Wyjaśnienia dotyczące konstruowania projektu w zakresie działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna i kwalifikowania kosztów

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

Projekt powinien rozwiązywać określone problemy w obszarze edukacji i realizować określone cele, a efektem projektu powinno być stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury bez konieczności realizacji dodatkowych zadań nie uwzględnionych w projekcie.

Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR), a podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny.

Zasady i zakres kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych konkursów zostały określone w ww. Wytycznych. Wysokość kosztów kwalifikowanych ma wpływ na poziom dofinansowania oraz wynik oceny merytorycznej w kryteriach w których występuje odniesienie do wydatków kwalifikowanych.

W przypadku gdy wydatki są niezbędne do realizacji celu projektu, wynikają z logiki projektu i spełniają warunki kwalifikowalności, brak jest podstaw do sztucznego (związanego np. z limitem kwotowym dofinansowania lub z kryteriami merytorycznymi - jakościowymi) uznawania ich za wydatki niekwalifikowane w projekcie. Wydatki takie należy ująć w kosztach kwalifikowanych projektu i obniżyć procent dofinansowania, co umożliwia wykorzystanie maksymalnej możliwej w danym konkursie kwoty dofinansowania. W sytuacji, gdy wydatki nie są niezbędne do osiągnięcia celu i założonych efektów projektu, nie należy umieszczać ich w projekcie.

Zakres finansowy projektu może uwzględniać wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Jednakże zgodnie z Wytycznymi do studium wykonalności w przypadku występowania wydatków niekwalifikowanych należy uzasadnić przyczynę braku kwalifikowalności wydatków, przy czym należy podkreślić, że uzasadnieniem braku kwalifikowalności nie jest limit dofinansowania czy kryteria oceny merytorycznej – jakościowej.

Reasumując, należy stwierdzić, że niedopuszczalne jest dowolne przyporządkowywanie wydatków w projekcie pod kątem kwalifikowalności.

Czy w kryterium nr 6 Poprawa efektywności energetycznej, punkty przyznane będą jeżeli wydatki na poprawę efektywności będą stanowiły zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane?

W ramach kryterium nr 6 Poprawa efektywności energetycznej, punkty przyznawane będą w zależności od udziału wydatków na poprawę wydajności energetycznej budynków w kosztach kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym, zgodnie z zasadami, przedstawiona analiza i wyliczenia mogą dotyczyć tylko wydatków kwalifikowanych uwzględniających wydatki na poprawę wydajności energetycznej budynków. Wydatki niekwalifikowane nie stanowią podstawy do wyliczenia wskaźnika, w oparciu o który będą przyznawane punkty.

Przykład:

Jeżeli w danym projekcie całkowite koszty projektu wynoszą 1 000 000 PLN, wydatki kwalifikowane stanowią 700 000 PLN, w tym wydatki na poprawę wydajności energetycznej budynku wynoszą 70 000 PLN, to wówczas udział procentowy wydatków na poprawę wydajności energetycznej budynków liczony będzie w odniesieniu od kwoty 700 000 PLN.

W powyższym przykładzie, udział procentowy wydatków na poprawę efektywności energetycznej wynosi:

wzor wskaznik

Czy można połączyć ze sobą 2 odrębne projekty, które dotyczyłyby tego samego obiektu (Zespół Szkół): pierwszy z działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkówi drugi projekt np. z działania 6.4.3 - który miałby dotyczyć przebudowy szkoły w środku. Czy w związku powyższym projekt uzyska punkty w zakresie kryterium „poprawa efektywności energetycznej". Projekty są względem siebie komplementarne oraz się uzupełniają, i nie nakładają względem siebie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane). Poprzez ww. zapis należy rozumieć, że prace związane z termomodernizacją mają stanowić w zakresie wniosku jedynie uzupełnienie prac, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do osiągnięcia celu działania (lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności) tj. wpływających bezpośrednio na procesy dydaktyczne w szkołach i placówkach oświaty.

Natomiast projekt z zakresu działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, powinien pozwolić na uzyskanie kompleksowego i całościowego rozwiązania problemów dużego zużycia energii w budynku użyteczności publicznej. Należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r., ”projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie”.

