szkolnego oraz biblioteki stanowiących infrastrukturę dydaktyczną, mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Natomiast wskazane w pytaniu koszty zakupu wyposażenia do pomieszczeń nie będących pracowniami dydaktycznymi tj. wyposażenie szatni czy zakup regałów do biblioteki są wydatkami niekwalifikowanymi.

Czy w ramach poddziałania 6.4.3 możliwy jest zakup laptopów stanowiących wyposażenie mobilnych pracowni komputerowych (1 komputerowa pracownia mobilna na szkołę)?”

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków stanowiącą załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu kwalifikowane są wydatki m.in. na:

  • nowoczesny dostosowany do faktycznych potrzeb placówki, sprzęt ICT (ang. ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, dalej TIK) wraz z oprogramowaniem oraz z niezbędną do jego funkcjonowania instalacją - przeznaczony do celów dydaktycznych;
  • wyposażenie pracowni komputerowych w szkole, niezbędne do prawidłowego wykorzystywania zakupionego sprzętu TIK;
  • materiały dydaktyczne, jako środki trwałe, dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne, niezbędne do realizacji programu nauczania.

Nie wskazano konkretnych kwestii dotyczących min. celu projektu oraz jego wpływu na proces dydaktyczny w danej dziedzinie w szkole. Ponadto z zawartych informacji nie wynika, czy zakupione w ramach projektu wyposażenie pracowni mobilnej, będzie zapewniało ciągły i nieprzerwany proces dydaktyczny w danej klasie, czy będzie wykorzystywane przez konkretną grupę uczniów w sposób systematyczny? Ważną kwestią jest również wskazanie, czy wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej, będzie dotyczyło stałego wyposażenia konkretnej pracowni w szkole?

Mając na względzie powyższe, należy podkreślić, iż zgodnie z w/w typami projektów, zakup wyposażenia w nowoczesny sprzęt ICT i materiałów dydaktycznych dotyczy pracowni w szkołach. Ponadto, według definicji zawartej w w/w Wytycznych….. pracownia – to sala, klasa szkolna, która jest wyposażona w środki i materiały dydaktyczne oraz urządzenia umożliwiające optymalnie efektywne organizowane procesów edukacyjnych.

Wobec tego, przygotowując wniosek o dofinansowanie, należy przeanalizować i określić, jaki związek ma wskazana mobilna pracownia komputerowa z wyposażeniem pracowni zdefiniowanej w w/w Wytycznych….

W kryterium 6. Poprawa efektywności energetycznej określono, że wydatki na poprawę efektywności energetycznej muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane. Czy punkty w tym kryterium zostaną przyznane, jeśli wydatki na poprawę efektywności dotyczyć będą wymiany kotłowni w budynku, w którym nie przewidziano robót budowlanych, natomiast przewidziano zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu ICT?

Mając na względzie zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Kwalifikowalność kosztów w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP została określona m.in. w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków (załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którymi kwalifikowane są m.in. wydatki poniesione na roboty budowlane i/lub sprzęt, wyposażenie i instalacje w zakresie poprawy wydajności energetycznej. Wydatki na poprawę efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane),

Zgodnie z opisem kryterium dla poddziałania 6.4.3 pn. Poprawa efektywności energetycznej, promowane będą projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Biorąc pod uwagę ww. typy projektów, w odniesieniu do przedmiotowego kryterium istotne jest wykazanie bezpośredniego powiązania zadania dot. poprawy efektywności energetycznej z głównym przedmiotem projektu wynikającym z ww. typów projektów, również w zakresie sprzętu i wyposażenia obiektu, w którym przewidziano te prace. Stosowną informację w zakresie kryterium należy wpisać we wniosku w polu dot. opisu zakresu rzeczowego oraz szczegółowo w Studium wykonalności w opisie zakresu rzeczowego oraz nakładów inwestycyjnych.

W przypadku budynków istniejących punkty mogą zostać przyznane o ile w projekcie zostaną uwzględnione prace wpływające na poprawę wydajności energetycznej, zwiększenie wydajności produkcji i transmisji ciepła oraz elektryczności jak np. wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji co, docieplenie stropu i ścian, wymiana okien i drzwi. Sama wymiana dachu nie jest podstawą do przyznania punktów. Mogą one być natomiast przyznane w przypadku docieplenia dachu.

Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy kosztem kwalifikowalnym w projekcie mógłby być montaż windy w szkole, w której zostanie doposażona pracownia informatyczna znajdująca się na I piętrze budynku?

Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu pn. Wytyczne IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), rozdział 7.6., działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna w ramach działania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne może być kwalifikowane dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ocena kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o całość przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta.

Realizujemy inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącego budynku szkoły – gimnazjum o budynek sali gimnastycznej. Wybudowana sala będzie przylegać do istniejącego budynku szkoły. Decyzja pozwolenia na budowę dot. rozbudowy budynku gimnazjum o budynek sali gimnastycznej. Dokumentacja projektowa posiada tytuł Projekt budowlany rozbudowy miejskiego Gimnazjum o budynek sali gimnastycznej.W związku z powyższym:
1. Czy powstająca sala gimnastyczna w ramach działania 6.4.3 mieści się w kategorii rozbudowa infrastruktury dydaktycznej, czy będzie traktowana jako budowa? 
2. Czy projekt obejmujący w/w zakres uzyska punkty za kryterium nr 5 Projekt dotyczy sali gimnastycznej?