Zatem w sytuacji, gdy „projekty są względem siebie komplementarne oraz się uzupełniają, i nie nakładają względem siebie” należy przeanalizować spełnianie przez nie wymogów poszczególnych regulaminów konkursów. Biorąc powyższe pod uwagę w poddziałaniu 6.4.3 możliwa jest realizacja wydatków dot. termomodernizacji w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.

W przypadku odrębnych projektów w działaniu 3.2 i poddziałaniu 6.4.3 brak jest podstaw do przyznania punktacji w poddziałaniu 6.4.3 w ramach kryterium „poprawa efektywności energetycznej”.

Gmina zamierza złożyć projekt na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym - łączniku. W jednym z pomieszczeń zlokalizowana zostanie kotłownia z nowym piecem, który ogrzewać będzie nowowybudowany obiekt oraz szkołę. Ponadto gmina składa drugi projekt, którego przedmiotem jest budowa przedszkola. Przedszkole będzie przylegać do nowobudowanego obiektu z projektu dla szkoły (hali z zapleczem). Przedszkole ogrzewane będzie ciepłem z pieca zlokalizowanego w szkole (pieca zakupionego w ramach projektu dla szkoły na budowę hali sportowej z łącznikiem). W jaki sposób kwalifikować koszty budowy kotłowni (będącej jednym pomieszczeniem w łączniku zlokalizowanym w inwestycji dla szkoły) i koszty zakupu pieca oraz instalacji. Czy koszty te należy rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy dwa projekty? Czy może koszt zakupu pieca będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie szkoły, a w projekcie na budowę przedszkola kwalifikowalna będzie jedynie instalacja? Na dokumentacji technicznej projektu łatwo wyodrębnić zakres rzeczowy projektu szkoły i przedszkola.

Gmina planuje budowę sali gimnastycznej połączonej łącznikiem ze szkołą. W łączniku umiejscowiona zostanie kotłownia, do której zostanie zakupiony nowy piec. Do sali gimnastycznej zostanie dobudowane przedszkole. Kotłownia ogrzewać będzie zarówno szkołę jak i przedszkole. Z uwagi na trwałe usytuowanie kotłowni w budynku szkoły i prawdopodobnie dominującą powierzchnię grzewczą budynku szkoły w stosunku do budynku przedszkola, koszt jej budowy wraz z instalacją i zakupem pieca winien być przypisany do projektu szkoły. Natomiast w projekcie budowy przedszkola winna być uwzględniona instalacja grzewcza, związana bezpośrednio z projektowanym przedszkolem. Stosowną informację należy wpisać we wniosku w polu dot. opisu zakresu rzeczowego oraz szczegółowo w Studium wykonalności w opisie zakresu rzeczowego oraz nakładów inwestycyjnych.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż wydatki na poprawę efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane).

Czy program funkcjonalno – użytkowy będzie wystarczającym dokumentem do określenia zakresu rzeczowego zgodnym z §3 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu konkursu, tj. „Podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny”?

Zgodnie z dokumentacją konkursową dopuszczalna jest realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów realizowanych w tym trybie wymagane jest przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy powinien być kompletny (tj. zawierać stronę tytułową, część opisową i część informacyjną) oraz przedstawiać charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz pozostałe informacje wskazane w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Programem funkcjonalno-użytkowym nie są opracowania o charakterze koncepcji architektoniczno-budowlanej.

Premiowane będą projekty, które posiadają prawomocne, ważne pozwolenia na budowę albo zgłoszenie budowy i posiadają potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu).

Dokumenty wymienione powyżej powinny być dołączone do dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o wyniku oceny formalnej danego projektu na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/. Należy je przedstawić bez odrębnego wezwania, gdyż Wnioskodawca nie będzie wzywany do dostarczenia tych dokumentów na tym etapie oceny. Dokumenty te powinny obejmować cały zakres robót budowlanych objętych wnioskiem. Konkretne informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie przedstawione we wniosku o dofinansowanie, w studium wykonalności, w załączniku nr 2 do wniosku – odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej oraz pozostałych załącznikach do wniosku.

Realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z pkt. 8 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku:

 1. szczegółowego opisania zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie w studium wykonalności oraz zamieszczenia w tym dokumencie wszystkich wymaganych analiz,
 2. przedstawienia dokumentów dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określonych w pkt. 3 ww. Instrukcji,
 3. przedstawienia dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, określonych w pkt. 4 ww. Instrukcji,
 4. przedstawienia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub innych decyzji budowlanych, określonych w pkt. 5 ww. Instrukcji,
 5. terminowej realizacji poszczególnych etapów inwestycji, zakończenia i rozliczenia projektu.

Zgodnie z pkt. 5 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, prawomocne pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

W związku z powyższym wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy lub inne decyzje budowlane w ww. wyznaczonym terminie. Pragnę podkreślić, iż naruszenie przez wnioskodawcę ww. terminu nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe, ogłoszenie przetargu na realizację projektu w omawianym trybie musi się odbyć w takim terminie, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy, zgodnie z terminem określonym w Regulaminie konkursu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

Czy w ramach działania 6.4. Infrastruktura edukacyjna będą ogłaszane konkursy na następne lata?

W ramach ogłoszonego naboru w działaniu 6.4 Infrastruktura edukacyjna uwzględniono całą dostępną alokację na poddziałania 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 RPO WP na lata 2014 - 2020. W związku z powyższym nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w ramach ww. poddziałań, natomiast w sytuacji pojawienia się w przyszłości wolnych/dodatkowych środków, taka opcja będzie ewentualnie rozważona.

Od kiedy obowiązuje umieszczanie zapytań ofertowych poniżej 30 tyś euro na stronie RPO?

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jaka będzie obowiązywać procedura dla zamówień publicznych do kwoty 30 tys euro?

Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Ww. Wytyczne zostały zamieszczone w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Wytyczne IZ:

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z:

a) zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych, w przypadku:

 • beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b) uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

c) zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Czy partnerem w projekcie może być stowarzyszenie?

Projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie.

Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Zasady wyboru partnerów w ramach projektu, szerzej zostały przedstawione w §5 Regulaminu konkursu dla działania 6.4 – szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi wskazane w pkt. 4. Partner spoza sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenie, powinien być wybrany do wspólnej realizacji projektu z zachowaniem ww. zasad i wymogów.

Czy program funkcjonalno – użytkowy będzie wystarczającym dokumentem do określenia zakresu rzeczowego zgodnym z par. 3 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu konkursu, tj. "Podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będąca przedmiotem oceny"?

W przypadku realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, program funkcjonalno-użytkowy należy rozumieć jako podstawę do ustalenia zakresu rzeczowego projektu, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu konkursu.

Projekt obejmuje roboty budowlane, sprzęt, wyposażenie i instalacje w zakresie poprawy wydajności energetycznej. Czy dla tego typu prac wymienionych w działaniu 6.4 należy sporządzić audyt, jeśli tak to czy stanowi on wydatek kwalifikowany? Czy ocenie podlega efektywność energetyczna (czyli zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, „Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty budowlane)” .

Prace termomodernizacyjne powinny zatem stanowić element projektu, którego celem jest poprawa warunków edukacji. W związku z powyższym, w przypadku uwzględnienia w projekcie zadań termomodernizacyjnych nie jest wymagane sporządzanie audytu energetycznego, a co za tym idzie nie może on stanowić kosztu kwalifikowanego oraz ocenie nie będzie podlegać efektywność energetyczna.

Czy gmina może złożyć wniosek na 4 szkoły dla których jest organem prowadzącym?

Ujęcie w jednym projekcie kilku budynków szkół dla których organem prowadzącym jest ten sam wnioskodawca jest dopuszczalne, jednakże należy pamiętać, iż projekt[1] to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji.

Przygotowując projekt należy uwzględnić wymogi określone w Instrukcji
do opracowania studium wykonalności stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z ww. Instrukcją, projekt składa się z całej serii robót, działań lub usług, których celem jest wykonanie konkretnego zadania. Zadania powinny w istotny sposób wpływać na funkcje obiektu lub działalność wnioskodawcy / beneficjentów. Projekt powinien:

 1. posiadać sprecyzowany cel, na którego osiągnięciu się koncentruje,
 2. mieć spójny i skoordynowany charakter, posiadać określoną funkcję techniczną i czas realizacji,
 3. powinien obejmować wszystkie działania i wydatki, które umożliwiają jego samodzielne funkcjonowanie po ukończeniu.