Wszystkie planowane prace w projekcie muszą być zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 oraz z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), dla poddziałania 6.4.3. W ramach projektu można zatem budować, przebudować, rozbudować, nadbudować infrastrukturę dydaktyczną, w tym również obiekty służące wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów (np. salę gimnastyczną), o ile służą zajęciom dydaktycznym. Przedmiotowy projekt polegający na rozbudowie szkoły poprzez budowę budynku sali gimnastycznej wpisuje się ww. działanie.

Budowa nowej infrastruktury i rozbudowa istniejącej będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie łącznie dwóch warunków: przedstawienie analizy potrzeb oraz udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej infrastruktury (zgodnie z zapisami w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności – infrastruktura edukacyjna w podrozdziale 3.2.1 Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury).

Zgodnie z treścią załącznika nr 8.3 do Regulaminu konkursu, kryterium merytoryczne nr 5, dotyczące sali gimnastycznej zostanie uznane za spełnione wówczas, gdy zakres prac będzie dotyczył rozbudowy, nadbudowy i/lub przebudowy sali gimnastycznej dla potrzeb poprawy infrastruktury służącej do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego.Ocena dokonana zostanie na podstawie zakresu rzeczowego określonego we wniosku o dofinansowanie, w studium wykonalności oraz wynikającego z analizy potrzeb.

Biorąc pod uwagę powyższe, planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną, a nie rozbudowę sali gimnastycznej, a więc nie ma podstawy do spełnienia kryterium.

Ostatecznie o przyznaniu punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej, jak i kryteriów dopuszczających, decyduje Zespół ds. oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów składający się z ekspertów zewnętrznych, na podstawie przedłożonej dokumentacji wniosku o dofinansowanie.

Czy w przypadku budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej możliwe jest połączenie dofinansowania w ramach RPO oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (umowa z MSiT)?

 Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – wnoszenie dodatkowych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych do montażu finansowego w projekcie jest dozwolone. Warunki, które muszą być spełnione w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 12 Instrukcji, zgodnie z którym, w przypadku finansowania projektu ze źródeł innych niż własne oraz dotacji EFRR należy wymienić i załączyć dokumenty potwierdzające pozyskanie tych środków. W przedmiotowym przypadku należy dołączyć umowę zawartą z MSiT.

            Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcji do opracowania studium wykonalności, w pkt 6.3 powinien znaleźć się opis wszystkich źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych projektu. Zaleca się przedstawienie montażu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). Suma źródeł finansowania musi być równa wartości nakładów inwestycyjnych.

            Należy przy tym mieć na uwadze zakaz podwójnego finansowania, z którym zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków ppkt 6.7 mamy do czynienia wówczas, gdy na to samo przedsięwzięcie beneficjent uzyskuje środki z dwóch źródeł i suma dotacji przekracza 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przygotowywanym projekcie wysokość kosztów robót budowlanych umożliwia dofinansowanie w wysokości 1 000 000 PLN. W takim przypadku czy jeśli koszty zakupu nowoczesnego sprzętu ICT/materiałów dydaktycznych zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowane w projekcie, to przyznane zostaną punkty na ocenie merytorycznej w ramach 4 kryterium Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT w poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014 – 2020?

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 ppkt 5 i 6 Regulaminu konkursu, projekt i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR), a podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny.

W Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków wskazano katalog kwalifikowanych wydatków oraz wydatków niekwalifikujących się do dofinansowania w projekcie.

Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy wydatki są niezbędne do realizacji celu projektu, brak jest podstaw do sztucznego (związanego z limitem kwotowym dofinansowania) uznawania ich za wydatki niekwalifikowane. Wydatki będące przedmiotem pytania dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu ICT/materiałów dydaktycznych jeśli są niezbędne do realizacji celu projektu i jeśli spełniają inne warunki kwalifikowalności należy ująć w kosztach kwalifikowanych projektu i obniżyć procent dofinansowania tak, by nie przekroczyć maksymalnej możliwej w danym konkursie kwoty dofinansowania.

W sytuacji, gdy wydatki dot. ww. sprzętu nie są niezbędne do osiągnięcia celu i założonych efektów projektu, nie należy umieszczać ich w projekcie.

Czy w ramach poddziałania 6.4.3 możliwy jest zakup laptopów lub innych urządzeń tego typu np. tablet dla uczniów i nauczycieli w celu realizacji działań edukacyjnych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, możliwe będzie dofinansowanie projektów związanych z budową, przebudową, rozbudową, nadbudową infrastruktury dydaktycznej, w tym obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne. Wobec tego, w ramach projektu możliwe jest złożenie wniosku tylko na wyposażenie pracowni w w/w szkołach w nowoczesny sprzęt ICT.

W związku z powyższym, iż koszt zakupu laptopów lub innych urządzeń tego typu np. tablet dla uczniów i nauczycieli w celu realizacji zadań edukacyjnych do szkół, nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna – gdyż zgodnie z podaną informacją nie będzie to stanowiło wyposażenia pracowni komputerowych, lecz wyposażenie uczniów i nauczycieli.

Ponadto sprzęt i materiały dydaktyczne mogą być finansowane ze środków EFS, jeśli stanowią one element kompleksowego „miękkiego” projektu.

Wobec powyższego, zachęcam do odwiedzania strony internetowej UMWP http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow w celu zapoznawania się z informacjami zawartymi w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.