Zgodnie z zapisami Instrukcji do studium wykonalności: „Projekt powinien obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt (…). Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu.”

W związku z powyższym, na etapie konstruowania projektu, należy mieć na uwadze m.in. wymogi wynikające z ww. Instrukcji.

 


[1] Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
   w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Czy w kryterium pn. Preferencje terytorialne w ramach działania 6.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 przyznane zostaną punkty w sytuacji gdy tylko część zakresu projektu zostanie zlokalizowana na terenie preferowanego powiatu?

Zgodnie z definicją kryterium określoną w załączniku nr 8.3 do Regulaminu konkursu, preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.

Mając na względzie ww. definicję kryterium, cały projekt musi być zlokalizowany na terenie preferowanego powiatu, aby mogły być przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. Nie przewiduje się zatem w jego ramach przyznania punktów za zlokalizowanie przedmiotu projektu jedynie w części na terenie wyżej wskazanym. W takiej sytuacji projekt otrzyma w analizowanym kryterium 0 punktów.

Czy powiat będący partnerem w projekcie złożonym przez gminę w ramach np. poddziałania 6.4.3 RPO WP na lata 2014 - 2020, może złożyć samodzielny wniosek w tym samym poddziałaniu?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu, w danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Regulamin Konkursu w § 5 określa, że projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane przez kilka podmiotów, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty poprzez wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Partnerzy ustanawiają Lidera (partnera wiodącego), który jest beneficjentem projektu oraz wnioskodawcą. Ponadto art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 precyzuje, że wnioskodawcą jest podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opisanej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku przez powiat w ramach ogłoszonego konkursu w poddziałaniu np. 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, gdyż w projekcie złożonym przez gminę, powiat jest partnerem a nie wnioskodawcą.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015r. znak: DKF.VII.0212.10.2015.KSz.2 celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że podmiot jest angażowany w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.

Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje jasny podział zadań pomiędzy poszczególnymi poziomami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty, nie zaleca się angażowania powiatu w projekt, który dotyczy np. szkoły podstawowej.

Jakie stowarzyszenie może być partnerem w projekcie dofinansowanym w ramach działania 6.4? Czy tylko zarejestrowane w KRS czy również zwykłe?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 o dofinansowanie w ramach działania 6.4. mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • publiczne uczelnie zawodowe (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe)
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, mogą być stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie.

Definicję organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, „nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.”

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393). Ustawa wyodrębnia dwa główne rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia (tzw. stowarzyszenie rejestrowe) oraz stowarzyszenia zwykłe. Rozdział 6 Stowarzyszenie zwykłe ww. ustawy wskazuje, że nie ma ono osobowości prawnej i uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

W ramach działania 6.4. Infrastruktura edukacyjna wnioskodawcą lub partnerem może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w KRS opisane w rozdziale 2-5 ww. ustawy.

Czy projekt dot. oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej powinien być złożony do dofinansowania w ramach działania 6.4.1. Przedszkola czy 6.4.3 Szkolnictwo ogólne?

Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

W związku z powyższym projekty dotyczące oddziałów przedszkolnych powinny być złożone w ramach działania 6.4.1. Przedszkola.

Jaką jednostką miary należy wyrazić wynik wyliczenia wskaźnika Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem np. w poddziałaniu 6.4.1 Przedszkola RPO WP?

 Zgodnie z zasadami sposobu oceny ww. kryterium, ocenie podlegać będzie stosunek średniej kwoty dofinansowania przypadającej na osiągnięcie 1 szt. wskaźnika produktu (Lm) (wyliczonej ze wzoru I) do kwoty wyliczonej jako wartość bazowego dofinansowania (wyliczone wg wzoru II), wyrażony w procentach.

Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem (Ek) wyliczana jest według poniższych wzorów:

wzor e 

E – średni koszt jednostkowy jednego miejsca
w przedszkolu lub innych formach edukacji przedszkolnej

D - dotacja z EFRR w zł

Lm – liczba miejsc   w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego objętych projektem[1]


[1] Do wzoru należy podstawić wskaźnik pn. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej z Listy wskaźników na poziomie programu dla poddziałania 6.4.1. (zał. Nr 6 do Regulaminu konkursu).

wzor ek

Ek - Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem

E – średni koszt jednostkowy jednego miejsca w przedszkolu lub innych formach edukacji przedszkolnej (w projekcie)

Wb - 1 581,56 euro (Wartość bazowego dofinansowania)

Aby otrzymać wynik należy:

 1. Podzielić średni koszt jednostkowy przypadający na jedno miejsca w projekcie przez wartość bazową – zgodnie ze wzorem.
 2. Otrzymany wynik przemnożyć przez 100%, a wyliczoną wartość podać w %.

Wskaźnik Ek należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Czy w załączniku nr 2 do wniosku Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu, w ramach działania 6.4. RPO WP na lata 2014 – 2020 należy zamieścić odniesienie do wszystkich kryteriów merytorycznych czy tylko odniesienie do kryteriów merytorycznych jakościowych?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu jest jednym z najważniejszych dokumentów projektu, gdyż na podstawie zawartych w niej informacji dokonywana jest ocena merytoryczna i tworzona jest lista rankingowa projektów. Kompletność i rzetelność wskazanych informacji jest niezbędna dla możliwości dokonania prawidłowej oceny. W Specyfikacji należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich kryteriów jakościowych oceny merytorycznej obowiązujących dla danego poddziałania.

Wskazane przez wnioskodawcę informacje, wartości, kwoty, współczynniki muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączanymi oświadczeniami i dokumentami.

W Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej należy odnieść się wyłącznie do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej.

Wzór specyfikacji stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu odrzucone będą wnioski, bez wezwania do usunięcia braków:

 1. do których nie załączono studium wykonalności, albo
 2. do których nie załączono załącznika nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu,
 3. w których załączona Specyfikacja dotycząca kryteriów (…) nie zawiera informacji dotyczącej wszystkich obowiązujących kryteriów w konkursie.
Czy wnioskodawcą w poddziałaniach 6.4.1 i 6.4.3 może być przedsiębiorstwo - spółka z o.o. prowadząca kilka rodzajów działalności gospodarczej. Główny rodzaj działalności dotyczy branży innej niż edukacja. Dodatkową działalnością jest prowadzenie niepublicznego przedszkola oraz niepubliczną szkołę podstawową. Przedszkole i szkoła podstawowa posiadają wpis w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Spółka odnotowuje zarówno przychody z działalności szkoły oraz przedszkola, jak i otrzymuje gminne dotacje celowe na działalność szkoły i przedszkola.

 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, do aplikowania o środki uprawnione są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Zgodnie z ww. katalogiem, wnioskodawcą może być osoba prawna i fizyczna będącą organem prowadzącym szkoły i placówki tworzące system oświaty, która uzyskała wpis do ewidencji - prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Z treści pytania wynika, iż przedsiębiorstwo, oprócz działalności głównej, prowadzi również działalność dodatkową tj. prowadzi niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, które posiadają wpis w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Wobec tego, mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż przedsiębiorstwo spełnia kryteria dot. typu beneficjenta.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w przypadku osób fizycznych i prawnych nie będących jst., wymagane będzie potwierdzenie właściwej jst. o posiadaniu przez Wnioskodawcę statusu organu prowadzącego szkołę i/lub placówkę oświatową na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (zgodnie z art. 82 ust. 3a, ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – załącznik nr 20.1 oraz załącznik 20.2 Statut szkoły/placówki do wniosku.

Czy powyższa spółka może korzystać z poziomu dofinansowania w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych? Jeżeli nie to jaki poziom dofinansowania z którego może skorzystać?

W regulaminie konkursu oraz w SZOOP dla danego działania/poddziałania (pkt. 25) każdorazowo określany jest maksymalny procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych o jaki może ubiegać się wnioskodawca. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną wynosi maks. 85% wydatków kwalifikowanych, zaś w przypadku projektu objętego pomocą publiczną –maks. poziom dofinansowania jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W oparciu o art. 107 ust. 1 TFUE uznaje się, że wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych,
 • udzielane jest przedsiębiorstwu,
 • powoduje uzyskanie korzyści przez przedsiębiorstwo,
 • ma charakter selektywny,
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Jeżeli wystąpią wszystkie przesłanki pomocy publicznej, wtedy wsparcie zawsze udzielane jest na zasadach wynikających z przepisów dot. pomocy publicznej, niezależnie od rodzaju podmiotów.

Ewentualne wsparcie należy zatem zawsze oceniać pod kątem pomocy publicznej wg. kryterium przedmiotowego a nie wg kryterium podmiotowego.

Ustalenie, czy w określonej transakcji występuje pomoc publiczna polega na zbadaniu, czy jednocześnie występują wszystkie przesłanki. Taką właśnie metodologią, zwaną testem pomocy publicznej, posługuje się Komisja Europejska, która jest organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej.

W przepisach wspólnotowych pojęcie pomocy publicznej odnosi się wyłącznie do pomocy udzielanej przedsiębiorcom. W praktyce orzecznictwa wspólnotowego przyjmuje się, że każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą traktowany będzie jako przedsiębiorca niezależnie od:

 1. formy i źródła finansowania prowadzonej działalności,
 2. statusu przysługującego zgodnie z regulacjami prawa krajowego.

Działalność gospodarczą stanowi oferowanie towarów i usług na rynku. Działalnością gospodarczą jest każda działalność produkcyjna, dystrybucyjna czy usługowa prowadzona za odpłatnością niezależnie od tego, czy prowadzona jest w celach zarobkowych czy przez organizację nie działającą w celu osiągnięcia zysku (non- profit). Tym samym za przedsiębiorcę może być uznany każdy podmiot jeśli prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego.

Należy mieć na uwadze, iż dla uznania wsparcia za pomoc publiczną (z zastrzeżeniem pomocy udzielanej jako pomoc de minimis) konieczne jest spełnienie wszystkich ww. wymienionych przesłanek wymienionych oraz spełnienie przesłanki uznania podmiotu otrzymującego wsparcie za przedsiębiorcę.

W przypadku, gdy realizacja projektu spełnia przesłanki kwalifikujące do objęcia regułami pomocy publicznej, udzielenie dofinansowania możliwe jest w ramach niniejszego naboru wyłącznie w formie i na zasadach określonych w niniejszych dokumentach:

 • pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.z 2015 r., poz. 488).
 • pomocy na infrastrukturę lokalną na podstawie art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),
 • lub pomocy regionalnej w oparciu o zasady określone w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

Niezależnie od powyższego, wnioskodawca powinien przeanalizować i szczegółowo uzasadnić, dlaczego jego zdaniem w projekcie pomoc publiczna nie występuje. Instytucja Zarządzająca RPO, analizując występowanie pomocy publicznej w projektach, w przypadkach rodzących duże wątpliwości zwraca się o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organem uprawnionym do wydania ostatecznych rozstrzygnięć dot. pomocy publicznej jest Komisja Europejska.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej RPO zawartym w piśmie znak: DKR-I-82611-8-AW/10 z dnia 1.04.2010r.można przyjąć, iż przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania w przypadku podmiotów, których działalność jest w głównej mierze finansowana ze środków publicznych i służy realizacji zadań przypisywanych państwu, mieszczących się w krajowym systemie edukacji.

W odniesieniu do niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej szkoły należy mieć na uwadze, iż projekt ich dotyczący, aby spełnić wymóg niepodlegania regułom pomocy publicznej musi obejmować przedszkole i szkołę finansowane w przeważającej mierze ze środków publicznych oprócz opłat ponoszonych przez rodziców. Organ prowadzący przedszkole i szkołę, musi zatem pozyskiwać stosowną dotację na prowadzenie powstałego w wyniku realizacji projektu przedszkola, szkoły zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty.

Należy zatem przeanalizować czy przedszkole i szkoła prowadzone będą na ww. zasadach. W takiej sytuacji możliwe jest, iż przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

W podrozdziale 5.3 Studium Wykonalności należy przeanalizować wystąpienie pomocy publicznej oraz przedstawić informację, czy i ewentualnie jaki zakres dofinansowania projektu objęty jest pomocą publiczną.Podczas analiz można skorzystać z:

Niezależnie od powyższego, dla projektów, które nie są objęte regułami pomocy publicznej i dla których przewiduje się odpłatne świadczenie usług lub sprzedaż towarów związanych z realizacją i funkcjonowaniem projektu, na podstawie wyników analizy finansowej oraz uwzględnieniu przesłanek art. 61 Rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 wnioskodawca powinien określić czy projekt jest projektem generującym dochód. Przychody te będą stanowiły element uwzględniany w obliczeniach dochodów generowanych przez projekt. Obliczanie poziomu dofinansowania w związku z występowaniem dochodów określonych w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 nie dotyczy projektów, których całkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro.

W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia poziomu luki w finansowaniu, powinny być uwzględniane wyłącznie przychody pochodzące z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników lub określone instytucje za towary lub usługi zapewniane przez dany projekt, tzn. przychody z wnoszonych opłat.

Na przychód projektu, co do zasady, nie składają się zatem transfery z budżetu państwa lub samorządu ani z publicznych systemów ubezpieczeń (np. dotacje na działalność oraz subsydia).

W studium wykonalności należy przedstawić dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia, czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczeń należy stosować wprost zasady określone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015) z dnia 18 marca 2015 (podrozdział 7.7).

Czy kwalifikowane będzie zakup wyposażenia, którego koszt jest poniżej 3 500 zł, ale będzie wykorzystywany przez szkołę co najmniej 5 lat?

Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zdefiniowane w części 6.11.1 pkt. 6 ww. Wytycznych), kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wydatki te będą ujęte w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązującej Beneficjenta, prowadzonej w oparciu o ustawę
o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe),
a w przypadku beneficjentów nie podlegających reżimowi tych ustaw - w oparciu
o zasady określone w umowie o dofinansowanie.

Czy wnioskodawcą może być istniejąca już i funkcjonująca Fundacja, która w swoim statucie ma prowadzenie szkół i przedszkoli?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020, w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, do aplikowania o środki uprawnione są min. organizacje pozarządowe, funkcjonujące zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) z późn. zm.

Należy przy tym mieć na uwadze kwestię zachowania trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu (5 lat od rozliczenia końcowego).

W jaki sposób ująć we wniosku o dofinansowanie w polu D3, różnice w kwotach, powstałe z zaokrągleń przy liczeniu poszczególnych stawek VAT w specyfikacji dostaw. W zależności od tego czy liczymy stawkę VAT od sumy pozycji netto we wniosku o dofinansowanie czy liczymy sumę VAT od poszczególnych pozycji netto w specyfikacji dostaw powstaje różnica wynikająca z zaokrągleń.

Przy opracowywaniu dokumentacji wniosku o dofinansowanie należy dążyć do tego by kwoty wynikające z poszczególnych obliczeń były równe lub różnice powstałe w przypadku obliczeń jak najmniejsze.

W przypadku gdy powstaną różnice w powyższych kwotach:

∑ VAT ≠ VAT od ∑ wydatków netto

należy przyjąć poprawne matematyczne wyliczenia cząstkowe np.: z kosztorysu lub specyfikacji dostaw.

Dokumentem źródłowym jest specyfikacja dostaw lub kosztorys, z których kwoty łączne (netto i VAT) należy przepisać do wniosku.

Przykład:

Zadanie 1 – zakup wyposażenia, obejmuje dwie pozycje cząstkowe w specyfikacji dostaw.

Netto           -     500,50 zł VAT 23 %   - 115,12 zł Brutto            -     615,62 zł
Netto             -   499,50 zł VAT 23 %   - 114,89 zł Brutto           -   614,39 zł
Suma Netto - 1000,00 zł Suma VAT - 230,01 zł Suma Brutto - 1230,01 zł

Do wniosku należy jako Zadanie nr 1 – zakup wyposażenia przepisać sumy ze specyfikacji: wydatki netto - 1000 zł i VAT - 230,01 zł, mimo że 1000 x 23% = 230,00.